ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ ข่าว/ประกาศ
คู่มือการใช้ยา

การเก็บรักษาวัคซีนและแอนตี้ซีรั่ม

รายการยาที่ห้ามแบ่งบดเคี้ยว

คู่มือยาที่มีความเสี่ยงสูง

การบริหารยาทางหลอดเลือดดำและความคงตัว

แนวทางปฏิบัติยาแช่เย็น

รายการยาป้องกันแสง

ข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างอาหารกับยา

แนวทางการดูแลผุ้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

แนวทาง Stat drug

แนวทางการบริหารยา Kalimate

ข้อมูลยา Antidote

ทางด่วนคำนวณยา

ใบผสมและเฝ้าระวังการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง

แนวทางปฏิบัติสำหรับยา Mutiple Dose

แนวทางการจัดการการเกิด Extravasation

web link

นับจำนวนผู้เข้าชม

 
กิจกรรมที่ผ่านมา

โครงการศรีสำโรงร่วมใจใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 2562

สัปดาห์เภสัช 2562

วันลอยกระทง 2561

วันงดใช้ถุงพลาสติก 2561

อมรมแพ้ยา 2561

สัปดาห์เภสัช 2561

 


laptop
here