บทที่ 3. การบริหารทรัพยากรและประสานบริการ

LED.5 การบริหารทรัพยากร

มีกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

(1) การวางแผน (LED.2.5)

- การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี
- การจัดทำแผนการลงทุนระยะยาว
- การนำข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมาใช้วางแผน(24)  และพิจารณาลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม

 (2) การจัดสรรทรัพยากร (LED.5.1)

- มีการสำรวจความต้องการทรัพยากรของทุกหน่วยงาน และจัดลำดับความสำคัญเปรียบเทียบ
- มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดบริการโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

 (3) มีกระบวนการในการพิทักษ์คุ้มครองทรัพยากรที่ใช้ในการจัดบริการ (LED.5.2)

- คุ้มครองทรัพยากรทางด้านกายภาพ(25)
- คุ้มครองทรัพยากรบุคคล(26)

 (4) ระบบบริหารการเงินที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ (LED.5.3)

- มีระบบตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
- มีระบบบัญชีที่จะแสดงสถานะการเงินของโรงพยาบาลทั้งในอดีตและปัจจุบัน
- มีระบบการควบคุมทรัพย์สิน รวมทั้งลูกหนี้ วัสดุคงคลัง และเครื่องมือ
- มีการจัดทำแผนงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดเครื่องชี้วัดด้านการเงิน
- มีการรายงานการใช้จ่ายเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณที่กำหนดไว้เป็นระยะ
- มีการนำเสนอรายงานทางการเงินให้องค์กรบริหารสูงสุดทราบเป็นระยะ

LED.3 การประสานบริการ

มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีในการให้บริการผู้ป่วย

(1) มีการกำหนดบทบาท เป้าหมาย  และความสัมพันธ์ของหน่วยงาน ต่างๆไว้ในแผนของโรงพยาบาล (LED.3.1)

(2) มีการวางแผนเพื่อจัดบริการให้เหมาะสมกับปัญหาและความจำเป็นของผู้ป่วยในพื้นที่ (LED.2.3)

- นำข้อมูลการรับบริการและการส่งต่อผู้ป่วยมาใช้ในการวางแผน
- มีการศึกษาปัญหา/บริการที่จำเป็นสำหรับประชาชนในพื้นที่หรือผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
- มีการนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนปรับปรุง/ขยาย/ลด การจัดบริการ

 (3) มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน (LED.3.2)

- มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ชัดเจน(27)
- กิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน(28)
- มีกลไกส่งเสริมการรับฟังข้อเสนอแนะและการนำไปปฏิบัติ
- มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีปัญหา
- มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อค้นหาโอกาสพัฒนา
- ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของโรงพยาบาล

 (4) มีกลไกการสื่อสารและการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ (GEN.2.4)

- มีกลไกการสื่อสารที่หลากหลาย
- มีกลไกตรวจสอบหรือค้นหาปัญหาอย่างสม่ำเสมอ
- มีระบบที่จะส่งปัญหาที่ค้นพบไปให้ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
- เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ปัญหา
- มีกลไกที่จะติดตามผลการแก้ปัญหาของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 (5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันจัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติ  ของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกัน (LED.3.3)

- มีการประสานงานเมื่อเห็นว่านโยบายและวิธีปฏิบัติที่กำลังจัดทำนั้นมีความเกี่ยวข้อง กับหน่วยงานอื่น
- มีการวางแผนประสานงาน/ลดความซ้ำซ้อน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันจัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติ
- มีการศึกษาแนวทางปฏิบัติที่หน่วยงานต่างๆ ใช้ และคัดเลือกแนวางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้
- มีการวิเคราะห์และจัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติสำหรับกระบวนการที่ต้อง มีการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานอย่างครบถ้วน

 (6) หัวหน้าหน่วยงานทุกคนเข้าใจและร่วมพัฒนาคุณภาพงานบริการระหว่างหน่วยงาน (LED.3.4)

- หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบงานเดียวกันหรือดูแลผู้ป่วยกลุ่มเดียวกัน ร่วมกันค้นหาปัญหาหรือโอกาสพัฒนา และติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ
- หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของทีมพัฒนาคุณภาพ ในเรื่องนั้นๆ หรือคัดเลือกตัวแทนของหน่วยงานเข้าร่วม
- หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  ให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนระบบงาน ของตนตามความเหมาะสม


(24) ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่จะนำมาใช้ในการวางแผนได้แก่: ระบาดวิทยา/โรคที่พบบ่อย, ประสิทธิภาพในการดูแล, ความปลอดภัยของผู้ป่วย, ผลลัพธ์ที่คาดหวัง


(25)การรักษาความปลอดภัยและบำรุงรักษา อาคารสถานที่ เครื่องมือ


(26)การมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่  และการมอบหมาย ภาระงานให้อย่างเหมาะสม


(27)ช่องทางทั้งที่เป็นทางการ เช่น การประชุมระหว่างผู้บริหาร, การประชุมเมื่อมีปัญหา, จดหมายข่าว, การติดต่อทาง e-mail


(28) เช่น การแข่งกีฬา, การสัมมนาพัฒนาองค์กร (OD), walk rally ฯลฯ