ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > E-inspection : ย้อนกลับ
 
ข่าว CEO

เมื่อ วันอังคาร 02 ธันวาคม 2003 - 09:16 ::: ผู้บันทึก: kring ::: 10122 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

E-inspectionสรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษเรื่องบทบาทผู้ตรวจราชการในการสนับสนุนจังหวัด
แบบบูรณาการ โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมผู้ตรวจราชการแห่งประเทศไทย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
………………………………

 ผู้ตรวจราชการ มีความสำคัญมาก รัฐบาลต้องการให้เป็นผู้สนับสนุนการบริหารงานของผู้ว่าฯ CEO ในจังหวัดแบบบูรณาการ ปฐมเหตุของการเกิดจังหวัด CEO คือทำอย่างไรจึงจะเพิ่มอำนาจและความ รับผิดชอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ การจะเป็นผู้ว่าฯ CEO ได้ จะต้องมีปัจจัยหรือตัวแปรที่สำคัญ 6 ประการ คือ
1. ต้องมีและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยประกอบด้วย เป้าหมายของชาติ เป้าหมายของ รัฐบาล และเป้าหมายของผู้ว่าฯ เอง
2. ต้องมี Methodology หรือ กุศโลบาย หรือกลวิธี ในการทำงาน ต้องมีการมอบอำนาจและการกระจายอำนาจ “ ยิ่งมอบอำนาจออกไปเท่าใด ยิ่งมีอำนาจมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งเก็บอำนาจ ยิ่งเสียอำนาจ”
3. ต้องคำนึงถึงความคาดหมายว่าสังคม/ประชาชน คาดหมายอะไร
4. ต้องมีความรับผิดชอบ
5. ต้องมีอำนาจเต็มในการสั่งการ
6. ต้องมีงบประมาณของจังหวัด
โดยนำตัวแปรทั้ง 6 นี้มาผสมผสานบูรณาการเข้าด้วยกันทำให้การบริหารงานเกิดความสำเร็จ
นั่นคือ ผู้ว่า ฯ CEO ต้องมี “ ปกครอง ”
ป : เป้าหมาย ก : กุศโลบาย ค : คาดหมาย ร : รับผิดชอบ อ : อำนาจ ง : งบประมาณ

