บทที่ 6 เครื่องมือและการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ

GEN.7 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บริการผู้ป่วย ได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

(1) มีหลักเกณฑ์(49)  และกลไกในการคัดเลือก/ประเมินเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการให้บริการ (GEN.7.1)

(2) มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน (GEN.7.2)

- มีการกำหนดระดับของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ขั้นต่ำที่จะต้องมีอยู่ในหน่วยงาน
- มีการเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย
- มีการตรวจสอบระดับความเพียงพอของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

(3) ผู้ใช้เครื่องมือพิเศษได้รับการอบรมเป็นการเฉพาะ  และมีความรู้ในการใช้งาน เป็นอย่างดี (GEN.7.3)

(4) มีระบบสำรองเครื่องมือและวัสดุการแพทย์ที่จำเป็น  พร้อมที่จะใช้ในการให้บริการ ได้ตลอดเวลา (GEN.7.4)

(5) มีระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ (GEN.7.5)

- มีคู่มือปฏิบัติในการดูแลรักษาเครื่องมือเพื่อป้องกันการเสื่อมชำรุด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานมีความเข้าใจวิธีการดังกล่าวเป็นอย่างดี
- มีระบบในการดูแลเครื่องมือที่มีความละเอียดอ่อนหรือซับซ้อนเป็นการเฉพาะ เช่น มีช่างผู้บริการซึ่งได้รับการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะ หรือมีระบบที่จะติดต่อหน่วยบริการนอกโรงพยาบาลได้ทันที
- มีบันทึกประวัติของเครื่องมือ ผู้ขาย และการบำรุงรักษาเครื่องมือแต่ละชิ้น
- มีบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือแต่ละชิ้น ประกอบดัวยลักษณะปัญหา สาเหตุ การแก้ไข ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้การได้
- มีระบบการซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ(50)

(6) มีระบบตรวจสอบเพื่อเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา (GEN.7.6)

- มีการกำหนดประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบความพร้อมเป็นประจำ
- มีการกำหนดลักษณะความพร้อมที่ต้องการ และวิธีการตรวจสอบ
- มีการสอบเทียบความเที่ยงตรง (calibration) สำหรับเครื่องมือที่จำเป็น
 


(49) หลักเกณฑ์การคัดเลือกควรประกอบด้วย: การรับรองโดยหน่วยงานผู้ควบคุม, การยอมรับของแพทย์/ผู้ใช้, ความคุ้มค่า, บริการหลังจำหน่าย, มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(50) ช่างมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ มีการจัดลำดับความสำคัญและขจัดความคั่งค้างในการซ่อม มีการประเมินระยะเวลาที่ใช้