วิสัยทัศน์ :เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความสุข พันธกิจ : ดูแลเรื่องยา ลูกค้าประทับใจ บริการฉับไว ได้ประสิทธิภาพ

แนวทางปฏิบัติในการใช้ยาสำหรับแพทย์
-----------------------------------------------------------------------

รายการยาและแนวทาง
แนวปฏิบัติสำหรับรายการยามูลนิธิ 24 JAN 2013

แบบฟอร์มการขอใช้ยามูลนิธิกลุ่มสอง


ใบสั่งอาหารทางหลอดเลือดดำ สำหรับเด็ก
ใบสั่งอาหารทางหลอดเลือดดำ สำหรับผู้ใหญ่
แนวทางการใช้ PN (ปรับปรุง 20112555)
ยาใหม่ปี57
รายละเอียดยาใหม่ปี57

แนวทางการสั่งใช้ยา extempที่ไม่มีในโรงพยาบาล
แบบฟอร์มขอใช้ยา Zanamivir
แบบฟอร์มขอใช้ยา Tamiflu (update 9 กย53)
แบบฟอร์มขอใช้ยาเสพติด ใบย.ส5
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติใช้ยาที่ไม่มีในบัญชียา
แนวทางการใช้ยา Adenosine inj ในผู้ป่วยเด็ก
แนวทางการจ่ายยามูลนิธิ
แบบฟอร์มขอใช้ cytotec

ข้อมูลยาเด็ก (2553)

ขนาดการใช้ยา Amlodipine ในเด็ก ขนาดการใช้ยา Chloral hydrate ทางด่วนคำนวณ Adenosine
ทางด่วนคำนวณ hydrocortisone inj. ทางด่วนคำนวณยา nicardipine inj. ทางด่วนคำนวณprostaglandin E1
ทางด่วนคำนวณยา Surfactant inj. ทางด่วนคำนวณยา vancomycin inj. แนวทางการใช้ยา ibuprofen syr ใน PDA
     

รายการยากำพร้ากลุ่ม antidote และแนวทางการใช้ยา

รายละเอียดโครงการของ สปสช 55

แบบฟอร์มการซักประวัติ
ิผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ

ฉลากช่วย sodium thiosulfate
การใช้ยา digitalis Fab Fragment
บทความ digoxin poisoning
การใช้ยา EDTA
บทความ lead poisoning
การใช้ยา botulinum antitoxin
บทความ botulinum toxin
การใช้ยา digitalis Fab Fragment
บทความ digoxin poisoning
การใช้ยา methylene blue
ฉลากช่วย methylene blue
การใช้ยา sodium nitrite
ฉลากช่วย sodium nitrite

ข้อมูลยา Antidote

แนวทางปฏิบัติในการใช้ยาสำหรับพยาบาล
-------------------------------------------------------------------------

แบบแสดงความจำนงขอให้ผลิตยาเตรียมพิเศษเฉพาะราย
แนวทางการจัดการการเกิด Extravasation ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 version 2012
บขอเบิกยาด่วน(update 6 กพ 2555)
คู่มือยาที่มีความเสี่ยงสูง
ใบผสม และเฝ้าระวังการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง (update 4 พย54)
ใบผสมยาของเก่าปี53

หน้าปกและสารบัญการบริหารยา(update 10 กย53)
SPA – Part II การจัดการด้านยา(update 10 กย53)
การบริหารยาทางหลอดเลือดดำและความคงตั(update 10 กย53)
แนวทางปฏิบัติยาแช่เย็นโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย(update 20 พค54)
แนวทางการสำรองยาในหอผู้ป่วย ปรับปรุงครั้งที่ 5 _มีนาคม_ 2556

