ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ข่าวสารทั่วไป : ย้อนกลับ
 
ชี้แม่บ้านไทยเครียด เผชิญวิกฤตชีวิต!

เมื่อ วันพฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2007 - 17:29 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5922 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ข่าวสารทั่วไปด้วยสภาพสังคมเมืองปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้คน โดยเฉพาะผู้หญิงไทยวัยกลางคนที่แต่งงานแล้ว ซึ่งต้องรับภาระหนักทั้งเรื่องในบ้านและหน้าที่การงาน ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง อาจารย์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จึงจัดทำการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตผู้หญิงไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การศึกษาใช้การสำรวจผู้หญิงไทยทำงานในหน่วยงานขนาดใหญ่ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีอายุ 35-55 ปี มีบุตรอย่างน้อย 1 คน รวมจำนวน 1,375 คน จากหน่วยงานทั้งสิ้น 12 แห่ง พบว่า แนวโน้มผู้หญิงไทยทำงานนอกบ้านจะรับบทบาทหน้าที่การงานเท่าเทียมผู้ชาย รวมถึงการเป็นหัวหน้างาน มีบทบาทเป็นผู้นำ ผู้บริหารและทำงานเพื่อสังคมมากขึ้น และผู้หญิงจำนวนไม่น้อยยังต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกและดูแลบ้าน ขณะที่สรีระร่างกาย ฮอร์โมนเพศเริ่มร่วงโรย ทำให้เกิดความกดดันทั้งภายในร่างกายตัวเองและภายนอก ส่งผลให้เกิดความเครียดได้ง่าย

ผู้หญิงในวัยนี้จะเผชิญกับสภาพปัญหาแวดล้อมทางสังคม พบว่าปัญหาอาชญากรรมที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นกับสตรีที่ทำงานนอกบ้านและเด็กเสมอ ทำให้ผู้หญิงกลุ่มนี้รู้สึกว่าขาดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

นอกจากนี้ผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้านยังประสบกับปัญหาที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสังคม หรือที่เป็นคดีความ

จากการศึกษาของแพทย์ให้การรักษาด้านจิตแพทย์ พบว่าสตรีทำงานรวมทุกระดับใน 100 คน มีถึง 92 คนเคยถูกคุกคามทางเพศ ถูกลวนลาม ถูกละเมิดสิทธิในที่สาธารณะ แม้กระทั่งบนรถโดยสารประจำทาง จากชายโรคจิต หรือผู้บังคับบัญชาในที่ทำงาน ไม่กล้าเปิดเผยเพราะกลัวเสียชื่อเสียง

ผลกระทบนั้นส่งถึงสภาพจิตใจและหน้าที่การงาน ประกอบกับค่านิยมเดิมที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักนิ่งเฉยและยอมจำนนต่อเหตุการณ์และความรุนแรงที่เกิดขึ้น กลัวส่งผลเสียต่อตัวเอง บุตร ครอบครัว และถูกคาดหวังจากสังคมให้ผู้หญิงไทยต้องมีความอดทน ล้วนแล้วแต่ทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวไทยถดถอยลง ในความเป็นจริงคุณภาพชีวิตครอบครัวเป็นตัวทำนายความสุขของคู่สมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัว และคุณภาพการสมรสของแต่ละคู่จะมีอิทธิพลสูงต่อการปรับตัวของคู่สมรส ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะวิกฤตชีวิตในวัยกลางคนได้

ผลการวิจัยยังระบุว่า การรับรู้ภาวะวิกฤตชีวิตของผู้หญิงไทยซึ่งแต่งงานแล้วและทำงานภาครัฐเกิดขึ้นมาก มีสาเหตุจากการมีความสัมพันธภาพกับเพื่อนบ้านน้อย ชุมชนที่อยู่อาศัยไม่น่าอยู่ อีกทั้งภาระงานมาก มีความก้าวหน้าในงานน้อย มีความคลุมเครือในงานมาก ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาน้อย เกิดภาวะวิกฤตสูงถึงร้อยละ 95

ขณะที่ผู้หญิงไทยที่แต่งงานแล้วและทำงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน พบว่าเมื่อมีปัญหาด้านครอบครัวและด้านการงาน ผู้หญิงที่ทำงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนจะรับรู้ภาวะวิกฤตชีวิตของตัวเองได้มาก

ทั้งนี้ยังพบว่าหากครอบครัวไหนมีความสุขจะส่งผลไปถึงกำลังใจในการทำงาน ภาวะวิกฤตชีวิตของผู้หญิงที่แต่งงานและทำงานรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 84 และภาวะวิกฤตชีวิตของผู้หญิงที่สมรสซึ่งทำงานเอกชนคิดเป็นร้อยละ 80

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงไทยที่แต่งงานแล้วและต้องทำงานหากได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจะเผชิญปัญหาและปรับตัวต่อความเครียดได้ดีกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ปัจจัยด้านครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ส่งผลต่อความเครียด การเผชิญปัญหาและการปรับตัว

นอกจากนี้ หากครอบครัวไหนผูกพันทางศาสนาน้อยและงานที่ต้องรับผิดชอบมีความคลุมเครือมาก จะส่งผลให้ผู้หญิงคนนั้นมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกว่าครอบครัวที่ผูกพันทางศาสนามาก ดังนั้น ศาสนาเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวผู้หญิงวัยนี้ได้เป็นอย่างดี

ดร.อังศินันท์กล่าวอีกว่า งานวิจัยชิ้นนี้จะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านบุคคลในสถานที่ทำงานควรให้ความสนใจ ให้กำลังใจ สนับสนุน ที่สำคัญต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนในงาน จัดภาระงานให้เหมาะกับบริบทของผู้หญิง ส่วนสมาชิกในครอบครัวควรให้การสนับสนุนผู้ที่เป็นแม่หรือภรรยา ช่วยกันแบ่งเบาภาระงานบ้านพร้อมให้กำลังใจในการเผชิญกับสภาพแวดล้อมในสังคมเมืองที่มีแต่ความแข่งขัน แก่งแย่ง ภาครัฐควรมีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ให้กับสตรีวัยกลางคนโดยเฉพาะหรือมีเครือข่ายเพื่อนผู้หญิงวัยเดียวกัน พร้อมช่วยเหลือ สนทนาเพื่อลดความเครียด เสนอแนวทางในการเผชิญปัญหาและการปรับตัว

"ถ้าไม่ช่วยกันเฝ้าระวังภาวะวิกฤตชีวิตผู้หญิงไทยแต่งงานวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑลจะส่งผลความรุนแรงเพิ่มขึ้น" ดร.อังศินันท์กล่าวปิดท้าย

 

 

ข้อมูลจาก :
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 17 ฉบับที่ 6076 หน้า 35

 
บทความต่อไป: ฝึกฝนลูกรัก รู้จักตนเอง
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
ชี้แม่บ้านไทยเครียด เผชิญวิกฤตชีวิต! | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.139704 Seconds