ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ประกันสุขภาพ : ย้อนกลับ
 
สรุปสาระสำคัญ โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2547

เมื่อ วันศุกร์ 28 พฤศจิกายน 2003 - 09:53 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 12658 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ประกันสุขภาพสรุปสาระสำคัญ การชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปีงบประมาณ 2547
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
......................................................นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. คณะอนุกรรมการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับจังหวัด เดิมตามบทเฉพาะกิจ กำหนดให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็น ประธาน คณะอนุกรรมการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับจังหวัด ดังนั้น เมื่อพ้นกำหนด 2 ปี แล้วจะมีการเลือกประธานใหม่ จึงขอให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกท่าน ศึกษารายละเอียดและเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อหากมีโอกาสจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการต่อได้
2. ขอให้มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในเครือข่ายและจังหวัด
3. ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการในพื้นที่หากที่ใดมีปัญหา ให้รายงานด้วย เพื่อจะได้ลงไปช่วยแก้ไข
4. ขอให้ทุกจังหวัด คัดเลือก ผู้แทน โรงพยาบาลชุมชน ประจำจังหวัด เพื่อให้เป็นตัวแทนที่ถูกต้องและ แจ้งชื่อให้ส่วนกลางทราบ


นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
1. เงินโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2546 ที่โอนให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว
1) งบลงทุน ปีงบประมาณ 2546 ประมาณ 1,053 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ งบลงทุนพื้นที่ปกติ วงเงิน 844,373,217 บาท และงบลงทุนพื้นที่ทุรกันดาร วงเงิน 208,957,887 บาท ขณะนี้ ส่วนกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้จังหวัดแล้ว ขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ หากมีเงินเหลือจ่ายให้ทำเรื่อง ขออนุมัติส่วนกลาง ภรณียังไม่กำหนด Spec ให้ตั้งคณะกรรมการให้เรียบร้อยด้วย
2) เงิน UC 20 % ของ 4 เดือนหลัง ให้ สปสช.ค้างอยู่ ขณะนี้โอนให้จังหวัดแล้ว
3) เงิน UC เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2546 ขณะนี้ โอนให้จังหวัดแล้ว
2. เงินที่ยังคงค้าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1) เงิน UC 20 % ของเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2546 ประมาณ 300+ ล้านบาท กำหนดโอนให้จังหวัดภายในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2546
2) เงิน CF ขณะนี้ยังไม่ได้รับจาก สปสช. เมื่อได้รับเงินแล้ว จะรีบโอนให้หน่วยบริการระดับ CF11 ก่อนวงเงิน 500 กว่าล้านบาท โดยจะโอนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไปบริหารจัดการ
3. แนวทางการดำเนินงาน โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2547
1) ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการขึ้นทะเบียน ให้ถูกต้องครอบคลุม
2) เงินรายหัวที่จังหวัดจะได้รับประมาณ 480 บาท/คน/ปี
3) หักเงินเดือนรวมทั้งประเทศ
4) โอนเงินให้ได้ภายใน 15 วันทำการ (ถ้าเป็นไปได้ ให้โอนภายใน 5 วัน)
5) ปีนี้ อาจไม่มี CF แต่อาจกันเงินส่วนหนึ่งไว้ คือประมาณ 15 บาท/บัตร เพื่อจัดสรรให้จังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษ
6) คงเหลือให้หน่วยบริการ 465 บาท/คน/ปี (ยังไม่ได้หักค่า Vaccine)
7) การจัดสรรเงินภายในจังหวัดใช้แบบ Exclusive
   7.1) จัดสรรให้ CUP ภายใน 15 วัน
   7.2) CUP จัดสรรเงินงบค่า PP ให้ PCU / สอ. ไม่น้อยกว่า 35 บาท/บัตร/ปี (ไม่น้อยกว่า 100,000บาท/ปี)
   7.3) งบผู้ป่วยใน รวมไว้ที่จังหวัด กันเงินตามจ่ายนอกจังหวัดตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน 10% ที่เหลือจัดสรรตามแนวทาง DRG
   7.4) การตามจ่ายผู้ป่วยนอก ให้เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 700 บาท และจ่ายเพิ่มกรณีตรวจพิเศษ เช่น CT-scan , Ultrasound
8) เร่งรัดให้มีการจ่ายหนี้ ที่ถูกเรียกเก็บภายใน 30 วัน
9) ให้จัดทำแผนจังหวัด/ CUP/PCU และสถานีอนามัย
10) มอบหมายให้ผู้ตรวจราชกากระทรวงเป็นผู้เจรจาและเกลี่ยงบประมาณ ของหน่วยบริการที่เหลือจ่าย
11) มีแผนอัตรากำลัง โดยพิจารณาตาม GIS ด้วยความสมัครใจ โดยคำนึงถึงโควต้าจังหวัดและการยกฐานะโรงพยาบาล
12) ขอให้จังหวัดตั้งทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงิน ให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ หากมีปัญหาให้รับแก้ไขและรายงาน ส่วนกลางได้มอบหมาย นพ.ทนงสรรค์ สุธาธรรม ตั้งทีมคณะกรรมการซึ่งจะมาดำเนินการเรื่องนี้
ขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บริหารโครงการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เป็นผู้ดำเนินการภายในจังหวัด ให้ร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไร


