ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 NSO SSW To NQA Award

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
sahakorn srisangworn

KM srisangworn


หัวข้อหลัก > ไข้หวัดนก : ย้อนกลับ
 
ไทยจับมือ 4 ประเทศพันธมิตรวิจัย “ไข้หวัดนก”

เมื่อ วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2007 - 09:26 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 4826 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ไข้หวัดนกหน่วยงานวิจัยด้านไข้หวัดนกในไทยร่วมมือกับ 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน เวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย ทำการศึกษาวิจัยเรื่องไข้หวัดนก โดยเน้นไปที่การวิจัยเพื่อเสนอนโยบายควบคุมการระบาดของไข้หวัดนก พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่เกิดขึ้นจากการระบาดของไข้หวัดนก เผยความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เกิดเครือข่ายด้านไข้หวัดนกระหว่างประเทศเข้มแข็งขึ้น พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศสมาชิกในการส่งต่อข้อมูลในอนาคต

การระบาดของไข้หวัดนก ในภูมิภาคเอเชียที่ระบาดติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 3 ปี ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างมาก ส่งผลให้หลายประเทศมุ่งทำการวิจัยเพื่อรับมือและแก้ไขวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด งานวิจัยจากหน่วยงานวิจัยของประเทศต่างๆที่ผ่านมา มักเป็นความลับ การส่งต่อข้อมูลข่าวการแพร่ระบาดระหว่างประเทศซึ่งมีความสำคัญต่อการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่ประเทศข้างเคียง ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ด้วยเกรงว่าข้อมูลงานวิจัยจะรั่วไหล

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ในภูมิภาคเอเชีย จึงเกิดโครงการความร่วมมือการทำวิจัยเรื่องไข้หวัดนกขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานวิจัยของประเทศแคนาดาคือ IDRC หรือ International Development Research Center มีประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมทำวิจัยครั้งนี้ 5 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และประเทศไทย ในระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปีแรก ประเทศไทยเป็นหน่วยงานประสานงานหลักของโครงการ โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

นายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเผยว่า ความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชียครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะทุกประเทศที่เข้าร่วมล้วนได้รับผลกระทบจากการระบาดของไข้หวัดนกทั้งสิ้น ซึ่งการทำวิจัยร่วมกันโดยหลายประเทศสมาชิกจะทำให้ได้ผลงานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาได้ในวงกว้าง และผลการวิจัยที่ได้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับประเทศสมาชิก และทุกประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ งานวิจัยที่โครงการมุ่งเน้นในการศึกษา จะประกอบด้วย 6 ประเด็นที่มีความสำคัญในเชิงนโยบายและผลกระทบ ได้แก่
     1. การศึกษาและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไข้หวัดนกในสัตว์ปีกอพยพ (Forming of regional network for surveillance and monitoring of Avian Influenza viruses in migratory birds) โดยจะศึกษาสัตว์ปีกอพยพสายพันธุ์ที่อาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อไข้หวัดนก และศึกษารูปแบบการกระจายตัวของสัตว์ปีกอพยพสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังไข้หวัดนกจากสัตว์ปีกอพยพ
     2. การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม เมื่อเกิดการระบาดของไข้หวัดนก (Socio-Economic Impact of HPAI outbreaks and control measures on small-scale and backyard poultry producers in Asia)
     3. การวิเคราะห์นโยบายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดของไข้หวัดนก (Policy Analysis for Pandemic Influenza Preparedness) โดยศึกษาวิเคราะห์ 2 นโยบาย คือ นโยบายการใช้ยาต้านไวรัส และนโยบายการใช้วัคซีนไข้หวัดนก เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนานโยบาย และนำไปปรับใช้สำหรับการกำหนดนโยบายอื่นๆต่อไป
     4. การศึกษาผลกระทบของไข้หวัดนกที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม จากการใช้มาตรการควบคุมต่างๆ ในประเทศแถบเอเชีย (Studies on the effectiveness of Avian Influenza control measures in the Asian partnership countries)
     5. การศึกษาพฤติกรรม และการเคลื่อนย้ายของสัตว์ปีกที่เลี้ยงตามบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการแพร่กระจายของไข้หวัดนก (Characteristics and dynamics of backyard poultry systems in 5 Asian countries in relations to reduce and manage AI risks)
     6. การศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมาย ในประเทศเวียดนาม จีน และไทย (Avian influenza risk behavior change among populations in Vietnam, Thailand and China)

นพ.พงษ์พิสุทธิ์ กล่าวต่อว่าจากความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากจะได้ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์กับทุกประเทศแล้ว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานวิจัยด้านไข้หวัดนกอยู่ที่ใดบ้าง ทราบนโยบาย และแนวทางการป้องกันไข้หวัดนกของประเทศต่างๆ พร้อมทั้งยังดึงกลุ่มนักวิจัยที่ไม่ใช่ทางการแพทย์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ได้รวบรวมนักวิจัยในสาขาใกล้เคียง เช่น สัตวแพทย์ เข้ามาร่วมทำวิจัย ซึ่งจะกลายเป็นความร่วมมือในวงกว้าง โดยทั้งหมดนี้จะทำให้การเกิดความไว้วางใจกัน ในการให้ข้อมูลงานวิจัย และข่าวสารที่มีความสำคัญไม่ถูกปิดกั้นอีกต่อไป

“การสร้างเครือข่ายวิจัยด้านไข้หวัดนกนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการร่วมมือกันศึกษาโรคที่มีผลกระทบต่อคนในวงกว้าง และกระทบกับคนทั่วโลก ซึ่งโรคในลักษณะเดียวกันนี้ยังมีอีกหลายโรค เช่น โรคเอดส์ และโรคซาร์ส ซึ่งโรคเหล่านี้จะมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวิจัยโดยได้รับความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านสุขภาพระหว่างประเทศ ในรูปแบบเดียวกันนี้”


แหล่งข่าวโดย...สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้จัดทำ...ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 20 มิถุนายน 2550

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม ไข้หวัดนก
· เสนอข่าวโดย prweb


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ไข้หวัดนก:
สธ. แนะวิธีซื้อเป็ดไก่ ช่วงตรุษจีน

บทความต่อไป: สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน 17/06/2550
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
ไทยจับมือ 4 ประเทศพันธมิตรวิจัย “ไข้หวัดนก” | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.119813 Seconds