ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > HA : ย้อนกลับ
 
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แบบประเมินตนเอง

เมื่อ วันศุกร์ 07 ตุลาคม 2005 - 10:41 ::: ผู้บันทึก: qicswh ::: 14978 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

HA
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แบบประเมินตนเอง
(เรียบเรียงโดย..นส.วีวรรณ เล็กวิลัย พยาบาลวิชาชีพ 7)

องค์ประกอบของมาตรฐาน HA ประกอบด้วย 6 หมวด 20 บท ดังนี้หมวดที่ 1: การนำองค์กร
     บทที่ 1- การนำองค์กร (ทีมนำ)
     บทที่ 2- ทิศทางนโยบาย (ทีมนำ)
หมวดที่ 2: การบริหาร
     บทที่ 3- การบริหารทรัพยากรและประสานบริการ (ทีมนำ)
     บทที่ 4- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ทีม HRD)
     บทที่ 5- การบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ทีม ENV)
     บทที่ 6- เครื่องมือและการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ (ทีม EQT)
     บทที่ 7- ระบบสารสนเทศรพ. (ทีม IM)
หมวดที่ 3: กระบวนการคุณภาพ
     บทที่ 8- กระบวนการคุณภาพทั่วไป
     บทที่ 9- กระบวนการคุณภาพด้านคลินิกบริการ (ทีม PCT)
     บทที่ 10- การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ. (ทีม IC)
หมวดที่ 4: การรักษามาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ
     บทที่ 11- องค์กรแพทย์ (MED)
     บทที่ 12- การบริหารการพยาบาล (NUR)
หมวดที่ 5: สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร
     บทที่ 13- สิทธิผู้ป่วย (ทีม Ethic=จริยธรรม)
     บทที่ 14- จริยกรรมองค์กร (ทีม Ethic)
หมวดที่ 6: การดูแลรักษาผู้ป่วย (หน่วยบริการผู้ป่วย)
     บทที่ 15- การทำงานเป็นทีมในการดูแลผู้ป่วย
     บทที่ 16- การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว
     บทที่ 17- การประเมินและวางแผนดูแลรักษา
     บทที่ 18-กระบวนการให้บริการ/ดูแลผู้ป่วย
     บทที่ 19- การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
     บทที่ 20- การเตรียมจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง


หมายเหตุ: ในวงเล็บ ( ) หมายถึง ผู้รับผิดชอบหลักของงานนั้นๆ ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทาง ทิศทาง แผนงาน และการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลลำสำหรับการวางแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


จุดมุ่งหมายของการใช้แบบประเมิน
           ควรใช้เพื่อการบันทึกความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพในลักษณะของแฟ้มสะสมงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพงาน

จะทำแบบประเมินอย่างไร

ระดับภาพรวมของรพ.
: ข้อมูลระดับโรงพยาบาลที่ต้องการมองภาพรวมของรพ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของทีมนำ การติดตามประเมินผล การประสานงานในระดับต่างๆ

ระดับทีมนำคลินิก
: ต้องการให้มองภาพรวมของการดูแลผู้ป่วย แต่ละสาขาว่าสามารถสะท้อนแนวคิดการดูแลผู้ป่วย เป็นศูนย์กลาง และการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้เพียงใด

ระดับหน่วยงาน
: ใช้เพื่อวิเคราะห์เป้าหมายและกระบวนการทำงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานการเริ่มต้นพัฒนาคุณภาพที่สำคัญ

หมายเหตุ: หอผู้ป่วย แพทย์-พยาบาล ที่ทำงานร่วมกันในแต่ละหอ ร่วมกันประเมิน และนำไปแลกเปลี่ยนกัน ในระดับทีมนำทางคลินิก


แบบประเมินตนเอง แบบประเมินตนเองจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

- ส่วน ก หมายถึง การสรุปข้อมูลสำคัญ
- ส่วน ข หมายถึง รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรฐาน
- ส่วน ค หมายถึง รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรฐานเฉพาะหน่วยงาน

 

การจัดทำแบบประเมิน: จำแนกตามได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับภาพรวมของรพ.
    ส่วน ก:

  1. ทิศทางขององค์กร: พันธกิจ ขอบเขตบริการ เป้าประสงค์ แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย จุดเน้นในการพัฒนา/เข็มมุ่ง เครื่องชี้วัด ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของรพ.
  2. สถิติเครื่องชี้วัดของโรงพยาบาล

    ส่วน ข:

        รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA บทที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

ระดับทีมนำทางคลินิก
    ส่วน ก:

  1. หน้าที่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์
  2. กระบวนการทำงาน และโอกาสพัฒนา
  3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางด้านคลินิก
  4. การบรรลุเป้าหมายและการพัฒนาต่อเนื่อง

    ส่วน ข:

        รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA บทที่ 1,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19 และ20

ระดับหน่วยงาน
    ส่วน ก:

 สรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน (Unit Profile) (นำเสนอเฉพาะส่วนที่แตกต่างจากข้อมูลที่นำเสนอในระดับทีมนำทางคลินิกไปแล้ว)

 • หน้าที่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์: เจตจำนง/ความมุ่งหมาย, ขอบเขตบริการ, ความต้องการของผู้รับผลงาน /ผู้ร่วมงาน, เป้าหมายและประเด็นสำคัญของคุณภาพ, จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ, เครื่องชี้วัดคุณภาพของหน่วยงาน, และแผนปฏิบัติการ
 • กระบวนการทำงานและโอกาสพัฒนา
 • การบรรลุเป้าหมายและการพัฒนาต่อเนื่อง


    ส่วน ข:
        รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในบทที่ 1,4,5,6,7,8 และ10


    ส่วน ค:
        รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐานเฉพาะหน่วย ประกอบด้วย ER, ICU, NICU, วิสัญญี, OR, บริการจ่ายกลาง, ทันตกรรม, LAB, หน่วยบริจาคโลหิต, หน่วยสุขศึกษา, โภชนาการ, เภสัชกรรม, เวชกรรมฟื้นฟู, สังคมสงเคราะห์

 


หนังสืออ้างอิง

 • สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. (2543). มาตรฐาน HA และเกณฑ์พิจารณา: บูรณาการภาพรวมระดับโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ: ดีไซร์ จำกัด.
 • สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. (2544). แบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA.
  อาภากร สุปัญญา. (2548). เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การประเมินตนเอง. สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม HA
· เสนอข่าวโดย qicswh


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด HA:
เทคนิคการพัฒนาคน

บทความต่อไป: เราพร้อมหรือยัง ?
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แบบประเมินตนเอง | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.166277 Seconds