 บทบาทของผู้ตรวจราชการ : เป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้ว่าฯ CEO นั่นคือ
1.ต้องรู้ว่า ที่ผู้ว่า ฯ CEO นี้ เป็นอย่างไร เป็นไปทำไม การไปตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ อาจช่วยเตือนผู้ว่าฯ CEO ว่ากุศโลบายของ ผู้ว่าฯ เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ช่วยประสานกับราชการส่วนกลางกรณีมีปัญหางบประมาณ เป็นต้น
2. เดิม สำนักนายกฯ กำหนดเขตตรวจราชการออกเป็น 12 เขต วันนี้ รัฐบาลแบ่งพื้นที่การตรวจราชการออกเป็น 19 เขตตามกลุ่มจังหวัด (ไม่รวม กทม.) โดยจะมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป (จะลงนามเสนอภายในบ่ายวันนี้: 28 พ.ย.46) ทั้งนี้ จะไม่มีการเพิ่มจำนวนผู้ตรวจราชการ ดังนั้น ทุกกระทรวง ต้องไปจัดแบ่งเขตและแบ่งงานให้ผู้ตรวจราชการใหม่ด้วย
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเปิดโอกาสให้ทุกกระทรวงปรับปรุงระบบการตรวจราชการ หรือคิดใหม่ ทำใหม่ได้ โดยให้นำเสนอปลัดกระทรวงฯ และรัฐมนตรีว่าการฯ เพื่อเสนอต่อ ค.ร.ม. หรือให้ ก.พ.ร. เสนอเข้า ค.ร.ม. ก็ได้
ยกตัวอย่างการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ได้มีการจัดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม อาจจะมากกว่าทุกกระทรวง ผู้ตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบอำนาจในการบริหาร และการบังคับบัญชา สามารถบริหารจัดการในพื้นที่ได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จ ในขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีผู้ตรวจราชการ (ระดับ10) 12 คนและยังมีสาธารณสุขนิเทศก์ (ซึ่งเป็นระดับ 10 ) เช่นกันอีก 12 คน ดังนั้น ตามที่รัฐมนตรีว่าการฯ (นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์) และคณะผู้บริหาร นำเสนอว่าจะขอยุบตำแหน่งทั้ง 2 นี้เข้าด้วยกัน และขอกำหนดเป็นตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 19 คน (ไม่เพิ่มระดับ 10 เพียงแต่เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง) โดยความเห็นแล้วไม่ขัดข้อง แต่จะขอไปศึกษาว่ามีผลกระทบต่องบประมาณและ อื่น ๆ (อัฐบริขารและม้ารถทศพลต่าง ๆ) หรือไม่ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถดำเนินการต่อไปได้
3. ขอให้ผู้ตรวจราชการ ช่วยเป็นหู เป็นตา ในการไปตรวจราชการ ว่าการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการในระดับจังหวัดต่าง ๆ เป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ ขอให้เป็น Inspector General ในเรื่องการ Reform นี้ว่า มีผลกระทบต่อกระทรวงและต่อประชาชนอย่างไร ให้ รายงานให้ทราบด้วย
4. ในเรื่องการมอบอำนาจแก่ผู้ว่า ฯ ในการอนุมัติ อนุญาต การแต่งตั้งโยกย้าย (ระดับ 8 ลงมา) รวมทั้ง สามารถขออัตราสำรองราชการทดแทนได้ (จังหวัดละ 3 คน) นั้น ขอให้ผู้ตรวจลงไปติดตามดูแลว่า การมอบอำนาจจากกรมในส่วนกลางลงไปให้ผู้ว่าฯ และการมอบอำนาจภายในจังหวัด มีปัญหาหรือไม่ มีการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกทำนองคลองธรรม (Abuse) หรือไม่ ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นหรือลดลง เมื่อไปดูแล้วขอให้รายงานให้กระทรวงทราบด้วย หากมีปัญหามาก ๆ ขอให้รายงาน ก.พ.ร. ด้วย
5. ตามที่มีประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น ขอให้ผู้ตรวจราชการช่วยเอาใจใส่เป็นพิเศษ เป็นหูเป็นตาแทนรัฐบาลในเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นภาพรวมของการปฏิรูประบบราชการ ได้วางบทบาทของผู้ตรวจราชการให้เป็น External Reader เป็นผู้ประเมินผลจังหวัด และเขตพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ จึงขอให้ผู้ตรวจราชการ ให้ความสำคัญกับพระราชกฤษฎีกา ฯ นี้โดยถือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตรวจราชการด้วย
6. นอกเหนือจากการตรวจงานแล้ว ขอให้ติดตามเรื่องการโอภาปราศรัยและการมีอัธยาศัยไมตรีของข้าราชการต่อประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการกระทรวงของท่านต่อประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ
7. ขอให้ผู้ตรวจราชการ ศึกษาและติดตามนโยบายของรัฐบาลและของนายกรัฐมนตรี และขอให้มีการไปตรวจราชการตามนโยบายนั้น ๆ (ซึ่งสามารถติดตามได้จากข่าวการประชุม ค.ร.ม. และรายการนายกทักษิณพบประชาชน)
8. ต้องสร้างระบบการประสานงานแบบ Matrix โดยการรายงานผลการตรวจราชการ จะต้องจัดทำรายงานเสนอ 1) ปลัดกระทรวงฯ 2) สำเนาเรียนรัฐมนตรีว่าการฯ 3)รองนายกฯ ที่กำกับดูแลกระทรวงฯ และ 4) รองนายกฯ ที่กำกับดูแลพื้นที่ อยากให้รัฐมนตรีว่าการฯและ ผู้ตรวจราชการ มีการพบกันอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น
9. เมื่อรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ต้องการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ผู้ตรวจราชการ จึงเป็นกลไกเชื่อมประสานระหว่างราชการส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคหรือจังหวัด
 ผู้ตรวจราชการ จึง
เป็น หู คือ ออกไปฟัง
เป็น ตา คือ ออกไปดู
เป็น ปาก คือ ออกไปพูด
เป็น เสียง คือ ออกไปอธิบาย
จึงเป็นลักษณะของ 2-way communication จากส่วนกลางไปภูมิภาคและจากภูมิภาคมาส่วนกลาง
10. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการ ขณะนี้ ให้ ก.พ.ร. พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจราชการ และการพัฒนาให้ผู้ตรวจราชการ มีความเจริญก้าวหน้า โดยมีหลายแนวคิด เช่น
1) แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ ว่า จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้ตรวจราชการ จะต้องดำรงตำแหน่งระดับ 10 มาก่อน
2) กำหนด carrier path : ผู้ตรวจราชการ อธิบดี รองปลัดฯ ปลัดกระทรวงฯ นอกจากนี้ ได้ให้ ก.พ.ร. พิจารณาเรื่องการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อำนาจหน้าที่และเงินประจำตำแหน่ง สำหรับรองปลัดฯ Cluster ด้วย โดยทั้งหมดนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาและดำเนินการ

กลุ่มประสานราชการ
28 พ.ย.46
 
บทความต่อไป: การติดตามและการประสานนโยบาย/โครงการสำคัญ
ข่าว CEO | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.110452 Seconds