นพ.วินัย สวัสดิวร ผู้แทน สปสช. ชี้แจงแนวทางในส่วน สปสช. ดังนี้
1. การโอนเงิน สปสช. จะโอนเงินทุก 2 เดือน โดยงบประมาณปี 2547 จะโอน 6 งวด งวดสุดท้าย 12 กรกฎาคม 2547 และคงเหลือส่วนต่างของการจ่าย ที่จะโอนในงวดที่ 7 และ 8 สิ้นสุด ณ งวดที่ 8 วันที่ 15 กรกฎาคม 2547 (รายละเอียดตามตารางการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2547)
2. ปัญหาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2546 สรุปดังนี้
   - เนื่องจากการจ่าย เป็นแบบปลายเปิด ตามสัดส่วนที่ของบประมาณ ซึ่งมี 2 ส่วนคือ ตามการขึ้นทะเบียนภาครัฐและภาคเอกชน โดยเป็นการจ่ายเต็มตามจำนวน ต่อหัวประชากรที่มาขึ้นทะเบียน
   - การจัด High Cost (fee for services) และ Emergency (DRGs ) เป็นแบบปลายเปิดเช่นกัน ซึ่งไม่สามารถรู้ข้อมูลจำนวนที่แท้จริงล่วงหน้า ทำให้มีปัญหาค่าใช้จายสูงเกินวงเงินที่ประมาณไว้ ผลกระทบที่ตามมาคือ ข้อยุ่งยากในการวางแผนจัด CF
   - เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ปีงบประมาณ 2547 จึงใช้แบบปลายปิด โดยเฉพาะการตามจ่ายกรณี High Cost และ Emergency โดยวงเงินที่โรงพยาบาลให้บริการ ใช้ DRGs with global budget โดยเฉลี่ย DRGs ทุก 3 เดือน
3. กำหนดทุกจังหวัดบริหารแบบ Exclusive โครงสร้างของงบเหมาจ่ายรายหัว แบ่งเป็น
   3.1) สัดส่วน งบเหมาจ่าย ผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน ใช้
   ผู้ป่วยนอก = 488.2 บาท/หัว
   ผู้ป่วยใน = 418.3 บาท/หัว
   ให้นำมาจัดเป็นกองทุนระดับจังหวัด
   3.2) สำหรับเงินส่วนที่กันไว้ที่ สปสช. มีดังนี้
      - งบลงทุนเพื่อการทดแทน 85 บาท/บัตร
      - งบลงทุนพื้นที่ทุรกันดาร 10 บาท/บัตร
      - บริการอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน 19.7 บาท/บัตร
      - บริการที่ใช้จ่ายสูง 66.3 บาท/บัตร
      - งบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 10 บาท/บัตร (ให้ศูนย์นเรนทรฯ)
      - กันเงินช่วยเหลือตามมาตรา 41 5 บาท/บัตร
4. งบลงทุน ปีงบประมาณ 2547 สปสช. จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คาดว่าจะโอนให้ สำนักงานสาธารณสุข ภายใน กุมภาพันธ์ 2547 เหลือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยขณะนี้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มอบหมาย นพ.ไพจิตร ปวะบุตร จัดระบบการจัดสรร ซึ่งอาจจะแบ่งเงินตามรายหัวประชากร ส่วน Excellent Center ศูนย์มะเร็ง ศูนย์อุบัติเหตุ ปีนี้จะไม่จัดงบประมาณให้ เพราะนายกรัฐมนตรีจัดงบให้แล้ว ประมาณ 3,000 ล้านบาท
5. งบบริหารจัดการของสำนักงานสาขา ใช้เกณฑ์การจัดสรรคล้ายปี 2546 คือ
   5.1) วงเงิน 30% ของงบทั้งหมด จัดสรรให้ทุกจังหวัด ละ เท่ากัน
   5.2) วงเงิน 65% ของงบทั้งหมด จัดสรรให้แต่ละจังหวัด แบ่งเป็น
