ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


แก้ไขล่าสุด : 2021-10-11 16:35:20 (87304 คนอ่าน)
[ | ]

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 307 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศเหนือ ตามถนนจรดวิถีถ่อง (ทางหลวงหมายเลข 101) 20 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ 50 ไร่ 22.4 ตารางวา

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2489 โดยมี ท่านเจ้าคุณพระสังวรกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง จังหวัดสวรรคโลก ในขณะนั้น เป็นผู้ริเริ่มร่วมกับพ่อค้า ประชาชน
เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมอบให้กรมการแพทย์ เปิดทำการรักษาพยาบาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2491
มีอาคารรักษาพยาบาลคนไข้ 2 หลัง รองรับเตียงได้ 50 เตียง มีแพทย์ประจำ 1 คน


คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนถึงปัจจุบันมี 14 ท่าน ดังนี้
1. นายแพทย์เล็ก นานา
2. นายแพทย์อุดม เจนพาณิชย์
3. นายแพทย์วิจิตร พัวพันธ์
4. นายแพทย์สวรรค์ เลิศฤทธิ์
5. นายแพทย์อนันต์ สุรบท
6. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด
7. นายแพทย์ดำรงค์ศิริ วัฒนศิริ
8. นายแพทย์ประวิทย์ หาเรือนศรี
9. นายแพทย์นิพัธ กิตติมานนท์
10. นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์
11. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม
12. นายแพทย์อายุส ภมะราภา
13. นายแพทย์สมชาย แก้วเขียว
14. นายแพยท์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ (ปัจจุบัน)

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
1. นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
2. นายแพทย์สุนทร อินทพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
3. นางสมพร บรรลุพันธุนาถ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
4. นางสุนทรี กิจการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
โครงสร้างการแบ่งงานตามภารกิจ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
โครงสร้างการแบ่งงานตามภารกิจ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

โครงสร้างการแบ่งงานตามภารกิจ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

พื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัด ได้แก่
อำเภอศรีสำโรง (71,110 คน)
อำเภอสวรรคโลก (83,919 คน)
อำเภอศรีสัชนาลัย (93,099 คน)
อำเภอทุ่งเสลี่ยม (49,492 คน)
อำเภอศรีนคร (26,177 คน)
รวมประชากรในเขตรับผิดชอบ 323,797 คน คิดเป็น 54.21 % ของประชากรทั้งจังหวัด (597,257 คน)

ข้อมุลจาก : กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย.
"ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561."
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf 2561)

ข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย (Srisangworn Sukhothai Hospital) เป็นโรงพยาบาลทั่วไป
ต้นสังกัดในส่วนกลาง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ต้นสังกัดในพื้นที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5568 2030-42 โทรสาร 0 5568 1483
E-mail address : sswadmin@hotmail.com
เว็บไซท์ www.srisangworn.go.th

ลักษณะบริการ
จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ) จำนวนเตียงตามกรอบ/จำนวนที่ขออนุญาต 307 เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม) 282 เตียง

สาขาที่มีการให้บริการ
เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 307 เตียง ที่มีขีดความสามารถในการให้บริการ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ระดับสูง
สำหรับประชาชนในเขตอำเภอศรีสำโรง และรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายโซนเหนือของจังหวัดสุโขทัย
ได้แก่ รพ.ศรีสัชนาลัย รพ.สวรรคโลก รพ.ศรีนคร และ รพ.ทุ่งเสลี่ยม

การให้บริการช่วยเหลือแก้ไขภาวะวิกฤติเพี่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ประกอบด้วย
หอผู้ป่วยหนัก (15 เตียง)
หออภิบาลทารกแรกเกิด (21 เตียง)

การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

มีแพทย์ประจำทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อมระบบการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางตามสาขา และการส่งต่อผู้ปุวยกรณีเกินขีดความสามารถ
และระบบ EMS กับเครือข่าย (First Responder) ในชุมชน 4 แห่ง

