ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 NSO SSW To NQA Award

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
sahakorn srisangworn

KM srisangworn


เลือกหน้า1  : หัวข้อหลัก
กรมบัญชีกลางเดินหน้า e-Auction
เมื่อ วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2005 - 08:25 ::: ผู้บันทึก: leonet ::: 12287 คนอ่าน

E-inspection
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้สนับสนุนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยนำเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การซื้อและการจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป หลักเกณฑ์ดังกล่าว จะเป็นแนวทางที่สำคัญในการสนับสนุนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สามารถนำ e-Auction ไปปฏิบัติงานได้จริง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ที่กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งแจ้งผลการคัดเลือก ผลการประกวดราคาในเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อไป (608 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
การกำหนดเขตตรวจราชการและการมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง..
เมื่อ วันจันทร์ 12 มกราคม 2004 - 16:02 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 21361 คนอ่าน

E-inspectionแจ้งคำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 2005 , 2006 , 2007/2546 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2546 เรื่องการกำหนดเขตตรวจราชการและการมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์และผู้ช่วยผู้ตรวจฯ กำกับดูแลพื้นที่


คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 2005 , 2006 , 2007/2546 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2546 เรื่องการกำหนดเขตตรวจราชการและการมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์และผู้ช่วยผู้ตรวจฯ กำกับดูแลพื้นที่ 19 เขตตรวจราชการ สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

อ่านต่อไป (3725 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข่าว CEO
เมื่อ วันอังคาร 02 ธันวาคม 2003 - 09:16 ::: ผู้บันทึก: kring ::: 13872 คนอ่าน

E-inspectionสรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษเรื่องบทบาทผู้ตรวจราชการในการสนับสนุนจังหวัด
แบบบูรณาการ โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมผู้ตรวจราชการแห่งประเทศไทย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
………………………………

อ่านต่อไป (5690 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
การติดตามและการประสานนโยบาย/โครงการสำคัญ
เมื่อ วันอังคาร 16 กันยายน 2003 - 22:06 ::: ผู้บันทึก: big_T ::: 16157 คนอ่าน

E-inspectionบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการติดตามและการประสานการดำเนินงานตามนโยบาย/โครงการสำคัญในปี 2547 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข" โดย นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อไป (3943 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
แจ้งการเข้าสู่ WEB SITE ของสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อ วันพุธ 03 กันยายน 2003 - 09:23 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 23314 คนอ่าน

E-inspection
ด้วย WEB SITE ของสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (e-Inspection) ได้มีการเปลี่ยนแปลง URL จากเดิม http://203.157.4.4/bie เป็น http://203.157.240.4/bie
ในการนี้ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จึงใคร่ขอแจ้งการเข้าสู่ระบบ e-Inspection ดังนี้

อ่านต่อไป (263 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เลือกหน้า1  : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.232835 Seconds