บทที่ 13 สิทธิผู้ป่วย

ETH.1 ความตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ป่วยทุกคน  โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา

(1) มีหลักฐานว่าโรงพยาบาลตระหนักและตอบสนองต่อสิทธิของผู้ป่วย(111)  (ETH.1.1)

- มีคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย
- มีการสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
- มีการเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองเมื่อผู้ป่วยขอใช้สิทธิของตนอย่างเหมาะสม
- มีระบบค้นหาผู้ป่วยที่ควรได้รับการคุ้มครองสิทธิ

(2) ผู้ป่วยรับรู้สิทธิของตนเอง (ETH.1.2)

- การได้รับคำอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตน รวมทั้งวิธีการตรวจรักษาต่างๆ
- การขอดูเวชระเบียน และการรักษาความลับของข้อมูลในเวชระเบียนของตน
- การร้องเรียน
- การเลือกเข้า/ไม่เข้าร่วมในการวิจัยหรือการฝึกอบรมของนักศึกษา
- การขอคำปรึกษา/ความคิดเห็นจากแพทย์ท่านอื่น (second opinion)
- การส่งต่อไปยังแพทย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ป่วย

(3) มีการให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ป่วย(112)  (ETH.1.3)

(4) มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยินยอมรับการรักษา(113)  (ETH.1.4)

(5) มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่าผู้ที่ตัดสินใจแทนผู้ป่วยจิตเวชนั้นมีอำนาจในการตัดสินใจ (ETH.1.5)

(6) มีกลไกเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาและความรุนแรงเหมือนกัน จะได้รับการดูแลในลักษณะเดียวกันโดยไม่ขึ้นกับสถานที่ ผู้ให้บริการ ความสามารถหรือวิธีการชำระเงิน (ETH.1.6)

ETH.2 การดูแลผู้ป่วยที่มีความต้องการเฉพาะ

ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเฉพาะ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอย่างเหมาะสม

(1)  เด็กได้รับการดูแลในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย  และได้รับการเอาใจใส่ เป็นพิเศษตามความจำเป็น (ETH.2.1)

- การจัดสถานที่เฉพาะสำหรับบริการผู้ป่วยเด็ก
- การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้า เครื่องจักรกล น้ำยา หรือสารอันตรายต่างๆ
- หน่วยบริการผู้ป่วยเด็กมีเครื่องมือและยาเฉพาะสำหรับเด็ก เช่น เครื่องดมยาสลบ เครื่องพ่นยา เครื่องปรับหยดน้ำเกลือ ชุดให้สารน้ำ เครื่องช่วยชีวิต
- เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและยาสำหรับเด็ก
- เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อเด็กที่ป่วยหนัก  เด็กที่มีความผิดปกติทางร่างกาย หรือประสาทสัมผัส เด็กที่เรียนรู้ช้า เด็กที่ไม่มีญาติมาเฝ้าดูแล
- พ่อแม่หรือผู้ปกครองได้รับการส่งเสริมให้อยู่เฝ้าเด็กระหว่างการนอนโรงพยาบาล

(2) มีการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมทั้งครอบครัว (ETH.2.2)

- มีการประเมินความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ของผู้ป่วยและญาติ เพื่อวางแผนการดูแลที่เหมาะสม
- มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยระยะสุดท้าย
- มีการช่วยเหลือ ให้ข้อมูล ให้คำปรึกษาแก่ญาติหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิต

(3) มีการปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องแยก ผูกยึด หรือให้ยาฉุกเฉิน อย่างเหมาะสม (ETH.2.3)

- ต้องมีเหตุผลทางคลินิกที่สมควร
- ต้องได้รับการอนุญาตจากแพทย์ที่ดูแล และบันทึกไว้เป็นหลักฐานในเวชระเบียนผู้ป่วย
- ไม่ควรก่อให้เกิดความไม่สุขสบายทางร่างกายแก่ผู้ป่วย
- ดำเนินการภายในกรอบของกฎหมายหรือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง


(111) โรงพยาบาลควรแสดงให้เห็นว่าตระหนักและเคารพสิทธิของผู้ป่วยในประเด็นต่อไปนี้: การเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ป่วยแต่ละคน, การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วย, การรักษาความลับของผู้ป่วย

(112) ควรมีการให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ผู้ป่วย: ระยะเวลารอคอย, บริการต่างๆของโรงพยาบาล, ขั้นตอนในการรับการตรวจรักษา, คู่มือหรือข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย


(113)ควรมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการให้ผู้ป่วยหรือญาติลงนามยินยอมรับการรักษาหลังจากที่ได้รับคำอธิบายจนเข้าใจแล้ว ก่อนที่จะให้บริการหรือมีกิจกรรมต่อไปนี้: การดมยาสลบ/ให้ยาระงับความรู้สึก, การผ่าตัด, การให้ยาพิเศษซึ่งไม่ได้ใช้ในกรณีทั่วไป, การบันทึกภาพหรือเสียง, การรักษาด้วย electro-convulsion, การตรวจวินิจฉัยที่มีความเสี่ยงสูง, การเข้าร่วมในโครงการวิจัยหรือการเรียนการสอน, การปฏิบัติอื่นๆที่ต้องได้รับความยินยอมตามข้อกำหนดของกฎหมาย