ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ ข่าว/ประกาศ
คู่มือการใช้ยา

การเก็บรักษาวัคซีนและแอนตี้ซีรั่ม

รายการยาที่ห้ามแบ่งบดเคี้ยว

คู่มือยาที่มีความเสี่ยงสูง

การบริหารยาทางหลอดเลือดดำและความคงตัว

แนวทางปฏิบัติยาแช่เย็น

รายการยาป้องกันแสง

ข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างอาหารกับยา

แนวทางการดูแลผุ้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

แนวทาง Stat drug

แนวทางการบริหารยา Kalimate

ข้อมูลยา Antidote

ทางด่วนคำนวณยา

ใบผสมและเฝ้าระวังการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง

แนวทางปฏิบัติสำหรับยา Mutiple Dose

แนวทางการจัดการการเกิด Extravasation

web link

นับจำนวนผู้เข้าชม


laptop
here 

 

 

- การใช้ยา Labetalol 100mg 20ml inj

- การบริหารยา Benzathine Peniciilin inj


กิจกรรมที่ผ่านมา

- ****RDU community 64 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง

- ****สัปดาห์เภสัช ปี2564 ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกร อยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย ในยุค New Normal