ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ข่าวสารทั่วไป : ย้อนกลับ
 
รายชื่อหนังสือวิชาการที่จัดซื้อ ปี 2548

เมื่อ วันอาทิตย์ 26 มีนาคม 2006 - 12:25 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 16641 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ข่าวสารทั่วไปรายชื่อหนังสือวิชาการที่จัดซื้อเข้าห้องสมุดโรพยาบาลศรีสังวร ปี 2548

ลำดับที่ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง
1. การวิเคราะห์ปัสสาวะและของเหลวในร่างกายของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ผศ.บุญศรี มหากิตติคุณ
2. ตำราศัลยศาสตร์ ศ.นพ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ และคณะ
3. EVIDENCE-BASEDฯ ทางอายุรกรรม รศ.นพ.วิทยา ศรีดามา และ รศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
4. จิตเวชเด็ก รศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ
5. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล ผศ.วิจิตรา กุสุมภ์
6. โรคทางเดินอาหารและการรักษา ผศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ และคณะ
7. การทดสอบฮอร์โมนและเมแทบอลิซึมในเด็ก รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
8. 100 ทางรอดกับแพทย์ทางเลือก เล่ม 1 สมประสงค์ พระสุจันทร์ทรัพย์
9. ATLAS OF MEDICAL PARASITOLOGY ประยงค์ ระดมยศ และคณะ
10. BEST PRACTICES IN PATIENT SAFETY สถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพ รพ.
11. CLINICAL PRACTICE GUIDELINE นครชัย เผื่อนปฐม
12. CLINICAL PRACTICE IN PEDIATRICS 2003 กิตติ ต่อจรัส และคณะ
13. COMMON PROBLEMS IN NEUROLOGY อาคม อารยาวิชานนท์
14. ECG ทางคลินิก ยงยุทธ สหัสกุล
15. EVIDENCE-BASED CLINICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY นเรศวร สุขเจริญ
16. MANAGEMENT OF COMMON DISEASES IN MEDICINE MARCH… วิไลวรรณ วิริยะไชโย
17. NEPHROLOGY REVIEW 2003 สุชาย ศรีทิพยวรรณ
18. NEW INSIFHTS IN PEDIATRIC CRITICAL CARE จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ และคณะ
19. OB-GYN UDATE ความก้าวหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แสงชัย พฤทธิพันธุ์ และคณะ
20. PEDIATRIC EMERGENCIES มาลัย ว่องชาญชัยเลิศ และคณะ
21. PEDIATRIC PRIMARY CARE : CASE ILLUSTRATIONS วรนุช จงศรีสวัสดิ์ และคณะ
22. PEDIATRIC : GOLD STANDARD OF CLINICAL PRACTICE รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ และคณะ
23. PRACTICAL DIAGNOSTIC TEST IN INTERNAL MEDICINE วิทยา ศรีดามา
24. SURGICAL PRACTICE GUIDELINE พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ
25. การกู้ชีวิต CPR 2003 วิจิตรา กุสุมภ์
26. การดามกระดูก (RETENTION OF FRACTURE) บุญสิน บูรณะพาณิชย์กิจ
27. การดูแลทารกแรกเกิด พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์
28. การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก อ้อยทิพย์ ณ ถลาง
29. การติดเชื้อในโรงพยาบาล ระบาดวิทยาและการป้องกัน อะเคื้อ อุณหเลขกะ
30. การปฐมพยาบาล(FIRST AIDS) รำแพน พรเทพเกษมสันต์
31. การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช หเทิญ ถิ่นธารา
32. การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต รัชตะวรรณ โอฬารพิริยกุล
33. การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น เบญจมาศ ปรีชาคุณ และคณะ
34. การพยาบาลภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤตในระยะคลอด ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์
35. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
36. กุมารเวชศาสตร์ การดูแลรักษาในปัจจุบัน สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล และคณะ
37. คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช มาโนช หล่อตระกูล
38. จักษุวิทยา(RED EYE, LIDS AND LACRIMAL SYSTEM) วราภรณ์ บูรณตรีเวทย์
39. จิตเวชปฏิบัติ 46 สมพร บุษราทิจ และคณะ