      70% จัดสรรตามจำนวนผู้มีสิทธิ์
      25% จัดสรรตามจำนวน CUP , PCU , สสอ.และสอ.
      5% จัดสรรตามพื้นที่ทุรกันดาร
   5.3) วงเงิน 3% ของงบประมาณทั้งหมด จัดสรรให้ทุกเขต ๆ ละเท่า ๆ กัน
   5.4) วงเงิน 2% ของงบประมาณทั้งหมด จัดสรรให้ตามผลงานของสำนักงานสาขา ตามที่กำหนดใน TOR
6. การเปิดโอกาสให้ประชาชน เลือกลงทะเบียนหน่วยบริการ โดยไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านตามมาตรา 6
    สปสช. ได้เชิญพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องมากำหนดกติกา โดยให้ผ่านคณะกรรมการ UC จังหวัดกำหนดเมนูให้ ประชาชนเป็นผู้เลือกหน่วยบริการ โดยเฉพาะเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด /เขต เนื่องจากอาจจะเกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบฐานข้อมูล ทะเบียนผู้มีสิทธิ์ ขอให้ทุกจังหวัดตรวจสอบและช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ด้วย
7. ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาขา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 3 /ผู้อำนวยการกลุ่มงานประกันสุขภาพ สป.ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
- เงินงวดที่ กระทรวงสาธารณสุขได้รับ จะโอนออกให้โดยเร็ว ตามหลักการคือ Prepaid ก่อนเพื่อเสริมสภาพคล่องในระบบ
- สำหรับงบเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2546
จัดสรร 100% ตุลาคม 2545 - กันยายน 2546
จัดสรร 80% สิงหาคม - กันยายน 2546
เหลือคงค้าง 20% สิงหาคม - กันยายน 2546 ซึ่งคาดว่าจะดอนให้จังหวัดภายในวันศุกร์นี้ ดังนั้นภายในสัปดาห์หน้า ขอให้จังหวัดจัดสรรต่อในระดับอำเภอ CUP และสถานีอนามัย ด้วย
- CF กระทรวงสาธารณสุขได้รับโอนวันนี้แล้วประมาณ 500 ล้านบาท จะจัดส่งตามรายชื่อ CF11 โอนให้จังหวัดภายในวันศุกร์นี้
สำหรับ CF ที่เหลือล่าสุด ณ กันยายน 2546 คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 1,300 ล้านบาท จะนัดหารือ สปสช. ( นพ.วินัย) ภายในวันพุธนี้
- จะโอนเงินงวด ตุลาคม - ธันวาคม 2546 ให้จังหวัดภายในวันศุกร์นี้ (21 พฤศจิกายน 2546)
- สำหรับ DRG ของ รพศ./รพท. ที่เป็นโรงเรียนแพทย์ กรณีการส่งต่อภายในจังหวัด ขอให้หารือกันภายในจังหวัด เพราะโรงพยาบาลดังกล่าวยังคงทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปของจังหวัดด้วย


สรุปโดย กลุ่มประสานราชการ
สำนักตรวจและประเมินผล


ผู้รับผิดชอบข่าวโดย .... กลุ่มประสานราชการ
[19/พ.ย/2546]


 
บทความต่อไป: หลักเกณฑ์การข้ามเขตพื้นที่ไปรับการรักษาของประชาชนเขตรอยต่อ
สรุปสาระสำคัญ โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2547 | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.146462 Seconds