บทที่ 20 การเตรียมจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง

GEN.8.7  มีกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตปกต ิกับครอบครัวได้เร็วที่สุด

(1) การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย

- เริ่มต้นวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลที่ซับซ้อน
- มีการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ
- คำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถและข้อจำกัดของผู้ป่วย/ครอบครัว
- วางแผนครบถ้วนทุกองค์ประกอบ (121)

(2) การประสานงานเพื่อการดูแลต่อเนื่อง

- มีระบบนัดหมายผู้ป่วยกลับมารับการรักษาต่อเนื่องที่ดี
- มีการพิจารณาข้อจำกัดของผู้ป่วยในการมารับการรักษาต่อเนื่อง
- มีการประสานงานเพื่อส่งต่อไปรับการดูแลรักษาใกล้บ้าน
- มีระบบที่จะรับทราบปัญหาของการไปรักษาต่อที่สถานพยาบาลอื่น

 บรรณานุกรม


กองการพยาบาล (2542) มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล. กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สถาบันวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (2539)

มาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปีกาญจนนาภิเษก: แนวทางการพัฒนาคุณภาพโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพ: บริษัท ดีไซร์ จำกัด.

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2538) เครื่องมือตรวจรับรองสถานพยาบาลประกันสังคม.(121)  ตัวอย่างเช่น M-E-T-H-O-D model
M (Medication)  ผู้ป่วยได้รับความรู้เกี่ยวกับยาที่ตนเองได้รับ, E (Environment & Economic) ผู้ป่วยได้รับความรู้ในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน การจัดการเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจและสังคม, T (Treatment) ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจเป้าหมายของการรักษา   สามารถสังเกตอาการของตนเอง และรายงานอาการที่สำคัญให้แพทย์/พยาบาลทราบ  มีความรู้พอที่จะจัดการกับภาวะฉุกเฉินด้วยตนเอง อย่างเหมาะสมก่อนมาถึงสถานพยาบาล, H (Health) ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจภาวะสุขภาพของตน เช่น ข้อจำกัด ผลกระทบจากการเจ็บป่วย  และสามารถปรับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านสุขภาพ เอื้อต่อการฟื้นฟูสภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อน, O (Outpatient Referral) ผู้ป่วยเข้าใจและทราบความสำคัญของการมาตรวจตามนัด การติดต่อขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน  รวมทั้งการส่งต่อสรุปผลการรักษาและแผนการดูแลผู้ป่วยให้กับหน่วยงานอื่น ที่จะรับช่วงดูแลต่อ, D (Diet) ผู้ป่วยเข้าใจและสามารถเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับภาวะ และข้อจำกัดด้านสุขภาพ