40. จุลศัลยกรรมการต่อรยางค์ สารเนตร์ ไวคกุล
41. ซาร์ส หวัดมรณะล้างโลก (SARS WAR : COMBATING THE DISEASE) P.C LEUNG
42. ตำรากุมารเวชวิกฤต ดุสิต สถาวร และคณะ
43. ตำราจักษุวิทยาและเด็กตาเข ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ และคณะ
44. ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สมภพ เรืองตระกูล
45. ตำราวิสัญญีวิทยาในเด็กและทารก สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์ และคณะ
46. ตำราอายุรศาสตร์ 4 วิทยา ศรีดามา
47. นิติเวชศาสตร์ การชันสูตรศพ พรทิพย์ โรจนสุนันท์
48. บริหารสมอง (BRAIN GYM) พอล อี เดนนิสัน
49. ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ โปรโตซัวและหนนอนพยาธิ นิมิต มรกต และคณะ
50. ประสาทกายวิภาคศาสตร์ (NEUROANATOMY) มีชัย ศรีใส
51. ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 10 นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์
52. โยคะเพื่อพลังกายและจิต สุนีย์
53. โยคะรักษาโรค ลลิตา ธีระสิริ และคณะ
54. รังสีวินิจฉัยภาวะบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนคอ สิริพร หิรัญแพทย์
55. รู้ทันยา รักษาทันโรค อภิฤดี เหมะจุฑา และคณะ
56. รูมาติสซั่ม 11 โรคข้อที่รอไม่ได้ วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์
57. โรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในประเทศไทย ยงยุทธ วัชรดุลย์
58. โรคผิวหนังต้องรู้ (ปกแข็ง) อภิชาต ศิวยาธร และคณะ
59. โรคภูมิแพ้ คำถามที่คุณมี คำตอบที่คุณต้องการ ลลิดา เกษมสุวรรณ
60. โรคลำไส้ การวินิจฉัยและการรักษา อำนาจ ศรีรัตนบัลล์
61. วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน วรรณา สมบูรณ์วิบูลย์ และคณะ
62. เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอก นครชัย เผื่อนปฐม และคณะ
63. เวชปฏิบัติผู้ป่วยใน วีรพันพันธุ์ โขวิฑูรกิจ และคณะ
64. ศัลยศาสตร์ ตับ ตับ อ่อน ทางเดินน้ำดี ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร และคณะ
65. ศัลยศาตร์วิวัฒน์ 24 ทวี รัตนชูเอก และคณะ
66. สถิติประยุกต์ทางการแพทย์ เติมศรี ชำนิจารกิจ
67. สูตินรีเวชทันยุค มณี รัตนไชยานนท์ และคณะ
68. สูติศาสตร์ (OBSTETRICS) หเทิญ ถิ่นธารา และคณะ
69. หัตถการการตรวจรักษาด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหาร สุกิจ พันธุ์พิมารมาศ
70. หู การเวียนศีรษะ และการสูญเสียการได้ยิน เสาวรส อัศววิเชียรจินดา
71. อณูพันธุศาสตร์ของมะเร็งโพรงหลังจมูก อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
72. ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME MATTHAY, M.A. MARCEL DEKKER
73. ALLERGY : YOUR QUESTIONS ANSWERED SMITH,H.,CHURCHILL LIVINGSTONE
74. ANTIEPILEPTIC DRUGS LEVY,R.H.LIPPINCOTT WILLIAMS&WILKINS
75. ATLAS OF HUMAN ANATOMY NETTER,F.K.,ICON LESRNING SYSTEMS,LLC
76. BAUM<sup>,</sup>S TEXTBOOK OF PULMONARY DISRASES CRAPO,J.D.,LIPPINCOTT
77. CLINICAL HEMATOLOGY AND ONCOLOGY : PRESENTATION, DIAGNOSIS AND…. -
78. CLINICAL NEUROANATOMY WAXMAN,S.G.,McGRAW-HILL
79. CLINICAL PHARMCOLOGY BENNETT,P.N.,CHURCHILL LIVINGSTONE
80. CURRENT MEDICAL DIAGNOSIS & TREATMENT 2004 TIERNEY
81. EMERGENCY MEDICINE MANUL MA,O.J., McGRAW-HILL
82. HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY : WITH A BRIEF ATLAS OF THE HUMAN BODY (2BK/1 CD-ROM) MARIEB,E.N.,THE BENJAMIN/CUMMINING
83. NELSON TEXTBOOK OF PEDIATRICS BEHRMAN,R.E.,W.B.,SAUNDERS
84. PHARMACOLOGY RANG,H.P.,CHURCHILL LIVINGSTONE
85. SURGICAL ANATOMY OF THE FACE LARRABEE,W.F., LIPPINCOTT
86. SABISTON TEXTBOOK OF SURGERY (IE) TOWNSEND W.B.SAUNDERS COMPARY
 
บทความต่อไป: กลุ่มเอ็นจีโอดาหน้าจี้"ทักษิณ" หยุดเอา30บาทเป็นตัวประกัน
รายชื่อหนังสือวิชาการที่จัดซื้อ ปี 2548 | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.147695 Seconds