ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 แพทย์แผนไทย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

สบย.
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน


IPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangworn


หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
แก้ไขล่าสุด : 2015-01-22 10:47:13 (597769 คนอ่าน)
[ | ]

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120

โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร
โทร 1669 หรือ 055-681331

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

หมายเลขโทรศัพท์ อาคาร 50 ปี ศรีสังวร
ชั้น 1
ประชาสัมพันธ์ 0,100,101
Admittion Center 102
หน.งานผู้ป่วยนอก 103
ห้องตรวจทั่วไป 1-5 104 , 177
ฝ่ายสวัสดิการสังคม 105
ห้องตรวจโรคกระดูกฯ / ศัลยกรรม 106
ห้องชำระเงิน (ผู้ป่วยนอก) 107
ห้องจ่ายยา (ผู้ป่วยนอก) 108
หน.กง.เภสัชกรรม 109
ห้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยา 110
ห้องพักแพทย์ 111
ชันสูตรโรค (ผู้ป่วยนอก) 112
ห้องฉีดยา 113
ห้องทำบัตร 114
งานเวชระเบียนและสถิติ 116
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 117,118
หน. กง.อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 119
ห้องแพทย์เวร ER ชาย 120
ห้องแพทย์เวร ER หญิง 121
เอ็กซเรย์ (ผู้ป่วยนอก) 122
ศูนย์เปลในเวลา (08.00-16.00 น.) 123
ศูนย์เปลนอกเวลา (16.00-08.00 น) 124
ห้องบัตรนอกเวลา 125,126
ชันสูตรโรคนอกเวลา 127
ห้องชำระเงินนอกเวลา 128
ห้องจ่ายยานอกเวลา 129
ห้องพักเวร พขร. 130
ชั้น 2
คลินิกพิเศษ (เคาน์เตอร์) 131
สนง.คลินิกพิเศษ 132
ห้องตรวจเฉพาะโรค 133
ห้องตรวจครรภ์ 134
หน.กง.จิตเวช 135
กง.จิตเวช 136
ห้องพักทันตแพทย์ 137
ทันตกรรม (เคาน์เตอร์) 138
หน.กง.ทันตกรรม 139
ห้องตรวจจักษุ 140
ห้องพัก กง.จักษุ 141
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 142
ชั้น 3
งานสารบรรณ 144
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 145
ฝ่ายพัสดุ 146
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป 147
รอง ผอก.บริหารทั่วไป 148
ฝ่ายการเงินและบัญชี 149,150
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 151
สนง.สหกรณ์ฯ รพ. 152
กง.เวชกรรมสังคม 153,166
หน.กง.เวชกรรมสังคม 154
ฝ่ายประกันสุขภาพ 155
หน.ฝ่ายประกันสุขภาพ 175
สำนักงานแพทย์ 156
เลขา สนง.แพทย์ 157
กลุ่มการพยาบาล 158
งาน I.C. 159
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 160
รอง ผอก.ด้านการพยาบาล 161
รอง ผอก.ด้านการแพทย์ 162
เลขานุการ ผอก. 163
ผู้อำนวยการฯ 164
กง.สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 176
ชั้น 4
ห้องสมุด 165
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 168
ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด 169
ฝ่ายวิชาการ 170,171
สำนักตรวจสอบภายใน 172

อาคารเวชกรรมฟื้นฟู
ห้องกิจกรรมบำบัด 203
หน.กง.เวชกรรมฟื้นฟู 205
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู 210
เคาเตอร์ลงทะเบียนเวชกรรมฟื้นฟู 223
ห้อง จนท.กง.เวชกรรมฟื้นฟู 206
ห้องกายภาพบำบัด 208
ห้องออกกำลังกาย 212
ห้องกายอุปกรณ์ 224

อาคารสนับสนุน
งานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ 191
ศูนย์เครื่องมือพิเศษ 192
หน.งานคลังยา 201
งานคลังยา 202
ห้องเคมีคลินิก 216
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 231
งานเภสัชสนเทศและพัฒนาระบบยา 487
กง.รังสีวิทยา 220
หน.กง.รังสีวิทยา (พญ.ขนิษฐา) 221
ป้อมยาม 222
พยาธิวิทยาคลินิก 217
หน.กง. พยาธิวิทยาคลินิก 218
ธนาคารเลือด 219
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ 225
ห้องเวรตรวจการพยาบาล 226
ห้องอาชีวเวชกรรม 228
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 229
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 230, 291
โรงครัว (ห้องประกอบอาหาร) 232
โรงครัว (ห้องเจ้าหน้าที่) 233
งานพัสดุ (พัสดุทั่วไป) 234
หน.งานพัสดุ 235
โรงกลั่น 236
งานไฟฟ้า 237
งานซ่อมบำรุง 238
งานซักฟอก 239
ศูนย์จ่ายกลาง 240
ร้านค้าสวัสดิการ 241
งานประปา 290

อาคารผ่าตัด
ผ่าตัด_เคาน์เตอร์ 242
ผ่าตัด_ห้องทำงาน 243
ผ่าตัด_ห้องพักฟื้น 244
ผ่าตัด_ห้องวิสัญญีแพทย์ 245
ห้องส่องกระเพาะอาหาร 246
   

