บทที่ 14 จริยธรรมองค์กร

ETH.3 จริยธรรมองค์กร

มีนโยบายและวิธิปฏิบัติสำหรับกรณีที่เสี่ยงต่อปัญหาจริยธรรม  โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของสังคม

(1) มีจริยธรรมในการยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ และการยุติการรักษาเพื่อชะลอความตาย โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและความเชื่อของสังคม(114)  (ETH.3.1)

- มีกลไกการตัดสินใจยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ และการตัดสินใจยุติการรักษาเพื่อชะลอความตาย
- มีกลไกสำหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งในการตัดสินใจ
- กำหนดบทบาทของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และครอบครัวผู้ป่วย ในการตัดสินใจยุติปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ/การรักษาเพื่อชะลอความตาย
- การเขียนคำสั่งและบันทึกในเวชระเบียนของแพทย์ผู้รับผิดชอบ
- การใช้พินัยกรรมชีวิต (advanced directives) ในขอบเขตของกฎหมาย

(2) มีจริยธรรมในเรื่องค่าบริการ

- มีจริยธรรมในการกำหนดค่าบริการ
- มีการเรียกเก็บเงินหรือแจ้งหนี้เฉพาะตามรายการที่ผู้ป่วยได้รับบริการ (ETH.3.2)

(3) มีจริยธรรมในการประชาสัมพันธ์ (ETH.3.3)

(4)  มีจริยธรรมในการรับ/ส่งต่อ/จำหน่ายผู้ป่วย (ETH.3.3)

(5) มีจริยธรรมในการจัดหาอวัยวะและเนื้อเยื่อทดแทน (ETH.3.4)

- เกณฑ์คัดเลือกผู้บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ
- กลไกการแจ้งให้ผู้บริจาค และ/หรือ ครอบครัวตัดสินใจ
- แบบฟอร์มสำหรับให้ผู้บริจาคหรือญาติลงนามยินยอมในการบริจาค

(6) มีกลไกช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบปัญหาด้านจริยธรรม (ETH.3.5)(114)   ควรมีคู่มือ/แนวทางปฏิบัติซึ่งจัดร่างโดยแพทย์ พยาบาล รวมทั้งผู้ที่เหมาะสมอื่น ๆ และผ่านการรับรองจากฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล