/haStandard/style.css

คำนำ


ระบบบริการสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพซึ่งมีหน้าที่ให้หลักประกันแก่สังคมว่าจะให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความเท่าเทียมกัน  บทบาทหน้าที่ดังกล่าวเป็นความคาดหวังของสังคม เป็นสิ่งที่มีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  เป็นสิ่งที่กำหนดไว้ ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับและพยายามขับเคลื่อน การปฏิรูปไปสู่การทำหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์

โรงพยาบาลก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพซึ่งมีความพร้อมในด้านกำลังคน เครื่องมือ เทคโนโลยี  ขณะเดียวกันความซับซ้อนและวัฒนธรรมขององค์กรก็ก่อให้เกิดปัญหาไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมได้  การปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจนจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเกิดจากการทบทวนประสบการณ์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นการขี่ยอดคลื่นนำองค์ความรู้ที่เกิดจากความสำเร็จและความล้มเหลวของหลายๆ ประเทศ มากำหนดแนวทางดำเนินงานสำหรับประเทศไทย  โดยใช้เวลา 2 ปีในการศึกษารวบรวมข้อกำหนดในมาตรฐานโรงพยาบาลของประเทศต่างๆ และของประเทศไทยมากำหนดเป็นมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปีกาญจนาภิเษก  และใช้เวลาอีก 3 ปี เรียนรู้ด้วยการนำมาตรฐานนี้ไปสู่การปฏิบัติ   ทำให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงว่ามาตรฐาน โรงพยาบาลฉบับปีกาญจนาภิเษกนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการชี้นำการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล  เป็นมาตรฐานที่มีความเป็นสากลและก้าวหน้าทันกับยุคสมัย

คุณค่าของมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปีกาญจนาภิเษกอยู่ที่การนำไปปฏิบัติด้วยความเข้าใจ มีการบูรณาการครบถ้วนทุกองค์ประกอบ  มิใช่การนำไปใช้อย่างผิวเผิน มิใช่อยู่ที่การประเมินจากองค์กรภายนอก  เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสามารถนำข้อกำหนดต่างๆ ไปใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้น  ทางสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจึงได้นำมาตรฐานดังกล่าวมาเรียบเรียงใหม่ โดยยึดหลักการเชื่อมโยงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน   ลดความซ้ำซ้อน ของข้อกำหนดที่ใกล้เคียงกัน และเพิ่มเติมรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติ เช่น นำมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลที่กองการพยาบาลจัดทำขึ้น เข้ามาเป็นส่วนขยายความ

มาตรฐาน HA และเกณฑ์พิจารณา: บูรณาการภาพรวมระดับโรงพยาบาลฉบับนี้ควรใช้ควบคู่ไปกับ แบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA  ซึ่งจะมีทั้งแบบการประเมินตนเองในภาพรวมระดับโรงพยาบาล และแบบการประเมินตนเองในระดับหน่วยงาน  สำหรับการประเมินตนเองในระดับหน่วยงานนั้น จำเป็นต้องดูข้อกำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละหน่วยงานในมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปีกาญจนาภิเษกร่วมด้วย

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลหวังว่าเอกสารชุดนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ บรรลุเป้าหมายการให้บริการที่มีคุณภาพตามหน้าที่ของตนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
23 กุมภาพันธ์ 2543
การประชุม National Forum on Hospital Accreditation ครั้งที่ 2
"บนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ในกระแสปฏิรูประบบสุขภาพ"