ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด คู่มือ

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม: ชื่อเรียง (A-Z)


เรียนรู้นมแม่จากภาพ The Breastfeeding Atlas   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

ISBN : 978-974-350-973-5
คำอธิบาย : "นมแม่เป็นอาวุธ สร้างสุขให้เด็กไทย" เป็นพระปณิธานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร และทรงมีเป้าหมายในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวไทยให้มีความรัก ความอบอุ่น ทารกได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์จนคลอด และลูกได้รับการเลี้ยงด้วยนมแม่ อันมีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สนองพระปณิธานโดยได้จัดทำหนังสือ "เรียนรู้นมแม่จากภาพ" ซึ่งเป็นฉบับแรกของประเทศไทย ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเพื่อเป็นคู่มือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับตำบลจนถึงโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์ประธานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ตลอดจนเผยแพร่กับภาคีเครือข่ายในระดับนานาชาติ
เพิ่มบน : 26-Dec-2012 โดย prh001
ครั้ง: 45022
รายงานลิงค์ที่ขาด

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : กมลวิช เลาประสพวัฒนา

ISBN : 978-974-11-4955-1
คำอธิบาย : เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ครอบคลุมถึงเชื้อก่อโรคที่พบบ่อยในโรงพยาบาล แนวทางการรักษา การเลือกให้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมและแนวทางการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล เหมาะสำหรับแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์เพื่อใช้ประกอบการรักษาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบบ่อย ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการป้องกันผู้ป่วยไม่ให้ติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 บทดังนี้ บทที่ 1 การติดเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาล บทที่ 2 ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล บทที่ 3 การติดเชื้อที่สัมพันธ์กับสายสวนหลอดเลือดดำ บทที่ 4 ไข้ในภาวะนิวโตรฟิวต่ำ บทที่ 5 Clostridium difficile-associated disease บทที่ 6 การติดเชื้อรา, 146 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 24-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 18218
รายงานลิงค์ที่ขาด

เรื่องน่ารู้...โรคภูมิแพ้ผิวหนัง   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ISBN : 00019-89562
คำอธิบาย : คู่มือ เรื่องน่ารู้...โรคภูมแพ้ผิวหนังเล่มนี้ จะช่วยให้คูณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง ได้ศึกษาทำความเข้าใจถึงสาเหตุ อาการ วิธีการดูแลและป้องกันโรภูมิแพ้ทางผิวหนัง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลและป้องกันบุตรหลานของท่าน
เพิ่มบน : 19-Mar-2012 โดย prh001
ครั้ง: 14861
รายงานลิงค์ที่ขาด

เวชศาสตร์ร่วมสมัย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร และคณะ : บรรณาธิการ

ISBN : 978-616-551-323-4
คำอธิบาย : หนังสือ "เวชศาสตร์ร่วมสมัย" เล่มนี้ ถือได้ว่าเป็นเล่มแรกที่ถูกจัดทำขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทั้งสามสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย อันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ และกฎหมายการแพทย์ที่สำคัญและน่ารู้ไปสู่ผู้อ่าน โดยรวบรวมหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา แพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทุกสาขาที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้ประโยชน์ทั้งด้านความรู้ทางการแพทย์และความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการทางการแพทย์ ภายใต้ปรัชญาของการจัดทำหนังสือเล่มนี้ คือ "๘๔ พรรษาองค์ราชันสามสถาบันเทิดไท้ วิชาการแพทย์ก้าวไกล สุขภาพประชาไทยยั่งยืน" 1398 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 14-Jul-2011 โดย prh001
ครั้ง: 15608
รายงานลิงค์ที่ขาด

มาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ISBN : 978-616-7287-72-0
คำอธิบาย : คณะทำงานจัดทำหนังสือมาตรฐานฯ ได้ทำการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาสาระของหนังสือมาตรฐานฯ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง และสิ่งสำคัญคือได้ปรับให้สอดคล้องกัยนโยบายบริการโลหิตแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของโลหิตที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วย ด้วยการยกระดับการตรวจกรองการติดเชื้อให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยกำหนดให้วิธีตรวจระดับโมเลกุล Nucleic Acid Amplification Test (NAT) สำหรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี เชื้อเอชไอวี เพิ่มเติมจากวิธีซึ่งตรวจเฉพาะ Srrology ในการนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้ปรับนโยบายขององค์กร ขยายขอบเขตภารกิจให้สามารถตอบสนองนโยบายบริการโลหิตแห่งชาติฉบับปัจจุบัน เพื่อทำให้ผู้ป่วยได้รับโลหิตที่ปลอดภัยและเพียงพอทั่วถึงกันทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิต โดยปรับเกณฑ์ระดับฮีโมโกบินขั้นต่ำของผู้บริจาคหญิงจาก 12.0 ก./ดล. เป็น 12.5 ก./ดล. เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจาง หลังการบริจาคโลหิต
เพิ่มบน : 05-Jun-2012 โดย prh001
ครั้ง: 14344
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.153926 Seconds