ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด ตำราวิชาการพยาบาล

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม:


แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไป   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : สถาบันประสาทวิทยา

ISBN : 978-974-422-810-9
คำอธิบาย : สารบัญ : แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เพิ่มบน : 06-Jan-2017 โดย lib001
ครั้ง: 33280
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวทางการดำเนินงาน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : สำนักตรวจและประเมินผล, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ISBN : -
คำอธิบาย : สารบัญ:แผนผังการดูแลเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ, แผนผังการดูแล เฝ้าระวัง คัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่คลอดปกติ วัยแรกเกิด-5ปี, แผนผังการดูแลติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะ Low Birth Weight และ/หรือ Birth Asphyxia...
เพิ่มบน : 22-Nov-2016 โดย lib001
ครั้ง: 33529
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาและการติดเชื้อจากการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : อะเคื้อ อุณหเลขกะ

ISBN : 978-616-361-033-1
คำอธิบาย : สารบัญ:แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล, แนวปฏิบัติในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ, แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ, แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือด, แนวปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล, การวินิจฉัยปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ, การวินิจฉัยการติดเชื้อในกระแสโลหิต, การวินิจฉัยการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ...
เพิ่มบน : 21-Nov-2016 โดย lib001
ครั้ง: 33529
รายงานลิงค์ที่ขาด

การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์, กนกพร แจ่มสมบูรณ์

ISBN : 978-974-422-756-0
คำอธิบาย : เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กล่าวถึง ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ อุบัติการณ์เกิดโรคหัวใจ กระบวนการตรวจประเมินวินิจฉัยโรคหัวใจ และการดูแลจัดการให้การตรวจประเมินกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ส่วนที่ 2 กล่าวถึง การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการตรวจความผิดปกติของคลื่นไฟ้ฟ้าหัวใจ การแปลผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างง่าย และการพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะวิกฤตจากโรคหัวใจ ส่วนที่ 3 กล่าวถึง การบูรณาการการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจแบบไร้รอยต่อ เป็นการอธิบายถึงระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน ระบบการส่งต่อเชื่อมโยงตั้งแต่ ตติยภูมิ ทุติยภูมิ การใช้กระบวนการพยาบาล การบันทึกการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ กรอบแนวคิดสำคัญทางการพยาบาล รวมถึงการสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในคลินิกได้เป็นอย่างดี
เพิ่มบน : 30-Nov-2015 โดย prh001
ครั้ง: 36428
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ

ISBN : 978-974-06-4578-8
คำอธิบาย : การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต: แบบองค์รวม ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 5 ปี 2556 คณะผู้แต่งได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมในทุกๆ บท ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพิ่มบน : 19-Nov-2014 โดย prh001
ครั้ง: 40461
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.150634 Seconds