ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > E-inspection : ย้อนกลับ
 
การติดตามและการประสานนโยบาย/โครงการสำคัญ

เมื่อ วันอังคาร 16 กันยายน 2003 - 22:06 ::: ผู้บันทึก: big_T ::: 11317 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

E-inspectionบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการติดตามและการประสานการดำเนินงานตามนโยบาย/โครงการสำคัญในปี 2547 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข" โดย นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง) ชี้แจงนโยบายและโครงการสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ที่ต้องติดตามและประสานการดำเนินงานในปี 2547 ทั้งหมด 7 เรื่อง ดังนี้

1. โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี 2547
ปรัชญาของโครงการ
- เน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ
- ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง และมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
- กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกสถานพยาบาลที่ใกล้บ้าน หรือที่ทำงานได้ เน้นการพัฒนาศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- กระจายงบประมาณให้ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
การดำเนินโครงการ
ระยะที่ 1 (ปี 2546) โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค (เน้นการรักษา)
ระยะที่ 2 (ปี 2547) โครงการ 30 บาทสร้างสุขภาพ (เน้นการสร้างสุขภาพ/การป้องกันโรค)
ซึ่งจะทำให้มีการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย อาจทำให้มีงบ
ประมาณเหลือเพียงพอที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพบริการและสร้างขวัญและ
กำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ

2. ชมรมสร้างสุขภาพ เน้นการออกกำลังกายให้สอดคล้องกับวิถีไทย โดยในปี 2547 ขอความร่วมมือจาก
ทุกจังหวัด
- สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพให้มีจำนวนมากขึ้น
- จัดให้มีกิจกรรมนอกเหนือจากการออกกำลังกาย เช่น การให้ความรู้ในเรื่องการออกกำลังกาย
การรักษาสุขภาพ การบริโภคอาหาร ฯลฯ ผ่านสื่อต่างๆในชุมชน (ศูนย์วิทยุชุมชน ระบบเสียงตามสาย
ในชุมชน สื่อแผ่นพับ ฯลฯ)
ทั้งนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน การสร้างความเข้าใจในเรื่องโครงการต่างๆ ของกระทรวง ตลอดจนยกย่องชมเชยบุคลากร/ศูนย์สุขภาพชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ถ่ายทอดให้ประชาชนรับทราบ โดยผ่านทางคลื่นวิทยุ FM ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ (ออกอากาศเวลา 17.00-18.00 น.ของทุกวัน) ถ่ายทอดเสียงไปทั่วประเทศ
ครอบคลุมพื้นที่ 65 จังหวัด โดยได้รับงบประมาณจาก สปสช. /สสส. และขณะนี้ได้ดำเนินการติดต่อรายการ T.V. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมข้างต้นอีกช่องทางหนึ่ง
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 กระทรวงสาธารณสุขจะจัดโครงการ ”มหกรรมสร้างสุขภาพ รวมพล
คนเสื้อเหลือง” ขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลางจะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

3. อาหารปลอดภัย (Food Safety) มีการดำเนินการต่อจาก ปี 2546 จาก “ตลาดสด น่าซื้อ” เป็น “ตลาดสด อาหารปลอดภัย” ในปี 2547 และจะจัดให้มีโครงการ “รวมพลังอาหารปลอดภัย ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน” ในวันที่ 8 ธันวาคม 2546 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

4. การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเป็น 1 ใน 3 นโยบายหลักของรัฐบาล (การประกาศสงครามกับความ
ยากจน/ยาเสพติด /คอรับชั่น) ผลักดันให้ผู้ที่เข้ามาบำบัดรักษา/ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ให้สามารถกลับเข้าสู่สังคม ไม่กลับมาติดยาเสพติดอีก มีอาชีพ ไม่เป็นภาระของสังคม

5. ธุรกิจบริการสุขภาพ (Product Champion) เน้นการบำบัดรักษาที่ประยุกต์การรักษาแบบแบบธรรมชาติ แบบตะวันออกผสมผสานกับการรักษาแบบตะวันตก เพิ่มแนวทางในการให้บริการของ
ภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นการสร้างงาน สร้างโอกาสให้กับประชาชนในประเทศ

6. การรักษาพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบรอบ 72 พรรษา แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คือ โครงการ ”แก้วตาดวงใจ เทิดไท้ 72 พรรษามหาราชินี” เป็นการให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกให้ได้ครบ 100,000 ราย และผ่าตัดหัวใจ จำนวน 7,200 ราย

7. การลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เช่น การเฝ้าระวังโรค SARS การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก/โรคเอดส์ และเน้นการรณรงค์เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มสุราและ สูบบุหรี่ เช่น โครงการรณรงค์งดเหล้าเพื่อแม่ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเชิญผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพบปะ พูดคุย เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการสำคัญต่างๆ ทุกเช้าวันจันทร์ ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป


สรุปโดย กลุ่มประสานราชการ สำนักตรวจและประเมินผล
จากการสัมมนาเพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี 2546
สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ในวันที่ 11 กันยายน 2546 ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ผู้รับผิดชอบข่าวโดย .... กลุ่มประสานราชการ
[12/ก.ย/2546]

 
บทความต่อไป: แจ้งการเข้าสู่ WEB SITE ของสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
การติดตามและการประสานนโยบาย/โครงการสำคัญ | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.112337 Seconds