บทที่ 16 การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว

GEN.8.2 ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการเตรียมความพร้อม ก่อนการดูแลรักษา

GEN.8.3 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ป่วยกับทีมผู้ให้บริการ

(1)  มีการจัดลำดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยเพื่อให้ดูแลผู้ป่วยที่เร่งด่วนได้อย่างทัน เหตุการณ์

(2) การให้ข้อมูลทั่วไปแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

- มีการให้ข้อมูลทั่วไปที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว (117)
- มีการประเมินผู้รับข้อมูลเพื่อกำหนดเนื้อหาและวิธีการให้ข้อมูล
- มีการจัดทำสื่อที่เหมาะสมเพื่อช่วยทำความเข้าใจแก่ผู้รับข้อมูล

(3) การรับข้อมูลจากผู้ป่วยและครอบครัว

- ผู้ป่วยและครอบครัวมีโอกาสให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยแก่ทีมผู้ให้บริการอย่างครบถ้วน
 มีการจัดระบบเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการขอข้อมูลจากผู้ป่วย

(4) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

- ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่จำเป็น (118)  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา
- ผู้ป่วยได้รับข้อมูลเพียงพอสำหรับทำให้เกิดความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา
- มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้ข้อมูลที่อาจจะเป็นปัญหา(119)

(5) การลงนามยินยอมรับการรักษา

- มีการลงนามยินยอมรับการรักษาโดยผู้ป่วยหรือญาติ หลังจากได้รับการอธิบายจนเป็นที่เข้าใจ
- มีการระบุชัดเจนถึงข้อมูลที่ได้ให้แก่ผู้ป่วยในใบยินยอมรับการรักษา
- เป็นการให้การยินยอมเฉพาะการทำหัตถการแต่ละครั้ง

(6) การระบุตัวผู้ป่วย (patient identification)

- มีป้ายชื่อติดตัวผู้ป่วยสำหรับผู้ที่จะได้รับการผ่าตัดหรือตรวจพิเศษ
- มีป้ายชื่อติดตัวผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยอื่นๆ
- มีการตรวจชื่อผู้ป่วยเมื่อจะทำหัตถการหรือตรวจพิเศษ


(117) เช่น ขั้นตอนในการให้บริการ สถานที่ เวลาเยี่ยม ผู้ให้บริการ สิทธิ ความรับผิดชอบ ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของโรงพยาบาล


(118) ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค ทางเลือกในการรักษา และการพยากรณ์โรค


(119)  เช่น การวินิจฉัยโรคซึ่งไม่มีทางรักษา หรือโรคติดต่อร้ายแรง