ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ
 แบบฟอร์มอื่น ๆ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

KM srisangworn

sahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ข่าวสารทั่วไป : ย้อนกลับ
 
“ประกันสังคม” โฉมใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์-เร่งพัฒนาเท่าเทียมบัตรทอง

เมื่อ วันพุธ 13 ตุลาคม 2010 - 09:48 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 197392 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ข่าวสารทั่วไป “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” ฟุ้ง “ประกันสังคม” โฉมใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์-เร่งพัฒนาเท่าเทียม

“ผมคิดว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องปรับโฉมระบบประกันสังคม
ให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่เท่าเทียม
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีศักยภาพ”


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันหนักแน่น ในการให้สัมภาษณ์โอกาสที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ครอบรอบ 20 ปี
       
นายเฉลิมชัย บอกว่า ก้าวต่อไปของประกันสังคม มีการกำหนดแผนงานเพื่อสู่เป้าหมายโดยมุ่งเน้นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ประกันตน เป็นหัวใจสำคัญ ซึ่ง มี 4 ด้าน ได้แก่
     1. การพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์
     2. การพัฒนาการให้บริการเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิประโยชน์และได้รับความสะดวก
     3. การให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทุพพลภาพ
     4. การขยายความคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม
       
เมื่อถามว่า ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้น เฉลิมชัย แจกแจงว่า ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติม ใน 6 ด้าน ได้แก่
     1. เพิ่มค่าคลอดบุตร จาก 12,000 เป็น 13,000 บาท
     2. เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 350 บาท/เดือน เป็น 400 บาท/เดือน
     3. เพิ่มค่าทันตกรรม จาก 250 บาท เป็น 300 บาท และไม่เกิน 500 บาทต่อปี เป็นเงินไม่เกิน 600 บาทต่อปี
     4. ใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุ
     5. รักษาโรคจิตต่อเนื่อง
     6.เพิ่มค่ารักษาผู้ทุพพลภาพจาก 2,000 เป็นเข้าโรงพยาบาลรัฐฟรี และหากเข้าโรงพยาบาลเอกชนผู้ป่วยต้องรับผิดชอบเอง 4,000 บาท 

        
“เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม มีมติให้ออกกฎกระทรวง เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มเป็น เดือนละ 400 บาทต่อคน เบิกได้ไม่ เกิน 2 คน ส่วนอีก 5 ข้อ ที่เหลือจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีการแก้ไขประกาศและกฎกระทรวงต่างๆ ให้เห็นผลภายใน 3 เดือน”นายเฉลิมชัย กล่าว
       
นายเฉลิมชัย บอกอีกว่า มาตรการต่างๆ กระแสตอบรับดีมาก เมื่อก่อนจำนวนผู้ประกันตน มีอัตราการเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าของปีแรก จาก 2,154,669 คน ขณะนี้มีจำนวนผู้ประกันตนทุกประเภท รวมถึง 9,432,743 คน กล่าวได้ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี มีผู้ประกันตนเห็นถึงประโยชน์ของการทำประกันสังคม ในขณะที่จำนวนสถานประกอบการ มีอัตราการเพิ่มขึ้น ถึง 15 เท่า โดยปัจจุบัน มีสถานประกอบการ 391,908 แห่ง คาดว่า การเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์น่าจะช่วยให้คนสนใจเข้าระบบประกันสังคมมากขึ้น
       
ขณะนี้สิ่งประชาชนต้องการมากที่สุด น่าจะเป็นเรื่องของการบริการด้านการแพทย์ ซึ่งหลายคนยังไม่พึงพอใจมากนักกับข้อจำกัดด้านบริการทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ เช่น กรณีที่มีโรคร้ายแรงแล้วโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิไม่มีการส่งต่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ระดับสูง เพราะกลัวเรื่องการรับภาระค่าใช้จ่าย หรือไม่ให้ยาราคาแพง หรือการรักษาแบบประคับประคองเพื่อให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลในปีต่อไป ซึ่งมีแนวทางการแก้ไข คือ ระยะแรก มีการตรวจติดตามคุณภาพขอการให้บริการของสถานพยาบาลต่างๆ มีการกำหนดการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลที่สูงกว่า รวมถึงมีบทลงโทษ ระยะกลาง จะแยกบริการเป็นระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการส่งต่อ รวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
       
สำหรับแนวทางการพัฒนาในระยะยาว เพื่อของการบริการทางการแพทย์นั้น นายเฉลิมชัยบอกว่า ขณะนี้กำลังพิจารณาในส่วนของการพัฒนาระบบบริการให้เท่าเทียมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยพยายามลดเงื่อนไขกรณีอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินและมีการเพิ่มสิทธิการรักษาโรคที่ยกเว้น ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ สปส.เร่งศึกษามาตรการที่สามารถช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาได้ทุกแห่ง รวมทั้งหาวิธีไม่ต้องให้ผู้ประกันตนสำรองจ่ายในบางโรคด้วย ซึ่งคาดว่าจะเป็นรูปธรรมได้ไม่เกินมีนาคมปีหน้า

 

ที่มา :
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์
หน้าแรกคุณภาพชีวิต - ชุมชนเมือง
โดยจารยา บุญมาก 
13 ตุลาคม 2553

 
บทความต่อไป: ‘วันอนามัยโลก 7 เมษา’
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
“ประกันสังคม” โฉมใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์-เร่งพัฒนาเท่าเทียมบัตรทอง | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.154990 Seconds