บทที่ 15 การทำงานเป็นทีมในการดูแลผู้ป่วย

GEN.8.1 มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างสาขาวิชาชีพต่างๆ

(1) การประเมินผู้ป่วย

- มีการประเมินผู้ป่วยร่วมกันโดยสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

(2) การวางแผนดูแลรักษา

- มีการวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันในผู้ป่วยที่ซับซ้อน
- มีการร่วมกันวางแผนดูแลผู้ป่วยล่วงหน้า(115)

(3) การปรึกษา

- มีแนวทางปฏิบัติและข้อบ่งชี้ในการขอคำปรึกษาทางการแพทย์ที่ชัดเจน
-  ระบบการปรึกษาทางการแพทย์มีความราบรื่นและตอบสนองปัญหาผู้ป่วย ได้ในเวลาที่เหมาะสม

(4) การให้ข้อมูล

- มีความร่วมมือและการประสานงานในการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย/ญาติ
- มีการกำหนดลักษณะของข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ป่วย/ญาติ ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูล และกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน

(5) การสื่อสาร การประสานงาน และการแก้ปัญหา

- มีระบบบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อการสื่อสารและประสานงานระหว่างวิชาชีพ/ผู้ให้บริการ
- การประสานงานเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยงาน
- มีการสื่อสารปัญหาเชิงระบบ(116) ระหว่างวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปรับปรุง
- มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ปัญหาและหาโอกาสในการพัฒนา
- มีการสื่อสารข้อมูลจากการทบทวนภายในวิชาชีพหนึ่งไปให้วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีการทบทวนผลการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันโดยวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง


(115) เป็นการเขียนแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกันก่อนที่จะมีการรับผู้ป่วย เช่น การร่วมกันจัดทำ clinical pathway/CareMap, Clinical Practice Guideline


(116) ปัญหาเชิงระบบ: ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาการดูแลผู้ป่วยที่เกิดขึ้น หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเกิดปัญหาขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก เช่น การบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนซึ่งไม่ครบถ้วนหรือไม่มีประโยชน์ การไม่มีแพทย์รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยซับซ้อนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง