บทที่ 9 กระบวนการคุณภาพด้านคลินิกบริการ

GEN.9.3

มีการนำมาตรฐานแห่งวิชาชีพ และความรู้ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ (evidence-based) เข้ามาร่วมเป็นพื้นฐานสำหรับกิจกรรมคุณภาพ (GEN.9.3)

(1) มีกระบวนการที่จะนำความรู้ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาเป็นพื้นฐาน ในการกำหนดแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย (clinical practice guideline) ของโรงพยาบาล (GEN.9.3)

- การเขียนสิ่งที่ปฏิบัติอยู่แล้วเป็นนโยบายทางคลินิก (clinical policy)
- การพิจารณาปรับปรุงนโยบายทางคลินิกตามความรู้หรือหลักฐานใหม่ๆ
- การจัดทำ algorithm หรือ flow chart เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
- การนำแนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยที่องค์กรวิชาชีพหรือสถาบันการศึกษาจัดทำไว้มาปรับใช้
- การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์คลินิกเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา
- การทบทวนสังเคราะห์หลักฐานอย่างเป็นระบบ (systematic review)

(2) มีกิจกรรมทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอเพื่อค้นหาจุดอ่อน สำหรับนำไปปรับปรุง (GEN.9.3)

- การทบทวนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย (clinical practice guideline)
- การทบทวนระหว่างสาขาวิชาชีพทางคลินิก
- การทบทวนการเสียชีวิตของผู้ป่วย
- การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- การทบทวนภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ
- การทบทวนการใช้เลือด
- การทบทวนการใช้ยา
- การทบทวนคำร้องเรียนของผู้ป่วย/ผู้รับผลงานภายใน
- การทบทวนการนอน รพ.โดยไม่จำเป็น
- การทบทวนความสมบูรณ์ของบันทึกเวชระเบียน
- การทบทวนการดูแลรักษาโดยสุ่มเวชระเบียน
- การทบทวนแนวโน้มของปัญหาเฉพาะเรื่อง