หอผู้ป่วยต่าง ๆ


หอผู้ป่วยหนัก (ICU)
หน.หอผู้ป่วยหนัก (ICU) 312
เจ้าหน้าที่ 301 , 333
ห้องพัก จนท.หอผู้ป่วยหนัก (ICU) 309
หน่วยไตเทียม 313

หอผู้ป่วยสูติกรรม
เจ้าหน้าที่ 304 , 308
ห้องพิเศษ 1 326
ห้องพิเศษ 2 327
ห้องพิเศษ 3 328
ห้องพิเศษ 4 329
ห้องพิเศษ 5 332

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
เจ้าหน้าที่ 302 , 306
ห้องพิเศษ 1 314
ห้องพิเศษ 2 315
ห้องพิเศษ 3 316
ห้องพิเศษ 4 317
ห้องพิเศษ 5 318

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
เจ้าหน้าที่ 303 , 307
ห้องพิเศษ 1 319
ห้องพิเศษ 2 322
ห้องพิเศษ 3 323
ห้องพิเศษ 4 324
ห้องพิเศษ 5 325

หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
เจ้าหน้าที่ 283 , 284
ห้องพิเศษ 1 285
ห้องพิเศษ 2 286
ห้องพิเศษ 3 287
ห้องพิเศษ 4 288
ห้องพิเศษ 5 289

หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
เจ้าหน้าที่ 255 , 256
ห้องพิเศษ 1 257
ห้องพิเศษ 2 258
ห้องพิเศษ 3 259
ห้องพิเศษ 4 260
ห้องพิเศษ 5 261

หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
เจ้าหน้าที่ 276 , 277
ห้องพิเศษ 1 278
ห้องพิเศษ 2 279
ห้องพิเศษ 3 280
ห้องพิเศษ 4 281
ห้องพิเศษ 5 282

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
เจ้าหน้าที่ 269 , 270
ห้องพิเศษ 1 271
ห้องพิเศษ 2 272
ห้องพิเศษ 3 273
ห้องพิเศษ 4 274
ห้องพิเศษ 5 275

หอผู้ป่วยทารกวิกฤติ (NICU)
เจ้าหน้าที่ 262 , 263
ห้องพิเศษ 1 264
ห้องพิเศษ 2 265
ห้องพิเศษ 3 266
ห้องพิเศษ 4 267
ห้องพิเศษ 5 268

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
ชั้น 1
เจ้าหน้าที่ 310,311
ห้องพิเศษ 1 334
ห้องพิเศษ 2 335
ห้องพิเศษ 3 336
ห้องพิเศษ 4 337
ห้องพิเศษ 5 338
ห้องพิเศษ 6 339
ห้องพิเศษ 7 342
ห้องพิเศษ 8 343
ห้องพิเศษ 9 344
ห้องพิเศษ 10 345
VIP 346
ชั้น 2
เจ้าหน้าที่ 320 , 321
ห้องพักแพทย์ 386
ห้องพิเศษ 1 349
ห้องพิเศษ 2 352
ห้องพิเศษ 3 353
ห้องพิเศษ 4 354
ห้องพิเศษ 5 355
ห้องพิเศษ 6 356
ห้องพิเศษ 7 357
ห้องพิเศษ 8 358
ห้องพิเศษ 9 359
ห้องพิเศษ 10 360
VIP 361
ชั้น 3
เจ้าหน้าที่ 330 , 331
ห้องพักแพทย์ 387
ห้องพิเศษ 1 362
ห้องพิเศษ 2 363
ห้องพิเศษ 3 364
ห้องพิเศษ 4 365
ห้องพิเศษ 5 366
ห้องพิเศษ 6 367
ห้องพิเศษ 7 368
ห้องพิเศษ 8 369
ห้องพิเศษ 9 370
ห้องพิเศษ 10 371
VIP 372
ชั้น 4
เจ้าหน้าที่ 340 , 341
ห้องพักแพทย์ 388
ห้องพิเศษ 1 373
ห้องพิเศษ 2 374
ห้องพิเศษ 3 375
ห้องพิเศษ 4 376
ห้องพิเศษ 5 377
ห้องพิเศษ 6 378
ห้องพิเศษ 7 379
ห้องพิเศษ 8 380
ห้องพิเศษ 9 381
VIP 382
ชั้น 5
เจ้าหน้าที่ 350 , 351
ห้องพิเศษ 1 383
ห้องพิเศษ 2 384
VIP 385

หมายเหตุ

  • โทรศัพท์เครื่องที่เป็นเลข 4 หลัก ถ้าจะโทรออกไปหมายเลข 3 หลัก ต้องกดเลข 8 ตามด้วยเลขของหน่วยงานที่จะติดต่อ ตัวอย่าง หมายเลข 8501 ต้องการโทรไป ประชาสัมพันธ์หมายเลข 100 กดหมายเลข 8100
  • โทรศัพท์เครื่องที่เป็นเลข 4 หลัก ถ้าจะโทรออกไปหมายเลข 4 หลัก กดเฉพาะเลข 3 ตัวหลัง ตัวอย่าง หมายเลข 8501 ต้องการโทรไป 8502 กดเฉพาะเลข 502

 

[ | ]


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331
Webmaster : sswadmin@hotmail.com / CMS : Postnuke

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.071602 Seconds