ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs


sahakorn srisangworn

KM srisangworn


หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
แก้ไขล่าสุด : 2018-01-18 14:15:19 (276692 คนอ่าน)
[ | ]

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ 0 5568 2030-42
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวรสุโขทัย
โทร 1669 หรือ 0 5568 1331

หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย


หมายเลขโทรศัพท์ อาคาร 50 ปี ศรีสังวร
ชั้นที่ 1
ประชาสัมพันธ์ 1100 , 1101 , 1102
หน.งานผู้ป่วยนอก 1103
Admittion Center 1104
ห้องฉีดยา 1105
ห้องตรววจโรคกุมารฯ 1107
ห้องตรวจโรคทั่วไป (อายุรกรรม) 1106 , 1108
ห้องตรวจโรคกระดูกฯ/ศัลยกรรม 1109
จุดคัดกรอง (ด้านหน้า OPD) 1110
ห้องพักแพทย์ 1111
ฝ่ายสวัสดิการสังคม 1112 , 1113
ห้องชำระเงิน (ผู้ป่วยนอก) 1114
ห้องจ่ายยา (ผู้ป่วยนอก) 1115
หน.กง.เภสัชกรรม 1116
ห้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยา 1117
หน.งานเวชระเบียนและสถิติ 1120
เวชระเบียนและสถิติ (เคาน์เตอร์)1118 , 1119
เวชระเบียนและสถิติ (ชั้นลอย) 1121
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1122 , 1123 , 1124
หน.กง.อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1126
ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) 1125
จุดคัดกรองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1127
ห้องแพทย์เวร ER (ชาย) 1128
ห้องแพทย์เวร ER (หญิง) 1129
ศูนย์เปลในเวลา (08.00-16.00 น.) 1130
ศูนย์เปลนอกเวลา (16.00-08.00 น.) 1131
งานเอ็กซเรย์ (ผู้ป่วยนอก) 1132
ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 1133
ห้องตรวจมวลกระดูก 1134
ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ 1135
คลินิกวัณโรค (เฉพาะเช้าวันจันทร์)1136 , 1137
ห้องพักพนักงานขับรถ 1138
ชั้นที่ 2
คลินิกพิเศษ 1200
คลินิกเบาหวาน 1201
คลินิกฝากครรภ์ 1202
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ 1203
ห้องตรวจโรคนรีเวช 1204
ห้องตรวจจักษุ 1205 , 1206
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 1207
ห้องพักเจ้าหน้าที่ หู คอ จมูก 1208
กง.ทันตกรรม (เคาน์เตอร์) 1209
หน.กง.ทันตกรรม 1210
ห้องพักทันตแพทย์ 1211
กง.จิตเวช 1212 , 1213
ชั้นที่ 4
ฝ่ายวิชาการ 1408 , 1409
หน.งานพัฒนาบุคลากร 1407
ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ 1410
งานห้องสมุด 1400
บรรณารักษ์ 1401
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 1402
ห้องบันทึกเสียง 1403
ห้องควบคุมเสียง 1405
กง.สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 1406
ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด 1404
ชั้นที่ 3
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 1301
สำนักผู้อำนวยการ 1302
ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ 1300
ฝ่ายบริหารทั่วไป 1308
รอง.ผอก.ด้านอำนวยการ 1309
หน้าห้อง รอง.ผอก.ด้านอำนวยการ 1310
งานสารบรรณ 1304
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 1305 , 1306
ฝ่ายพัสดุ 1307
ฝ่ายการเงิน 1311 , 1312
หน.ฝ่ายการเงิน 1313
ฝ่ายบัญชี 1320
กง.เวชกรรมสังคม 1316 , 1317
หน.กง.เวชกรรมสังคม 1318
ฝ่ายประกันสุขภาพ 1314
หน.ฝ่ายประกันสุขภาพ 1315
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ (สบย.)1319
สำนักงานแพทย์ 1321 , 1322
รอง.ผอก.ด้านการแพทย์ 1303
กลุ่มการพยาบาล 1323
รอง.ผอก.ด้านการพยาบาล 1326
ผช.หน.กลุ่มการพยาบาล 1325
งาน IC 1324
อาคารเวชกรรมฟื้นฟู
กง.เวชกรรมฟื้นฟู (เคาน์เตอร์)2100
หน.กง.เวชกรรมฟื้นฟู 2108
งานกิจกรรมบำบัด 2104 , 2105
งานกายภาพบำบัด 2101
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 2107
ห้องประชุมอาคารเวชกรรมฟื้นฟู 2115
ห้องดนตรีอาคารเวชกรรมฟื้นฟู 2114
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล2111
สนง.กายอุปกรณ์ 2016
ห้องปฏิบัติการกายอุปกรณ์ 2173
สนง.แพทย์แผนไทย 2112 , 2113
ห้องตรวจโรคแผนไทย 2103
คลินิกล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)2109
งานตรวจสุขภาพเชิงรุก2110
อาคารภิกษุอาพาธ 2172

