ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด คู่มือ

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม: เรียงความนิยม (น้อยไปมาก)


แนวทางเวชปฏิบัติวัณโรคระยะแฝงในเด็ก พ.ศ. 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : พิรังกูร เกิดพาณิช, เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์, กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ : บรรณาธิการ

ISBN : 978-974-401-521-1
คำอธิบาย : แนวทางเวชปฏิบัตินี้เป็นคู่มือสำหรับ กุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลผู้ป่วยวัณโรคทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แนวทางเวชปฏิบัตินี้ไม่ใช่ข้อบังคับในการปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติแตกต่างจากข้อแนะนำนี้ได้ ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่างออกไป หรือมีข้อจำกัดของสถานพยาบาลและทรัพยากร หรือมีเหตุผลสมควรอื่นๆ โดยใช้วิจารณญาณ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอยู่ในพื้นฐานหลักวิชาการและจรรยาบรรณ คู่มือเล่มนีเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติ ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ เนื้อหาในแนวทางที่ 1 ได้รับการกลั่นกรองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็ก จากโรงเรียนแพทย์ จากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และกองวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข มีการแก้ไขปรับปรุงจนได้แนวทางปฏิบัติที่สามารถทำจริงได้ แนวทางปฏิบัตินี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตถ้ามีข้อมูลวิชาการใหม่ๆ มาสนับสนุน, 102 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 26-Apr-2011 โดย prh001
ครั้ง: 11119
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียทางห้องปฏิบัติการ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค

ISBN : 0000-0000
คำอธิบาย : วัตถุประสงค์ของการเรียบเรียงคู่มือครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงคู่มือการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียฉบับปี พ.ศ. 2545 ของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ให้มีความถูกต้อง และมีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ในปัจจุบันให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมข้อมูลการวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียชนิดใหม่ (Plasmodium knowlesi) ในผู้ป่วยคนไทยที่ติดเชื้อภายในประเทศ ซึ่งปกติเชื้อมาลาเรียที่พบได้ในลิง เนื้อหากล่าวถึง ลักษณะเชื้อมาลาเรียจากการย้อมสี วิธีมาตรฐานที่ใช้ตรวจหาเชื้อมาลาเรียทางห้องปฏิบัติการด้วยฟิล์มเลือดคือ การตรวจฟิล์มเลือดแบบฟิล์มหนาและฟิล์มบาง รวมถึงการควบคุมภาพโดยการตรวจสอบหรือตรวจสอบซ้ำ และการทดสอบความชำนาญ การปรับปรุงส่วนหนึ่งได้รับการชี้แนะจากผู้ใช้คู่มือจากหลายส่วน เพื่อใช้เป็นแนวทางและอ้างอิงในการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียโดยการตรวจฟิล์มเลือด การควบคุมคุณภาพการตรวจ ที่มีความน่าเชื่อถือ, 58 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 26-Apr-2011 โดย prh001
ครั้ง: 11120
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือการรักษาไข้มาลาเรีย ชนิดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 978-974-297-722-1
คำอธิบาย : คู่มือการักษาไข้มาลาเรียนี้ ประกอบด้วยแนวทางการบำบัดรักษาไข้มาลาเรียที่เหมาะสมกับสถานการณ์การดื้อยาในปัจจุบัน และเป็นเกณฑ์อ้างอิงเพื่อประโยชน์ในการส่งต่อผู้ป่วย โดยคำนึงถึงผู้ให้การบำบัดรักษาไข้มาลาเรียในระดับปฏิบัติการลักษณะผู้ป่วยนอกเป็นหลัก, 25 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 26-Apr-2011 โดย prh001
ครั้ง: 11120
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2554   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมการแพทย์...

ISBN : 978-616-7323-32-9
คำอธิบาย : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ปรับปรุงและจัดพิมพ์แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานให้ทันยุค เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการให้บริการ ควบคุม ดูแลรักษาโรคเบาหวาน โดยมุ่งหมายให้การดูแลรักษาเบาหวานมีคุณภาพและประสิทธิผลที่ดี สามารถลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งในระยะยาวสามารถลดภาวะโรค ทั้งด้านการดูแลรักษาและภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ หลักการของแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2554 นี้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพของการบริการโรคเบาหวานที่เหมาะสมกับทรัพยากรและเงื่อนไขของสังคมไทย โดยหวังผลในการส่งเสริมและพัฒนาบริการโรคเบาหวานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า ข้อแนะนำต่างๆ ในแนวทางเวชปฏิบัตินี้ไม่ใช่ข้อบังคับของการปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติแตกต่างไปจากข้อแนะนำนี้ได้ ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่างออกไปหรือมีข้อจำกัดของสถานบริการและทรัพยากร หรือมีเหตุผลที่สมควรอื่นๆ โดยใช้วิจารณญาณซึ่งเป็นที่ยอมรับและอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการและจรรยาบรรณ, 152 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 03-Jun-2011 โดย prh001
ครั้ง: 11120
รายงานลิงค์ที่ขาด

การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อในอุปกรณ์การแพทย์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 978-611-11-0080-8
คำอธิบาย : สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดทำหนังสือ "การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อในอุปกรณ์การแพทย์" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาความรู้ได้จากการรวบรวมองค์ความรู้จากเอกสารตำราวิชาการต่างๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือหลักการและแนวปฏิบัติในการทำอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจ, 100 หน้า ตารางและรูปประกอบ
เพิ่มบน : 13-Jun-2011 โดย prh001
ครั้ง: 11120
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.123560 Seconds