ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด วารสารวิชาการ

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม: ชื่อเรียง (A-Z)


  ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : องค์การเภสัชกรรม

ISBN : ISSN2323-5559
คำอธิบาย : 45 ปี องค์การเภสัชกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย, ยากำพร้า ยาจำเป็นเพื่อการรักษาอย่างเท่าเทียม, การศึกษาชีวสมมูล บทพิสูจน์ประสิทธิผลยาสามัญ, อภ. พร้อมผลิตรับการระบาดใหญ่ วัคซีนหวัดใหญ่เชื้อเป็น ขึ้นทะเบียนครั้งแรกแล้ว
เพิ่มบน : 01-Dec-2011 โดย prh001
ครั้ง: 50020
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการนานาชาติ ด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก CDMH ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : สิงหาคม 2555   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 2286-7481
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ : -การศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิด ถึง 5 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ -ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสติปัญญาของแบบทดสอบความสามารถทางสติปัญญา WISC-lll ฉบับภาษาไทยกับแบบทดสอบ Leiter-R ในเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ -รูปแบบการให้ความช่วยเหลือเด็กไทยที่มีภาวะสมาธิสั้นโดนใช้บ้านและโรงเรียนเป็นฐาน -รูปแบบการพัฒนาศักยภาพแบบองค์รวมสำหรับเด็กด้อยโอกาสที่ถูกกระทำ -การดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้านโดยผู้ดูแล
เพิ่มบน : 29-Oct-2012 โดย prh001
ครั้ง: 30181
รายงานลิงค์ที่ขาด

(ร่าง) ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบไร้รอยต่อในประเทศไทย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 1386 - 8196
คำอธิบาย : ร่างระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบไร้รอยต่อในประเทศไทย นี้ เป็นเครื่องมือสำหรับแพทย์ทุกสาขาในทุกโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับทรัพยากรและเงื่อนไขสังคมไทย โดยหวังผลในการสร้างเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ข้อแนะนำต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ข้อบังคับของการปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติแตกต่างไปจากข้อแนะนำได้ ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่างออกไปหรือมีเหตุผลที่สมควร โดยใช้วิจารณญาณที่เป็นที่ยอมรับในสังคม เนื้อหาประกอบด้วย การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองขั้นปฐมภูมิ, การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน, การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, การป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน, สรุปปัญหา นโยบาย สิ่งที่ควรแก้ไข, 64 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 13-Jan-2010 โดย prh001
ครั้ง: 74347
รายงานลิงค์ที่ขาด

108ความคิดเพื่อโรงพยาบาลชุมชน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ISBN : -
คำอธิบาย : รวบรวมบทความที่ลงในจดหมายข่าวแพทย์ชนบทเพกี่ยวกับกระบวนทัศน์ การดูแลรักษาผู้ป่วย ชมรมผู้สูงอายุ การแพทย์พื้นบ้าน และอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจ
เพิ่มบน : 12-Dec-2003 โดย pranom
ครั้ง: 138975
รายงานลิงค์ที่ขาด

เภสัชกรรมคลินิก ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ชมรมเภสัชกร รพศ./รพท.

ISBN : 0858-8538
คำอธิบาย : -ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะความเป็นผู้นำของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมกับการบรรลุมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาล
เพิ่มบน : 20-Oct-2009 โดย lib001
ครั้ง: 74901
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.161125 Seconds