อาคารสนับสนุน
ห้องเวรตรวจการพยาบาล2153
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง2153
คลินิกเคมีบำบัด2150 , 2151
งานจ่ายยาผู้ป่วยใน2147 , 2148
ห้องผสมยาเคมี 2149
งานคลังเวชภัณฑ์2140 , 2141
หน.งานคลังเวชภัณฑ์ 2142
งานผลิตยา2167 , 2169
ห้องปลอดเชื้องานผลิตยา 2168
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)2143 , 2144
หน.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 2145 , 2146
ฝ่ายโภชนาการ (ห้องเจ้าหน้าที่)2171
ห้องประกอบอาหาร2170
กง.พยาธิวิทยาคลินิก2118 , 2119
หน.กง. พยาธิวิทยาคลินิก 2124
สนง.กง.พยาธิวิทยาคลินิก 2123
ห้องเจาะเลือด OPD 2116
ห้องเจาะเลือด IPD 2117
ห้องตรวจพิเศษ 2120
ห้องเซลล์วิทยา 2121
ห้องจุลชีววิทยา 2122
ธนาคารเลือด 2125 , 2126
กง.รังสีวิทยา 2129
หน.กง.รังสีวิทยา 2131
ห้องอัลตร้าซาวด์ 2130
ศูนย์จ่ายกลาง 2161 , 2162
งานซักฟอก-ตัดเย็บ 2159 , 2160
ฝ่ายงานพัสดุ (คลังพัสดุ) 2154 , 2155
ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานไฟฟ้า 2163 , 2164
งานซ่อมบำรุง 2156
งานบำบัดน้ำเสีย 2157
งานประปา 2165
งานก่อสร้าง 2166
งานสวนและภูมิทัศน์ 2174
งานซ่อมยานพาหนะ 2175
งานเก็บรักษาศพ 2158
ร้านค้าสวัสดิการ (อาหาร) 2176
ร้านค้าสวัสดิการ (SW Cafe)2177
ร้านค้าสวัสดิการ (All Time)2178 , 2179
งานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)2222

อาคารผ่าตัด
ห้องผ่าตัด (เคาน์เตอร์) 2132
หน.ห้องผ่าตัด 2137
ห้องพักเจ้าหน้าที่ผ่าตัด 2133
ห้องผ่าตัด 3 2134
ห้องพักฟื้น 2135
ห้องวิสัญญีแพทย์ 2136
ห้องส่องกระเพาะ 2138
ห้องตรวจหัวใจและทรวงอก 2139