ตรวจสอบยา stock ward 6 รอบชั้น 1 ตรวจสอบยา stock ward 6 รอบชั้น 2 ตรวจสอบยา stock ward 6 รอบชั้น 3 ตรวจสอบยา stock ward 6 รอบชั้น 4
ตรวจสอบยา stock ward ER ตรวจสอบยาstock ward ICU 14/8/2556 ตรวจสอบยา stock ward NICU ตรวจสอบยา stock ward OPD
ตรวจสอบยา stock ward X ray ตรวจสอบยา stock ward กุมาร ตรวจสอบยา stock ward ไตเทียม ตรวจสอบยา stock ward ศช
ตรวจสอบยา stock ward ศญ ตรวจสอบยา stock ward ศอ ตรวจสอบยา stock ward สูติกรรม ตรวจสอบยา stock ward อช
ตรวจสอบยา stock ward อญ ตรวจสอบยา stock ward 6 รอบชั้น 5    


การพิมพ์แบบฟอร์ม Med Reconcile ในHOS XP แบบฟอร์ม Med Reconcile ล่าสุด แนวทางปฏิบัติสำหรับยา
multiple dose update
(update 10 กย53)

รายการยาป้องกันแสง
(
update 10 กย53)
Stat Drug และ Unsafe to
administration period
ปฏิกิริยาระหว่างอาหารและยา

โครงการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพ
อย่างสมเหตุสมผล

การเบิกยาโดยใช้ใบเบิกภายใน แนวทางการบริหารยา Kalimate

แนวทางกาส่ง
ตรวจวัดระดับยาในเลือด update ปี55
   
     service profile ของกลุ่มงานเภสัชกรรม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนกลยุทธ์สู่ห้องยาใน
 

แนวทางปฏิบัติงานคุณภาพ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางปฏิบัติงานคลัง


แนวทางปฏิบัติงานผลิต
แนวทางการปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก

- แบบฟอร์มบัตรนัดฉีดยา Tetanus toxoid


แนวทางการปฏิบัติงานผู้ป่วยใน

- วิธีปฏิบัติงานจัด-จ่ายยาผู้ป่วยใน

- ข้อปฏิบัติกรณีผู้ป่วยในสิทธิ
ิเบิกหน่วยงานต้นสังกัด/โครงการจ่ายตรง D/C

- วิธีการเบิกคืนยา Fentanyl

ให้หอผู้ป่วย

- การคีย์ Admit ผู้ป่วยใน - การคีย์รายการยากลับบ้าน กรณีใช้ยาเดิม - การจ่ายยาน้ำเชื่อม
- แนวทางการรับ order streptokinase - การคีย์วิธีใช้อัตราเร็วในการให้สารน้ำผู้ใหญ่ และเด็ก - การคีย์ยาฉีดศพ
- การคีย์วิธีใช้ Add in IV fluid - การคีย์วิธีใช้ * ...*** ต่างๆ - การคีย์วิธีใช้ยาหยอดหู
- การคีย์วิธีใช้ยาหยอดตา - การคีย์ยาฉีด IM - การคีย์ยาพ่น MDI
- การคีย์ยาฉีด IV - การคีย์ยาพ่น Nebulizer - การคีย์ยารับประทานต่างๆ
- การคีย์ยา iv Drip - การคีย์ off ยาล่วงหน้า - การคีย์ยา Rabies vaccine
- การรับ order โดยการนำสูตรมาใช้งาน เช่น ทารกแรกเกิด - การพิมพ์ใบส่งต่อข้อมูลยาของผู้ป่วยD/C ไปโรงพยาบาลอื่น

- วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอด

ชำระเงินผู้ป่วยใน

- วิธีการลบเวลาการให้ยาใน HOSXp - ใบปรึกษาแพทย์ - ใบแลกเวร

้ายห้อยยาเดิมและSticker ต่างๆ
- Sticker แปะถุงยาเดิมผู้ป่วยเก็บไว้ที่หอผู้ป่วย
- Sticker High Alert Drug
- ยาเดิมผู้ป่วยอยู่ที่ ward
- ยาเดิมอยู่ที่ ward และห้องยา
- Sticker แปะถุงยาเดิมผู้ป่วยเก็บไว้ห้องยา