ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ
 แบบฟอร์มอื่น ๆ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

KM srisangworn

sahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ไข้หวัดนก : ย้อนกลับ
 
ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและโรค SARS อย่างเคร่งครัด

เมื่อ วันจันทร์ 20 กันยายน 2004 - 15:52 ::: ผู้บันทึก: kring ::: 3797 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ไข้หวัดนกที่ สธ 0419/ ว.571
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
กันยายน 2547

เรื่อง ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและโรค SARS อย่างเคร่งครัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0419/ว 489 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2547

ตามที่ได้เกิดการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในสัตว์ปีก ครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อต้นปี พ.ศ.2547 ส่งผลให้มีผู้ป่วย 12 ราย (เสียชีวิต 8 ราย) ต่อมาพบการระบาดของเชื้อ H5N1 ในสัตว์ปีก เป็นครั้งที่สอง ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2547 เรื่อยมา กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกหนังสือเตือนให้ทุกจังหวัด เร่งรัดมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคนอย่างเข้มแข็ง ตามหนังสือที่อ้างถึง จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2547 ได้มีรายงานพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากอาการปอดบวมอย่างรวดเร็ว 1 ราย ที่จังหวัดปราจีนบุรี ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันว่า พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ประกอบกับระยะนี้เป็นช่วงกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศแถบเอเซีย ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการแพร่เชื้อระบบทางเดินหายใจหลายชนิดรวมถึง ไข้หวัดนกและซาร์ส


กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือ ให้ทุกจังหวัด ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดอักเสบ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการเกิดไข้หวัดนกและ โรค SARS เพื่อให้สามารถตรวจจับโรคดังกล่าวได้แต่เนิ่น ๆ นำไปสู่การสอบสวนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ ตลอดจนการรักษาผู้ป่วยที่เหมาะสม รวดเร็ว ซึ่งจะลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ในที่สุด มาตรการสำคัญที่จำเป็น และทุกหน่วยงานด้านสาธารณสุข ต้องถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด คือ
1. กำชับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน หากพบผู้ป่วยโรคปอดบวม และไข้หวัดใหญ่ มารับการรักษา ขอให้ทำการซักประวัติการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยละเอียดทุกราย ดังนี้
1.1 การอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ปีกป่วยตายในระยะ 14 วัน ก่อนป่วย หรือมีประวัติสัมผัสโดยตรงหรือทางอ้อมกับสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ปีกที่ป่วยตาย ภายใน 7 วันก่อนป่วย หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบรายอื่นในช่วง 7 วันก่อนป่วย หากผู้ป่วยดังกล่าวมีประวัติการสัมผัสปัจจัยเสี่ยง ให้ถือเป็นผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก ต้องทำ Nasopharyngeal swab และส่งตัวอย่างตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมทั้งทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A ด้วยวิธี Rapid test ซึ่งถ้าการทดสอบให้ผลบวก จะต้องรีบให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสทันที ให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานและแนวทาง ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้แล้ว (รายละเอียดตามแนวทางการเฝ้าระรังโรคไข้หวัดนกในคน ฉบับปรับปรุงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547)
1.2เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือมีประวัติเดินทางมาจากประเทศที่เคยเกิดการระบาดของโรค SARS หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบ รายอื่นในช่วง 10 วันก่อนป่วย หากผู้ป่วยดังกล่าวมีประวัติการสัมผัสปัจจัยเสียง ให้ถือเป็นผู้ป่วยสงสัย SARS ให้เก็บ Nasopharyngeal swab ส่งตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และให้การรักษาดูแลรักษามาตรฐานและแนวทาง ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้แล้ว (รายละเอียดในคู่มือการเฝ้าระวังสอบสวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสที่สงสัยโรค SARS)
2. เมื่อพบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโรคไข้หวัดนก และโรค SARS จะต้องรีบรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องรอผลทางห้องปฏิบัติการ
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ต้องทำการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ทันที ที่ได้รับแจ้ง พร้อมรายงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตและสำนักระบาดวิทยา ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทุกรายจนพ้นระยะฟักตัว (10 วันในโรค SARS และ 7 วันในโรคไข้หวัดนก)
4. หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ต้องจัดให้มีทีมเฝ้าระวังควบคุมโรค (Surveillance and Rapid Response Team) เตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดูแลรักษา การเฝ้าระวังสอบสวนโรค ตลอดจนการควบคุมป้องกันโรค ให้เพียงพอและปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
5. ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านสถานการณ์ และองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันจาก website ของ กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรคตลอดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)นายธวัช สุนทราจารย์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากล่มภารกิจด้านพัมนาการสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
โทร. 0-2590-1882
โทรสาร 0-2590-1784

รับผิดชอบข่าวโดย .... กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวน ทางระบาดวิทยา

From... http://203.157.240.12/bie/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=409
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม ไข้หวัดนก
· เสนอข่าวโดย kring


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ไข้หวัดนก:
สธ. แนะวิธีซื้อเป็ดไก่ ช่วงตรุษจีน

บทความต่อไป: หวั่นหวัดนกข้ามสายพันธุ์ พบสงสัยติดเชื้ออีก3ราย
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและโรค SARS อย่างเคร่งครัด | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.112373 Seconds