อาคารหอผู้ป่วยต่าง ๆ
หอผู้ป่วยหนัก (ICU)3087 , 3088
หน.หอผู้ป่วยหนัก (ICU) 3085
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3086
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3089
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 3084
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง3038 , 3039
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3037
ห้องพิเศษ 1 3031
ห้องพิเศษ 2 3032
ห้องพิเศษ 3 3033
ห้องพิเศษ 4 3034
ห้องพิเศษ 5 3035
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย3028 , 3029
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3027
ห้องพิเศษ 1 3021
ห้องพิเศษ 2 3022
ห้องพิเศษ 3 3023
ห้องพิเศษ 4 3024
ห้องพิเศษ 5 3025
หอผู้ป่วย Stroke Unit
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3026
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย3048 , 3049
ห้องพิเศษ 1 3041
ห้องพิเศษ 2 3042
ห้องพิเศษ 3 3043
ห้องพิเศษ 4 3044
ห้องพิเศษ 5 3045
หอผู้ป่วยสูติกรรม3068 , 3069
ห้องพิเศษ 1 3061
ห้องพิเศษ 2 3062
ห้องพิเศษ 3 3063
ห้องพิเศษ 4 3064
ห้องพิเศษ 5 3065
หอผู้ป่วยทารกวิกฤติ (NICU)3078 , 3079
ห้องพิเศษ 1 3071
ห้องพิเศษ 2 3072
ห้องพิเศษ 3 3073
ห้องพิเศษ 4 3074
ห้องพิเศษ 5 3075
หอผู้ป่วยแยกโรค (Negative Pressure)
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 2152
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม3018 , 3019
ห้องพิเศษ 1 3011
ห้องพิเศษ 2 3012
ห้องพิเศษ 3 3013
ห้องพิเศษ 4 3014
ห้องพิเศษ 5 3015
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ3098 , 3099
ห้องพิเศษ 1 3091
ห้องพิเศษ 2 3092
ห้องพิเศษ 3 3093
ห้องพิเศษ 4 3094
ห้องพิเศษ 5 3095
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง3058 , 3059
ห้องพิเศษ 1 3051
ห้องพิเศษ 2 3052
ห้องพิเศษ 3 3053
ห้องพิเศษ 4 3054
ห้องพิเศษ 5 3055

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
ชั้นที่ 1
ศูนย์ข้อมูลยา 6112
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 6120 , 6121
ห้องพิเศษ 1 6101
ห้องพิเศษ 2 6102
ห้องพิเศษ 3 6103
ห้องพิเศษ 4 6104
ห้องพิเศษ 5 6105
ห้องพิเศษ 6 6106
ห้องพิเศษ 7 6107
ห้องพิเศษ 8 6108
ห้องพิเศษ 9 6109
ห้องพิเศษ 10 6110
ห้องพิเศษ VIP 6111
ชั้นที่ 2
ห้องพักแพทย์ 6212
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 6220 , 6221
ห้องพิเศษ 1 6201
ห้องพิเศษ 2 6202
ห้องพิเศษ 3 6203
ห้องพิเศษ 4 6204
ห้องพิเศษ 5 6205
ห้องพิเศษ 6 6206
ห้องพิเศษ 7 6207
ห้องพิเศษ 8 6208
ห้องพิเศษ 9 6209
ห้องพิเศษ 10 6210
ห้องพิเศษ VIP 6211
ชั้นที่ 3
ห้องพักแพทย์ 6312
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 6320 , 6321
ห้องพิเศษ 1 6301
ห้องพิเศษ 2 6302
ห้องพิเศษ 3 6303
ห้องพิเศษ 4 6304
ห้องพิเศษ 5 6305
ห้องพิเศษ 6 6306
ห้องพิเศษ 7 6307
ห้องพิเศษ 8 6308
ห้องพิเศษ 9 6309
ห้องพิเศษ 10 6310
ห้องพิเศษ VIP 6311
ชั้นที่ 4
ห้องพักแพทย์ 6411
ห้องประชุม 6412
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 6420 , 6421
ห้องพิเศษ 1 6401
ห้องพิเศษ 2 6402
ห้องพิเศษ 3 6403
ห้องพิเศษ 4 6404
ห้องพิเศษ 5 6405
ห้องพิเศษ 6 6406
ห้องพิเศษ 7 6407
ห้องพิเศษ 8 6408
ห้องพิเศษ 9 6409
ห้องพิเศษ VIP 6410
ชั้นที่ 5
ห้องพักแพทย์ 6507
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 6520 , 6521
ห้องพิเศษ 1 6501
ห้องพิเศษ 2 6502
ห้องพิเศษ VIP 6503
ห้องพิเศษ D1 6504
ห้องพิเศษ D2 6505
ห้องพิเศษ D3 6506
[ | ]


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.079621 Seconds