ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ
 แบบฟอร์มอื่น ๆ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

KM srisangworn

sahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ไข้หวัดนก : ย้อนกลับ
 
สรุปการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เมื่อ วันพฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2004 - 15:06 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 4729 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ไข้หวัดนก
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน

ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. สํานักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก รวม ๒๕ ราย จาก ๑๒ จังหวัด

สรุปผลการเฝ้าระวังเบื้องต้นได้ดังนี้
 • . ไม่พบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก
 • . ผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก ๑ ราย ซึ่งยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ขณะนี้ ไม่มีไข้ ไม่เหนื่อยอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • . มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการสอบสวน ๑ ราย อาการดีขึ้นและกลับบ้านแล้ว แต่ยังรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง
 • . ผู้ป่วยจําหน่ายออกวันนี้ ๔ ราย (จังหวัดสุโขทัย) เนื่องจากมีผลการตรวจทางห้องชันสูตร พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ของคน (H3) ๑ ราย และอีก ๓ รายไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่
สรุปสถานการณ์ในช่วง มค-มิย 2547รายละเอียดแสดงในตาราง

จังหวัด จํานวนที่ได้รับรายงาน(ราย) จําแนกตามประเภท*(ราย)รวมตั้งแต่๑กค๔๗
๒๘ก.ค.รวมตั้งแต่๑กค๔๗อยู่ ระหว่างสอบสวนสงสัยน่าจะเป็นยืนยันจําหน่าย ออก
พระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0
ปทุมธานี 0 0 0 0 0
ลพบุรี 0 0 0 0 0
หนองบัวลําภู 0 0 0 0 0
เชียงราย 0 0 0 0 0
กรุงเทพ 0 0 0 0 0
นครนายก 0 0 0 0 0
สุโขทัย 0 0 0 0
อุบลราชธานี 0 0 0 0 0
หนองคาย 0 0 0 0 0
นครสวรรค์ 0 0 0 0 0
สระบุรี 0 0 0 0
รวม ๒๕ 0 0 ๒๓
หมายเหตุ - ไม่มีรายงานผู้ป่วยใหม่

-สถานการณ์โรคในสัตว์ที่ได้รับรายงานจากเวปไซด์ของกรมปศุสัตว์ <www.dld.go.th>
 • 1.พื้นที่สงสัยเกิดโรคทั้งหมด108จุดในพื้นที่31จังหวัด
 • 2.พื้นที่ยืนยันผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไข้หวัดนกแล้วรวม50จุดในพื้นที่18จังหวัดได้แก่ เชียงราย,สุโขทัย,อุตรดิตถ์,นครสวรรค์,กําแพงเพชร,อุทัยธานี,พิษณุโลก,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,อ่างทอง,สุพรรณบุรี, กรุงเทพฯ,นนทบุรี, ชลบุรี,หนองคายและขอนแก่น


* นิยามการจําแนกประเภทผู้ป่วย
 • ๑. ผู้ป่วยที่สงสัย (Suspect) ได้แก่ ผู้ที่มีอาการหรืออาการแสดงต่อไปนี้
  * ไข้ (อุณหภูมิกายมากกว่า ๓๘ องศา) ร่วมกับ
  * อาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันได้แก่ ปวดกล้ามเนื้อ , ไอ , หายใจผิดปกติ (หอบ, ลําบาก) ,หรือ แพทย์วินิจฉัยสงสัยว่าเป็นปอดบวม หรือไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับ มี
  * ประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วย/ ตาย โดยตรงในระยะ ๗ วันที่ผ่านมา หรือมีการตายของสัตว์ปีกอย่างผิดปกติในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในรอบ ๑๔ วันที่ผ่านมา
 • ๒. ผู้ป่วยที่น่าจะเป็น (Probable) ได้แก่ ผู้ป่วยที่สงสัยตามนิยามข้างต้นร่วมกับ
  * ผลการตรวจเบื้องต้นพบว่ามีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A แต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเชื้อสายพันธ์ของคนหรือของสัตว์ปีก หรือ
  * มีอาการระบบหายใจล้มเหลว หรือ
  * เสียชีวิต
 • ๓ ผู้ป่วยยืนยัน (Confirm) ได้แก่ผู้ป่วยที่สงสัยและผลการตรวจสุดท้ายพบเชื้อไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A (H5) ซึ่งเป็นสายพันธ์ของสัตว์ปีก ด้วยวิธี PCR หรือการเพาะเชื้อ
 • ๔ ผู้ป่วยจําหน่ายออก (Exclude) ได้แก่ผู้ป่วยที่ไม่เข้านิยามข้างต้นหรือมีผลการตรวจยืนยัน พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอื่น ๆ


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม ไข้หวัดนก
· เสนอข่าวโดย Admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ไข้หวัดนก:
สธ. แนะวิธีซื้อเป็ดไก่ ช่วงตรุษจีน

บทความต่อไป: การป้องกันสำหรับประชาชน ป้องกันไข้หวัดนก
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
สรุปการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.115591 Seconds