ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs


sahakorn srisangworn

KM srisangworn


หัวข้อหลัก > การพยาบาล : ย้อนกลับ
 
การลงทะเบียนเพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

เมื่อ วันจันทร์ 17 ตุลาคม 2005 - 11:39 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 36499 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

การพยาบาล

การลงทะเบียนเพื่อเก็บหน่วยคะแนน
การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ด้วยการศึกษาด้วยตนเองจากบทความวิชาการ เล่ม 2 พ.ศ. 2548

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำหนังสือรวมบทความวิชาการทางการพยาบาลในสาขาต่าง ๆ สำหรับการศึกษาด้วยตนเอง เล่ม 2 ( พ.ศ. 2548 ) ขึ้นจำนวน 25 บทความ โดยแต่ละจะมีคำถามท้ายบทเป็นการทดสอบความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้วในบทความนั้นจำนวน 10 ข้อ เมื่อผู้ทำแบบทดสอบสามารถตอบคำถามถูกต้องตามเกณฑ์จะได้ 2 หน่วยคะแนนต่อ 1 บทความ และเมื่อตอบคำถามถูกต้องทั้ง 25 บทความจะได้ 50 หน่วยคะแนน

ระยะเวลาในการลงทะเบียนและทำแบบทดสอบ
               ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเอกสารและแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้โดยการศึกษาด้วยตนเองได้ 3 ครั้งคือ

ครั้งที่ 1
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2548 ประกาศผลการทดสอบในเดือน กันยายน 2548
ครั้งที่ 2
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2548 ประกาศผลการทดสอบในเดือน มกราคม 2549
ครั้งที่ 3
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2549 ประกาศผลการทดสอบในเดือน พฤษภาคม 2549

ระยะเวลาในการใช้หนังสือบทความวิชาการ เล่ม 2
               อายุของหนังสือรวมบทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์เล่มที่ 2 นี้ สามารถใช้ในการศึกษาเพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548-31 พฤษภาคม 2549

วิธีการลงทะเบียน
               1. ผู้สนใจจะลงทะเบียนเพื่อขอเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องด้วยการศึกษาด้วย ตนเอง จากบทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่องและทดสอบความรู้นั้นจะสามารถลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่กำหนด
               2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ชัดเจนและระบุว่าเป็นการลงทะเบียน ครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 หรือครั้งที่ 3
               3. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนแต่ละครั้งๆ ละ 200 บาท โดยที่การลงทะเบียนครั้งแรกผู้สนใจจะต้องซื้อหนังสือรวมบทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่องฯ 25 บทความ 1 เล่ม ราคา 300 บาท รวมเป็นเงิน 500 บาท สำหรับผู้ลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 2,3 เพื่อทำแบบทดสอบบทความที่ยังทำแบบทดสอบไม่ผ่านให้ชำระเฉพาะค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนครั้งละ 200 บาท
               4. กรณีที่ทำแบบทดสอบความรู้แล้วในแต่ละครั้ง ปรากฏว่าผลการทดสอบในบางบทความไม่ผ่าน ผู้นั้นสามารถลงทะเบียนซ่อมเพื่อทดสอบความรู้ในบทความที่ยังไม่ผ่านได้ในครั้งต่อไป โดยที่บทความที่ผ่านแล้ว ไม่ต้องนำมาทดสอบใหม่
               5. การลงทะเบียนเพื่อขอเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องด้วยการศึกษาด้วยตนเองจากบทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่องและทดสอบความรู้ในแต่ละครั้งนั้น ผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องทำแบบทดสอบครบทุกบทความ จะเลือกทดสอบเฉพาะบทความใดก็ได้ โดยใส่รหัสบทความนั้นให้ชัดเจน
               6. การลงทะเบียนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 3 ครั้งที่เปิดการลงทะเบียน
               7. วิธีการชำระเงิน ให้ผู้สนใจสามารถชำระเงินด้วยตนเองที่สภาการพยาบาล หรือธนาณัติสั่งจ่ายสภาการพยาบาล ปณ.นนทบุรี หรือชำระเงินทางธนาคารผ่านระบบ Teller payment company code =MDSTNC เข้าบัญชีของสภาการพยาบาล ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

การยื่นแบบทดสอบ
               1. การลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ผู้ที่ลงทะเบียนตอบแบบทดสอบทางไปรษณีย์และได้รับการตอบรับการลงทะเบียนแล้ว สามารถส่งแบบทดสอบกลับมาที่ ศ.น.พย. ได้ภายในวันสิ้นสุดของการลงทะเบียนแต่ละครั้ง การส่งแบบทดสอบให้นำใส่ซองที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจัดส่งให้ ( ซองธุรกิจตอบรับทางไปรษณีย์) เขียนชื่อ / สกุล SSNo. และเลขที่ ใบ อนุญาต แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือมายื่นที่ สภาการพยาบาลด้วยตนเอง
               2. ทางอินเตอร์เนต online ผู้ลงทะเบียนตอบแบบทดสอบทางอินเตอร์เนต on line จะได้รับ User name และ pass word จาก ศ.น.พย. เพื่อเข้ามาตอบแบบทดสอบใน เว็บไซต์ www.cnethai.org ในหัวข้อ ทำข้อสอบ ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนทาง อินเตอร์เนต online เท่านั้นที่จะมีสิทธิผ่านเข้าไปทำแบบทดสอบได้
               
               ผู้ลงทะเบียนจะเข้าไปทำแบบทดสอบท้ายบทความ ในแต่ละบทความได้ ตลอดของการลงทะเบียนแต่ละครั้ง และจะได้รับทราบผลการตอบแบบทดสอบของบท ความนั้นทันที สำหรับผู้ที่ตอบแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์และประสงค์จะทำแบบ ทดสอบซ้ำจะต้องลงทะเบียนซ่อมบทความที่ไม่ผ่านใหม่ตามเวลาที่กำหนด

การประกาศผล
               ผู้ตอบแบบทดสอบทางไปรษณีย์ เมื่อตรวจและประมวลผลการทดสอบแล้ว ศ.น.พย. จะส่ง ผลให้โดยทางไปรษณีย์ภายในเดือนที่กำหนดในแต่ละครั้ง โดยจะแสดงผลเป็นรายบทความ และภาพรวมของหน่วยคะแนนที่ได้รับ

ดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง
ดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียน ซ่อม บทความวิชาการที่ไม่ผ่าน
ดาวน์โหลดแบบการชำระเงินในระบบ Teller payment
  
 

สภาการพยาบาล Thailand Nursing Council http://www.tnc.or.th 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม การพยาบาล
· เสนอข่าวโดย prweb


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การพยาบาล:
บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของพยาบาล

บทความต่อไป: คุณลักษณะพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
การลงทะเบียนเพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.147959 Seconds