การให้บริการปฐมภูมิ
มี PCU 19 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 13 ตำบลของอำเภอ
โดยการบริหารจัดการของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.ศรีสำโรง)
ทั้งนี้ ยังเพิ่มศักยภาพ PCU 7 แห่งให้บริการ DM/HT Clinic โดยมีพยาบาลเวชปฏิบัติให้การดูแลรักษา
และดำเนินการยกระดับ PCU 3 แห่ง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในปี 2553

บริการด้านการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ
มีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ได้แก่
1. สาขาอายุรกรรม
การดูแลผู้ป่วยด้านอายุรกรรม ได้แก่
- ตรวจพิเศษทางกล้องเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
- การดูแลผู้ป่วยไตเทียม
2. สาขากุมารเวชกรรม
การดูแลผู้ป่วยด้านกุมารเวชกรรม ได้แก่
- การดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมียแบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดกรอง ค้นหา ตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาตามมาตรฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนจัดเตรียมโลหิตและบริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้รับเลือดที่ใหม่ตามกาหนดเวลา
พร้อมแนวทางการให้ยาขับเหล็กทั้งชนิดฉีดและรับประทาน
รวมถึงการจัดประชุมเครือข่ายครอบครัวผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
3. สาขาศัลยกรรมทั่วไป
การดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม ได้แก่
- การผ่าตัดนิ่วในถุงน้าดีผ่านทางกล้องวิดิทัศน์
- การผ่าตัดทำหมันผ่านทางกล้องวิดิทัศน์
- การผ่าตัดนิ่วในไตผ่านทางกล้องวิดิทัศน์
- การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านทางกล้องวิดิทัศน์
- การนำนิ่วในท่อไตออกผ่านทางกล้องวิดิทัศน์
4. สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
การดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ได้แก่
- การตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยที่ข้อเข่า
- การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
- การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
5. ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
การดูแลผู้ป่วยด้านลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่
- การตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยในระบบทางเดินปัสสาวะ
6. สาขาสูตินรีเวชกรรม
การดูแลผู้ป่วยด้านสูตินรีเวชกรรม ได้แก่
- การตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
- การตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
- การตรวจวินิจฉัย/คัดกรองเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่เกี่ยวกับสูติฯ
7. สาขาจักษุวิทยา
การดูแลผู้ป่วยด้านจักษุวิทยา ได้แก่
- บริการตรวจวัดความยาวลูกตาและคำนวณเลนส์แก้วตาเทียมโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์และเครื่องเลเซอร์
- การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
8. สาขาโสต ศอ นาสิก
การดูแลผู้ป่วยด้านโสต ศอ นาสิก ได้แก่
- การตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยผ่านทางกล้องวิดิทัศน์
- การผ่าตัดผ่านทางกล้องวิดิทัศน์
9. สาขารังสีวิทยา
การดูแลผู้ป่วยด้าน ได้แก่
- การตรวจพิเศษด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์
- ตรวจพิเศษ Echocardiogram (ECHO)
10. สาขาทันตกรรม
การดูแลผู้ป่วยด้านทันตกรม ได้แก่
- ทันตกรรมจัดฟัน
- ทันตกรรมสาหรับเด็ก
11. สาขาเวชกรรมฟื้นฟู
การดูแลผู้ป่วยด้านเวชกรรมฟื้นฟู ได้แก่
- การผลิตกายอุปกรณ์เสริมเทียม
- การแพทย์ทางเลือก (แผนไทย)
- เปิดให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทยที่แผนก OPD ทุกวันในเวลาราชการ
12. สาขาอื่น ๆ
การดูแลผู้ป่วยด้านอื่น ๆ ได้แก่
- การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง โดยการดูแลแบบ One day care ในแผนกศัลยกรรม และสูตินรีเวชกรรม

 หัวข้อย่อย :

โครงสร้างการแบ่งงานภายในโรงพยาบาล
แผนที่ ที่ตั้งโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคำขวัญ
รายงานประจำปีโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

[ | ]


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.062550 Seconds