ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ
 แบบฟอร์มอื่น ๆ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

KM srisangworn

sahakorn srisangworn


หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
แก้ไขล่าสุด : 2022-12-02 09:16:33 (329193 คนอ่าน)
[ | ]

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ 0 5568 2030-42
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวรสุโขทัย
โทร 1669 หรือ 0 5568 1331

หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย


หมายเลขโทรศัพท์ อาคาร 50 ปี ศรีสังวร
ชั้นที่ 1
ประชาสัมพันธ์ 0 , 1100 , 1101
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 1103
ศูนย์จองห้องพิเศษ Admittion Center 1104
ห้องฉีดยา 1105
ห้องตรววจโรคกุมารฯ 1107
ห้องตรวจโรคทั่วไป (อายุรกรรม) 1106 , 1108
ห้องตรวจโรคกระดูกฯ/ศัลยกรรม 1109
ห้องตรวจ OPD ห้อง 10 1140
จุดคัดกรอง (ด้านหน้า OPD) 1110
ห้องพักแพทย์ 1111
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 1112 , 1113
ห้องชำระเงิน (ผู้ป่วยนอก) 1114
ห้องจ่ายยา (ผู้ป่วยนอก) 1115
หน.กง.เภสัชกรรม 1116
ห้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยา 1117
หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ 1120
เวชระเบียนและสถิติ (เคาน์เตอร์)1118 , 1119
เวชระเบียนและสถิติ (ชั้นลอย) 1121
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1122 , 1123 , 1124
งาน พรบ. 1137
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 1314
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 1315
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1122 , 1123 , 1124
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1126
ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) 1125
จุดคัดกรองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1127
ห้องแพทย์เวร ER (ชาย) 1128
ห้องแพทย์เวร ER (หญิง) 1129
ศูนย์เปล 1130
งานเอ็กซเรย์ (ผู้ป่วยนอก) 1132
ห้องทำแผล 1136
ชั้นที่ 2
คลินิกพิเศษ 1200
คลินิกเบาหวาน 1201
คลินิกฝากครรภ์ 1202
คลินิกตรวจสุขภาพ/คลินิกกัญชา 1203
ห้องตรวจโรคนรีเวช 1204
ห้องตรวจจักษุ 1205
ห้องพักเจ้าหน้าที่จักษุ 1206
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 1207 , 1208
กลุ่มงานทันตกรรม (เคาน์เตอร์) 1209
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 1210
ห้องพักทันตแพทย์ 1211
กลุ่มงานจิตเวช 1212 , 1213
ชั้นที่ 4
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการฯ 1400
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1408 , 1409
หัวหน้ากลุ่มาานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1407
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 1402
ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด 1404
ชั้นที่ 3
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 1301
สำนักผู้อำนวยการ 1302
ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ 1300
รอง.ผอก.ด้านการแพทย์ 1303
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ 1309
งานนิติการ 1329
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 1308
งานสารบรรณ 1304
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 1305 , 1306
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 1328
กลุ่มงานพัสดุ 1307
กลุ่มงานการเงิน 1311 , 1312
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 1313
กลุ่มงานบัญชี 1320
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 1319
สำนักงานแพทย์ 1321 , 1322
กลุ่มการพยาบาล 1323
รอง.ผอก.ด้านการพยาบาล 1326
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 1325
งาน IC 1324
อาคารเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (เคาน์เตอร์)2100
หัวหน้าเวชกรรมฟื้นฟู 2108
งานกิจกรรมบำบัด 2104 , 2105
งานกายภาพบำบัด 2101
ห้องพักเจ้าหน้าที่เวชกรรมฟื้นฟู 2107
สนง.กายอุปกรณ์ 2106
ห้องปฏิบัติการกายอุปกรณ์ 2173
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล2111
ห้องประชุม 2115
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 2112 , 2113
ห้องตรวจโรคแพทย์แผนไทย 2103
ไตเทียม 2127 , 2128
คลินิกล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)2109
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม2172

อาคารสนับสนุน
คลินิกเคมีบำบัด2150 , 2151
ห้องแยกโรค 2152
ศูนย์จำหน่าย 2153
งานจ่ายยาผู้ป่วยใน2147 , 2148
ห้องผสมยาเคมี 2149
งานคลังเวชภัณฑ์2140 , 2141
หัวหน้างานคลังเวชภัณฑ์ 2142
งานผลิตยา2167 , 2169
ห้องปลอดเชื้องานผลิตยา 2168
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ (ห้องเจ้าหน้าที่)2171
ห้องประกอบอาหาร2170
ศูนย์จ่ายกลาง 2161 , 2162
งานซักฟอก-ตัดเย็บ 2159 , 2160
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)2144 , 2146 และ 2143 , 2145
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ 2124
สำนักงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ 2123
ห้องเจาะเลือด 2116 , 2117
เซ็นทรัลแลป 2118 , 2119
ห้องตรวจพิเศษ 2120
ห้องเซลล์วิทยา 2121
ห้องจุลชีววิทยา 2122
ธนาคารเลือด 2125 , 2126
กลุ่มงานรังสีวิทยา 2129
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 2131
ห้องอัลตร้าซาวด์ 2130
ห้องส่องตรวจพิเศษ2138
ห้องอัลตร้าซาวด์หัวใจ (Echo) 2193
กลุ่มงานพัสดุ (คลังพัสดุ) 2154 , 2155
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานไฟฟ้า 2163 , 2164
งานซ่อมบำรุง 2156
งานบำบัดน้ำเสีย 2157
งานประปา 2165
งานก่อสร้าง 2166
งานสวนและภูมิทัศน์ 2174
งานซ่อมยานพาหนะ 2175
งานเก็บรักษาศพ 2158
ร้านค้าสวัสดิการ (อาหาร) 2176
ร้านค้าสวัสดิการ (SW Cafe)2177
ร้านค้าสวัสดิการ (All Time)2178 , 2179
งานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)2222

อาคารสิริวรารักษ์
ชั้นที่ 1 กลุ่มงานรังสีวิทยา
ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 5133
ชั้นที่ 2 สูติกรรม
ห้องประชาสัมพันธ์ 5200
ห้องรอคลอด 5201
ห้องหลังคลอด+ห้องนรีเวช 5202
ห้องคลอด 5203
ห้องหัวหน้าสูติกรรม 5209
ชั้นที่ 3
ชั้นที่ 4
ชั้นที่ 5 ห้องผ่าตัด
ห้องประชาสัมพันธ์ 5500
ห้องผ่าตัด 1 5501
ห้องผ่าตัด 2 5502
ห้องผ่าตัด 3 5503
ห้องผ่าตัด 4 5504
ห้องผ่าตัด 5 5505
ห้องผ่าตัด 6 5506
ห้องผ่าตัด 7 5507
หัวหน้าห้องผ่าตัด 5509
ห้องรับส่งผู้ป่วย 5510
ห้องพักฟื้น 5511
ห้องวิสัญญีแพทย์ 5512
ห้องนอนเวร 5513
ชั้นที่ 6 ห้องผ่าตัด
ห้องผ่าตัดตา 5605

อาคารหอผู้ป่วยต่าง ๆ
หอผู้ป่วยหนัก (ICU)3087 , 3088
หน.หอผู้ป่วยหนัก (ICU) 3085
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3086
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3089
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 3084
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง3038 , 3039
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3037
ห้องพิเศษ 1 3031
ห้องพิเศษ 2 3032
ห้องพิเศษ 3 3033
ห้องพิเศษ 4 3034
ห้องพิเศษ 5 3035
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย3028 , 3029
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3027
ห้องพิเศษ 1 3021
ห้องพิเศษ 2 3022
ห้องพิเศษ 3 3023
ห้องพิเศษ 4 3024
ห้องพิเศษ 5 3025
หอผู้ป่วย Stroke Unit
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3026
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย3048 , 3049
ห้องพิเศษ 1 3041
ห้องพิเศษ 2 3042
ห้องพิเศษ 3 3043
ห้องพิเศษ 4 3044
ห้องพิเศษ 5 3045
หอผู้ป่วยสูติกรรม3068 , 3069
ห้องพิเศษ 1 3061
ห้องพิเศษ 2 3062
ห้องพิเศษ 3 3063
ห้องพิเศษ 4 3064
ห้องพิเศษ 5 3065
หอผู้ป่วยทารกวิกฤติ (NICU)3078 , 3079
ห้องพิเศษ 1 3071
ห้องพิเศษ 2 3072
ห้องพิเศษ 3 3073
ห้องพิเศษ 4 3074
ห้องพิเศษ 5 3075
หอผู้ป่วยแยกโรค (Negative Pressure)
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 2152
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม3018 , 3019
ห้องพิเศษ 1 3011
ห้องพิเศษ 2 3012
ห้องพิเศษ 3 3013
ห้องพิเศษ 4 3014
ห้องพิเศษ 5 3015
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ3098 , 3099
ห้องพิเศษ 1 3091
ห้องพิเศษ 2 3092
ห้องพิเศษ 3 3093
ห้องพิเศษ 4 3094
ห้องพิเศษ 5 3095
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง3058 , 3059
ห้องพิเศษ 1 3051
ห้องพิเศษ 2 3052
ห้องพิเศษ 3 3053
ห้องพิเศษ 4 3054
ห้องพิเศษ 5 3055

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
ชั้นที่ 1
ศูนย์ข้อมูลยา 6112
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 6120 , 6121
ห้องพิเศษ 1 6101
ห้องพิเศษ 2 6102
ห้องพิเศษ 3 6103
ห้องพิเศษ 4 6104
ห้องพิเศษ 5 6105
ห้องพิเศษ 6 6106
ห้องพิเศษ 7 6107
ห้องพิเศษ 8 6108
ห้องพิเศษ 9 6109
ห้องพิเศษ 10 6110
ห้องพิเศษ VIP 6111
ชั้นที่ 2
ห้องพักแพทย์ 6212
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 6220 , 6221
ห้องพิเศษ 1 6201
ห้องพิเศษ 2 6202
ห้องพิเศษ 3 6203
ห้องพิเศษ 4 6204
ห้องพิเศษ 5 6205
ห้องพิเศษ 6 6206
ห้องพิเศษ 7 6207
ห้องพิเศษ 8 6208
ห้องพิเศษ 9 6209
ห้องพิเศษ 10 6210
ห้องพิเศษ VIP 6211
ชั้นที่ 3
ห้องพักแพทย์ 6312
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 6320 , 6321
ห้องพิเศษ 1 6301
ห้องพิเศษ 2 6302
ห้องพิเศษ 3 6303
ห้องพิเศษ 4 6304
ห้องพิเศษ 5 6305
ห้องพิเศษ 6 6306
ห้องพิเศษ 7 6307
ห้องพิเศษ 8 6308
ห้องพิเศษ 9 6309
ห้องพิเศษ 10 6310
ห้องพิเศษ VIP 6311
ชั้นที่ 4
ห้องพักแพทย์ 6411
ห้องประชุม 6412
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 6420 , 6421
ห้องพิเศษ 1 6401
ห้องพิเศษ 2 6402
ห้องพิเศษ 3 6403
ห้องพิเศษ 4 6404
ห้องพิเศษ 5 6405
ห้องพิเศษ 6 6406
ห้องพิเศษ 7 6407
ห้องพิเศษ 8 6408
ห้องพิเศษ 9 6409
ห้องพิเศษ VIP 6410
ชั้นที่ 5
ห้องพักแพทย์ 6507
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 6520 , 6521
ห้องพิเศษ 1 6501
ห้องพิเศษ 2 6502
ห้องพิเศษ VIP 6503
ห้องพิเศษ D1 6504
ห้องพิเศษ D2 6505
ห้องพิเศษ D3 6506
[ | ]


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.075782 Seconds