ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3 4  : หัวข้อหลัก
ข่าวสหกรณ์ ประจำเดือน มี.ค. 50
เมื่อ วันจันทร์ 09 เมษายน 2007 - 07:31 ::: ผู้บันทึก: leonet ::: 3775 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์ข่าวสหกรณ์ ประจำเดือน มี.ค. 50แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข่าวสหกรณ์ เดือน ก.พ.50
เมื่อ วันอาทิตย์ 11 มีนาคม 2007 - 15:09 ::: ผู้บันทึก: leonet ::: 3649 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์อ่านข่าวสหกรณ์ได้ที่นี่

แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ระเบียบเงินกู้ พ.ศ.2549 (ปรับปรุง)
เมื่อ วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม 2006 - 10:22 ::: ผู้บันทึก: leonet ::: 3799 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด ทำการปรับปรุง ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2549 ใหม่
สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดในการกู้เงิน ได้
โดยคลิกที่ ระเบียบเงินกู้ พ.ศ.2549 (ปรับปรุงใหม่) นี้

อ่านต่อไป (1 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษา 2549
เมื่อ วันพุธ 27 ธันวาคม 2006 - 15:36 ::: ผู้บันทึก: webmaster ::: 5758 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

อ่านต่อไป (3138 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข่าวสหกรณ์ พย.49
เมื่อ วันศุกร์ 22 ธันวาคม 2006 - 19:35 ::: ผู้บันทึก: webmaster ::: 3993 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์ข้อมูลทางการเงิน a4

จำนวนสมาชิกฯ  ณ  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 = 603 คน

สถานการณ์ด้านการเงิน  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549

ทุนเรือนหุ้น

84,688,540.00

บาท

ทุนสำรอง

2,426,053.57

บาท

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ(210 หุ้นๆ ละ 500 บาท)

105,000.00

บาท

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

1,036,445.00

บาท

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

93,617,700.00

บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

2,954,242.43

บาท

หนี้สินคงเหลือ

28,603.58

บาท

รายได้รวมแต่ต้นปี

5,220,596.64

บาท

ค่าใช้จ่ายรวมแต่ต้นปี

302,238.92

บาท

ประมาณการกำไรสะสมสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2549

4,918,357.72

บาท

a1

อ่านต่อไป (6428 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข่าวสหกรณ์ ตค.49
เมื่อ วันจันทร์ 30 ตุลาคม 2006 - 10:57 ::: ผู้บันทึก: webmaster ::: 3817 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์

ข้อมูลทางการเงิน

จำนวนสมาชิกฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 = 603 คน
สถานการณ์ด้านการเงิน วันที่ 30 กันยายน 2549


ทุนเรือนหุ้น 82,580,390.00 บาท
ทุนสำรอง 2,426,053.57 บาท
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ(210 หุ้นๆ ละ 500 บาท) 105,000.00 บาท
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 1,022,070.00 บาท
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 91,159,748.00 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3,047,281.63 บาท
หนี้สินคงเหลือ 49,346.26 บาท
รายได้รวมแต่ต้นปี 4,189,177.91 บาท
ค่าใช้จ่ายรวมแต่ต้นปี 260,211.40 บาท
ประมาณการกำไรสะสมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2549 3,928,966.51 บาท

อ่านต่อไป (10661 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข่าวสหกรณ์ กย.49
เมื่อ วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2006 - 19:00 ::: ผู้บันทึก: webmaster ::: 4533 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์

ข้อมูลทางการเงิน

จำนวนสมาชิกฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 = 602 คน
สถานการณ์ด้านการเงิน วันที่ 31 สิงหาคม 2549


อ่านต่อไป (17081 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข่าวสหกรณ์ กค.49
เมื่อ วันจันทร์ 31 กรกฎาคม 2006 - 13:58 ::: ผู้บันทึก: webmaster ::: 3316 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์ข้อมูลทางการเงิน

จำนวนสมาชิกฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 = 598 คน


สถานการณ์ด้านการเงิน วันที่ 30 มิถุนายน 2549

ทุนเรือนหุ้น79,441,890.00บาท
ทุนสำรอง2,426,053.57บาท
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ(210 หุ้นๆ ละ 500 บาท)105,000.00บาท
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน1,156,775.00บาท
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ86,898,137.00บาท
หนี้สินคงเหลือ 47,496.26บาท
รายได้รวมแต่ต้นปี2,730,562.01บาท
ค่าใช้จ่ายรวมแต่ต้นปี202,959.24บาท
ประมาณการกำไรสะสมสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 25492,527,602.77บาท


อ่านต่อไป (4327 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข่าวสหกรณ์ มิ.ย.49
เมื่อ วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2006 - 13:38 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 9855 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์ข้อมูลทางการเงิน

จำนวนสมาชิกฯ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 = 595 คน


สถานการณ์ด้านการเงิน วันที่ 31 พฤษภาคม 2549

ทุนเรือนหุ้น78,339,590.00บาท
ทุนสำรอง2,426,503.57บาท
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ(210 หุ้นๆ ละ 500 บาท)105,000.00บาท
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน1,111,725.00บาท
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ85,648,365.00บาท
หนี้สินคงเหลือ 46,896.26บาท
รายได้รวมแต่ต้นปี2,225,466.23บาท
ค่าใช้จ่ายรวมแต่ต้นปี183,817.16บาท
ประมาณการกำไรสะสมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 25492,041,649.07บาท


ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงินประจำเดือน พฤษภาคม 2549


   สมาชิกยื่นกู้เงินกู้สามัญจำนวน 25 ราย อนุมัติ จำนวน 22 ราย วงเงินกู้ 6,654,000 บาท จ่ายจริง 3,258,850 บาท สมาชิกยื่นกู้เงินกู้สามัญคงค้างและยกยอดไปเดือนมิถุนายน 2549 จำนวน 3 ราย ยื่นกู้เพิ่มจนถึง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2549 อีก 26 ราย รวมเป็น 29 ราย

  สำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน อนุมัติจำนวน 75 ราย วงเงินกู้ 945,700 บาท จ่ายจริง 612,430 บาท


แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข่าวสหกรณ์ฯ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
เมื่อ วันพุธ 26 ตุลาคม 2005 - 12:59 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5937 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ

เดือนกันยายน 2548 คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาปล่อยเงินกู้สามัญ 13 สัญญา วงเงิน 251,400 บาท และเงินกู้ฉุกเฉิน 63 สัญญา วงเงิน 683,900 บาท

 


อ่านต่อไป (4168 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3 4  : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.310943 Seconds