บทที่ 2. ทิศทางนโยบาย

GOV.2 กรอบการดำเนินงานของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมีพันธกิจ(15)  วิสัยทัศน(16)  และปรัชญา(17)  ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผล

LED.2 การวางแผนของโรงพยาบาล

มีการนำพันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล มากำหนดแผนงานและนโยบายการดูแลรักษาผู้ป่วย

GEN.1 ความมุ่งหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน

มีการกำหนดความมุ่งหมาย/เจตจำนง(18)  ปรัชญา ขอบเขต เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดบริการหรือของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

(1) มีเป้าหมายร่วมของโรงพยาบาล (GOV.2.1)

- พันธกิจ วิสัยทัศน์ (หรือทิศทางนโยบาย)
- ปรัชญา/ค่านิยม/อุดมการณ์ร่วม
- ขอบเขตการให้บริการ

 (2)  วิธีการกำหนดเป้าหมายร่วมของโรงพยาบาล (GOV.2.1)

- เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรบริหารสูงสุด ทีมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
- นำความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน,  ความต้องการของผู้ป่วย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา

 (3) ความมุ่งหมาย/เจตจำนง ขอบเขตบริการของหน่วยงาน  สอดคล้อง กับพันธกิจของโรงพยาบาล (GEN.1.1)

- ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการจัดทำ เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย
- นำความต้องการของผู้ป่วย ผู้รับผลงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา

 (4)  แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาโรงพยาบาล สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ (GOV.2.3)

- มีการวิเคราะห์/ระบุประเด็นที่ต้องมีการพัฒนาชัดเจนและครบถ้วน
- มียุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและครอบคลุมประเด็นสำคัญครบถ้วน
- มีการประสานยุทธศาสตร์ระหว่างแผนงานต่างๆ(19)
- มีการกำหนดระดับความสำคัญหรือประเด็นหลัก(20) ในการพัฒนาคุณภาพ (LED.2.4)

 (5) หน่วยงานมีเป้าหมาย(21) และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน (GEN.1.2), แผนงาน(22) สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล (LED.2.1)

- หน่วยงานต่างๆ มีเป้าหมายที่ชัดเจน
- หน่วยงานต่างๆ รับประเด็นสำคัญที่มุ่งเน้นมาแปรเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
- แผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้และสามารถวัดได้
- แผนปฏิบัติการมีการกำหนดตัวผู้รับผิดชอบและเงื่อนเวลาที่ชัดเจน

 (6) การถ่ายทอด สื่อความหมาย สร้างความเข้าใจ เรื่องเป้าหมาย/แผน (GOV.2.2)

- สร้างความเข้าใจเรื่องเป้าหมายร่วมของโรงพยาบาล (GOV.2.2)
- สร้างความเข้าใจเรื่องความมุ่งหมาย/เจตจำนง เป้าหมายของหน่วยงาน (GEN.1.3)
- สร้างความเข้าใจเรื่องแผนงานของโรงพยาบาลและหน่วยงาน (LED.2.2)
- เจ้าหน้าที่รับทราบและเข้าใจเป้าหมาย/แผน
- เจ้าหน้าที่รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนต่อการบรรลุเป้าหมาย       (GOV.2.2, GEN.1.4)
- เจ้าหน้าที่นำแผนไปปฏิบัติ (LED.2.2)

GOV.3 ธรรมนูญ กฎระเบียบ ข้อตกลง และนโยบาย

โรงพยาบาลมีธรรมนูญ กฎระเบียบ ข้อตกลง และนโยบาย  เป็นเครื่องกำหนด ทิศทางและวิธีการทำงาน

(1) มีธรรมนูญโรงพยาบาล (GOV.3.1)

-ระบุพันธกิจ วิสัยทัศน์ ปรัชญา และเป้าหมายของโรงพยาบาล
-กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรบริหารสูงสุด ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาล(23)
- ไม่ขัดกับกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 (2) มีกฎระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบาย เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนทราบขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของตน และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน (GOV.3.2)

- ด้านสิทธิผู้ป่วย
- ด้านการรักษามาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
- ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ด้านเอกสาร การบันทึก และการรักษาความลับของข้อมูล
- ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- ด้านประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
- ด้านการป้องกันและการจัดการกับความเสี่ยง
- ด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

 (3) มีกลไกเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามธรรมนูญ กฎระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบายที่กำหนดไว้ (GOV.3.3)

- การสื่อสาร สร้างความตระหนัก อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
- การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก
- การรับทราบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติ
- การทบทวน


(15) ข้อความที่ระบุกว้างๆ ถึงความมุ่งหมาย (purpose), หน้าที่รับผิดชอบซึ่งมุ่งมั่นที่จะทำ, เหตุผลของการมีอยู่ขององค์กร รวมทั้งคุณค่าที่องค์กรจะให้แก่ผู้ป่วยและสังคม


(16)  ภาพอนาคตของโรงพยาบาลซึ่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องการจะให้เกิดขึ้น


(17) ลักการและความเชื่อที่ทุกคนในองค์กรยอมรับว่าจะใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ  เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานร่วมกัน และบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้


(18) ความมุ่งหมายหรือเจตจำนง (purpose statement) ของหน่วยงานคือข้อความในลักษณะเดียวกับพันธกิจของโรงพยาบาล ควรเป็นสิ่งเดียวกันกับพันธกิจของโรงพยาบาลหรือใช้พันธกิจของโรงพยาบาล หากหน่วยงานนั้นมีหน้าที่หลักในการดูแลผู้ป่วย


(19) เช่น การประสานแผนการลงทุน แผนพัฒนากำลังกัน กับแผนการขยายบริการ


(20) ประเด็นหลักหรือประเด็นสำคัญที่มุ่งเน้นอาจเรียกว่า "เข็มมุ่ง" หรือ Hoshin


(21) เป้าหมาย (goal) คือข้อความที่กล่าวอย่างกว้างๆ ถึงผลลัพธ์ของบริการเนื่องมาจากการทำหน้าที่หลัก ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความมุ่งหมาย (purpose) ที่กำหนดไว้


(22) ครอบคลุม แผนระยะยาว แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ


(23) ได้แก่ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง สมาชิกขององค์กรบริหารสูงสุด, การคัดเลือกผู้อำนวยการและผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญ, อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการและทีมผู้บริหาร, อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ และการดูแลการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพ, ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรบริหารสูงสุด ผู้อำนวยการ ทีมผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพ, ความรับผิด
ชอบในเรื่องคุณภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วย, การติดตามประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพ, ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล