ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด คู่มือ

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม:


การลดอัตราตายในโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : บรรณาธิการ : น.พ.กัมปนาท วีรกุล, น.พ.จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์

ISBN : 978-616-348-612-7
คำอธิบาย : หนังสือเรื่องการลดอัตราการตายในโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โดย นาวาอากาศเอกนายแพทย์กัมปนาท วีรกุล นายแพทย์จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ และคณะ เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามาก เพราะให้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ความรู้ในเรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยและแยกโรค การรักษาทางยา หลักการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยสายสวน การฟื้นฟูสภาพ และการประเมินประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพของคณะปฏิบัติงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื้อหาในเล่มมีดังนี้ - กลุ่มอาการ ACUTE CORONARY SYNDROME - 7R การลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันในระดับโรงพยาบาล R1: Registration R2: Recognition of ischemia R3: Rule out non-ACS Conditions R4: Risk atratification R5: Reperfusion R6: Refer R7: Rehabilitation & prevention
เพิ่มบน : 18-Feb-2016 โดย prh001
ครั้ง: 32267
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือปฏิบัติการทางคลินิก สำหรับการดูแลสุขภาพเพื่อการแท้งที่ปลอดภัย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

ISBN : 978-616-11-2453-3
คำอธิบาย : คู่มือปฏิบัติการทางคลินิก สำหรับการดูแลสุขภาพเพื่อการแท้งที่ปลอดภัยเล่มนี้ เป็นแนวทางในการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ในโรงพยาบาล โดยได้รับความกรุณาจากอาจารย์แพทย์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ในการร่วมนิพนธ์ และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา แบ่งเป็น 12 บท ดังนี้ บทที่ 1 สถานการณ์การแท้งในประเทศไทย บทที่ 2 ปัญหาการแท้งที่ไม่ปลอดภัย และประสบการณ์การผลักดันการแท้งที่ปลอดภัยในประเทศไทย บทที่ 3 กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ บทที่ 4 การให้คำปรึกษายุติการตั้งครรภ์และการใช้ยาปฏิชีวนะ บทที่ 5 การยุติการตั้งครรภ์โดยวิธีใช้ยา บทที่ 6 ประสบการณ์การให้บริการยุติการตั้งครรภ์โดยวิธีใช้ยา บทที่ 7 การยุติการตั้งครรภ์โดยวิธีทางสูติศาสตร์หัตถการ บทที่ 8 ประสบการณ์การให้บริการยุติการตั้งครรภ์โดยวิธีทางสูติศาสตร์หัตถการ บทที่ 9 การดูแลหลังการยุติการตั้งครรภ์ และการตรวจติดตามผล บทที่ 10 ประสบการณ์การให้บริการยุติการตั้งครรภ์ บทที่ 11 การบริหารจัดการ และระบบส่งต่อ บทที่ 12 บทสรุป
เพิ่มบน : 18-Feb-2016 โดย prh001
ครั้ง: 32306
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือการใช้ยาแผนไทยและยาในบัญชีหลักแห่งชาติ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ISBN : 978-616-11-2598-1
คำอธิบาย : การจัดทำหนังสือคู่มือการใช้ยาแผนไทยและยาในบัญชีหลักเล่มนี้ เพื่อให้แพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรม และผู้สนใจนำไปใช้ในการให้บริการด้านสุขภาพ เนื้อหารายละเอียดที่รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้รับความอนุเคราะห์เรียบเรียงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพแพทย์แผนไทย ในการตรวจวินิจฉัยและวางยาให้การบำบัดรักษา สามารถจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างมีมาตรฐานถูกต้องตามหลักการแพทย์แผนไทย
เพิ่มบน : 18-Feb-2016 โดย prh001
ครั้ง: 32293
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือการตรวจประเมิน วินิจฉัยและแนวทางช่วยเหลือเด็กพิการ Children with Disabilities   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ISBN : 978-616-91972-4-9
คำอธิบาย : เนื้อหาแบ่งออกเป็น 8 บท ดังนี้ - บทที่ 1 เด็กพิการ สิทธิของเด็กพิการทางการแพทย์ - บทที่ 2 ความพิการทางการเห็น - บทที่ 3 ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย - บทที่ 4 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย - บทที่ 5 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม - บทที่ 6 ความพิการทางสติปัญญ - บทที่ 7 ความพิการทางการเรียนรู้ - บทที่ 8 ความพิการทางออทิสติก
เพิ่มบน : 30-Nov-2015 โดย prh001
ครั้ง: 33676
รายงานลิงค์ที่ขาด

Guideline in Child Health Supervision   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์, วินัดดา ปิยะศิลป์, วันดั นิงสานนท์, ประสบศรี อึ้งถาวร

ISBN : 978-616-91972-5-6
คำอธิบาย : เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 แนวทางส่งเสริมสุขภาพ ตอนที่ 2 การคัดกรองและป้องกันปัญหาที่พบบ่อย ตอนที่ 3 การให้คำแนะนำตามช่วงวัย
เพิ่มบน : 30-Nov-2015 โดย prh001
ครั้ง: 33491
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.149369 Seconds