ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ ข่าว/ประกาศ
คู่มือการใช้ยา

รายการยาที่ห้ามแบ่งบดเคี้ยว

คู่มือยาที่มีความเสี่ยงสูง

การบริหารยาทางหลอดเลือดดำและความคงตัว

แนวทางปฏิบัติยาแช่เย็น

รายการยาป้องกันแสง

ข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างอาหารกับยา

แนวทางการดูแลผุ้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

แนวทาง Stat drug

แนวทางการบริหารยา Kalimate

ข้อมูลยา Antidote

ทางด่วนคำนวณยา

ใบผสมและเฝ้าระวังการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง

แนวทางปฏิบัติสำหรับยา Mutiple Dose

แนวทางการจัดการการเกิด Extravasation

web link

นับจำนวนผู้เข้าชม

 
กิจกรรมที่ผ่านมา
วันลอยกระทง 2561

5 มิถุนายน61

วันงดใช้ถุงพลาสติก

24 เมษายน61

อมรมแพ้ยา

29 มิถุนายน61

สัปดาห์เภสัช

 


laptop
here