ระบียบ/แนวทางปฏิบัติ ข่าว/ประกาศ
คู่มือการใช้ยา

รายการยาที่ห้ามแบ่งบดเคี้ยวหรือ
ทำให้เม็ดยาแตกโดยเด็ดขาด

คู่มือยาที่มีความเสี่ยงสูง

การบริหารยาทางหลอดเลือดดำและความคงตัว

แนวทางปฏิบัติสำหรับยา Multidose

แนวทางการจัดการการเกิด Extravasation

แนวทางปฏิบัติยาแช่เย็น

รายการยาป้องกันแสง

ข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างอาหารกับยา

แนวทางการดูแลผุ้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

แนวทาง Stat drug และ Unsafe toadministration period

แนวทางการบริหารยา Kalimate

ข้อมูลยา Antidote

ทางด่วนคำนวณยา

ใบผสมและเฝ้าระวังการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง

web link

นับจำนวนผู้เข้าชม

 
กิจกรรมที่ผ่านมา
วันลอยกระทง 2561

5 มิถุนายน61

วันงดใช้ถุงพลาสติก

24 เมษายน61

อมรมแพ้ยา

29 มิถุนายน61

สัปดาห์เภสัช

 


laptop
here