บทที่ 18 กระบวนการให้บริการ/ดูแลรักษาผู้ป่วย

GEN.8.5  กระบวนการให้บริการและดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นไปตามมาตรฐาน แห่งวิชาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุด ภายใต้สถานการณ์ของโรงพยาบาล โดยบุคคลที่เหมาะสม

(1) การตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

- มีแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองหรือแก้ปัญหาเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
- มีการเตรียมความพร้อม (เจ้าหน้าที่และเครื่องมือ) เพื่อตอบสนองปัญหาหรือภาวะฉุกเฉิน
- มีระบบที่จะตรวจพบปัญหาหรือภาวะฉุกเฉินและระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

(2) การจัดระบบเพื่อให้การดูแลที่ปลอดภัย

- มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงและการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา (120)
- จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
- ผู้ป่วยหนักที่ถูกเคลื่อนย้ายไปยังจุดอื่นจะมีผู้ติดตามซึ่งมีความสามารถในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและแก้ไขปัญหา/อันตรายอันอาจเกิดขึ้นขณะนำส่ง
- ผู้ป่วยทุกรายได้รับการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงเหมาะสมกับความรุนแรง
- การทำหัตถการที่มีความเสี่ยง จะต้องทำในสถานที่ที่เหมาะสม มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านเครื่องมือและเจ้าหน้าที่

 (3) มีการปฏิบัติตามแผนการดูแลรักษาโดยบุคคลที่เหมาะสม

- มีแนวทางการมอบหมายความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติตามแผนการดูแลรักษา ตามความรู้ความสามารถ และทำความเข้าใจรายละเอียดของงาน เพื่อให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน และปฏิบัติได้ครบถ้วน
- ผู้ให้การดูแลรักษาแสดงสถานะของตนเองอย่างชัดเจน
- มีการฝึกอบรม/ควบคุมกำกับอย่างเหมาะสม

 (4) การดูแลรักษาเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของโรงพยาบาล

(5) การดูแลทางด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม

- มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยทางด้าน อารมณ์ จิตใจ สังคม
- มีการประเมินความต้องการหรือการค้นหาปัญหาด้าน อารมณ์ จิตใจ สังคม
- มีการตอบสนองต่อความต้องการหรือปัญหาด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม
- ให้การดูแลเพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
- จัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัจจัยรบกวนหรือสิ่งเร้า
- จัดสถานที่สำหรับครอบครัวหรือผู้เยี่ยม เพื่อผ่อนคลายหรือระบายความเครียด

(6) การใช้ยา

- เภสัชกรมีโอกาสทบทวนและประเมินความถูกต้องของคำสั่งใช้ยา
- มีหลักประกันว่าผู้ป่วยจะได้รับยาถูกต้องตามที่แพทย์สั่ง ทั้งชนิด ขนาด เวลา
- ผู้ป่วยได้รับคำอธิบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับยาที่ได้รับ

(7) การป้องกัน/ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

- มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
- มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล

(8) การประเมินการตอบสนองของผู้ป่วย

- มีการประเมินผลการดูแลรักษาเป็นระยะๆ  เพื่อดูการตอบสนองต่อแผนการรักษาที่วางไว้
- มีบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงให้แพทย์ได้รับทราบได้ทันท่วงทีและได้รับข้อมูลเพียงพอ
- แพทย์ให้การตอบสนองต่อการรายงานอย่างเหมาะสม
- มีการนำผลการประเมินนี้ไปใช้ปรับแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทันท่วงที


(120)   โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนต่อไปนี้: การติดเชื้อในโรงพยาบาล อันตรายจากการใช้เครื่องมือพิเศษ อันตรายจากการทำ invasive procedure อันตรายจากยา ความชอกช้ำของร่างกายหรืออวัยวะ การเกิดอุบัติเหตุ การตายอย่างไม่คาดคิด การเกิดแผลกดทับ ภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจ การเสื่อมหน้าที่ของอวัยวะเนื่องจากไม่ได้ใช้งาน