ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด ตำราวิชาการพยาบาล

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม: คะแนน (เรียงมากไปน้อย)


การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : คณาจารย์จากโรงพยาบาลเลิดสิน

ISBN : 9749626516
คำอธิบาย : เป็นหนังสือประกอบการศึกษาดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลทุกระดับสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถปฎิบัติกิจกรรมทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเนื้อหา - หลักการพยาบาลทั่วไปทางออร์โธปิดิกส์และการจัดหอผู้ป่วย - การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้าเฝือก - การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดกระดูกและข้อ - การประยุกต์กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ก่อนและหลังผ่าตัด - การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตัดแขนขา - เทคนิคการหย่อนคลาย - แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตัดขาใต้เข่า - การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสันหลังหักร่วมกับภยันตรายต่อระบบประสาท - การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดใส่ข้อสะโพกเทียม และใส่ข้อเข่าเทียม - การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักและข้อเคลื่อนในเด็ก - การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกและข้ออักเสบ - การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์
เพิ่มบน : 12-Dec-2003 โดย Admin
ครั้ง: 92395
รายงานลิงค์ที่ขาด

การวินิจฉัยการพยาบาล   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : วิพร เสนารักษ์

ISBN : 974-675-821-7
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 3 ตอนมี 5 บท ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับการวินิจฉัยการพยาบาลดังนี้ ตอนที่ 1 แนวคิด กระบวนการ และการใช้การวินิจฉัยการพยาบาล (บทที่ 1 แนวคิดของการวินิจฉัยการพยาบาล บทที่ 2 กระบวนการวินิจฉัยการพยาบาล บทที่ 3 การใช้การวินิจฉัยการพยาบาล) ตอนที่ 2 รายการการวินิจฉัยการพยาบาล (บทที่ 4 รายการการวินิจฉัยการพยาบาลในแบบแผนทางด้านสุขภาพ) ตอนที่ 3 ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่พบบ่อยในการพยาบาลผู้ใหญ่ (บทที่ 5 ข้อวินิจฉัยการพยาบาล), 253 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 22-Oct-2010 โดย prh001
ครั้ง: 18709
รายงานลิงค์ที่ขาด

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : วิจิตรา กุสุมภ์ และค

ISBN : 978-974-345-257-4
คำอธิบาย : ตำรากระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก เล่มนี้ ได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน แนวคิด ทฤษฎี หลักการและขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล โดยมองการตอบสนองความต้องการของบุคคล ที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นระบบทางการแพทย์ แต่ได้นำมาผสมผสาน ให้มีเอกลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล โดยมีจุดเน้นเพื่อการพยาบาล เนื้อหามี 12 บทดังนี้ บทที่ 1 วิวัฒนาการ ความสำคัญ บทที่ 2 หลักการและขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล บทที่ 3 การประเมินสภาพ บทที่ 4 การวินิจฉัยการพยาบาล บทที่ 5 การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติตามแผน บทที่ 6 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย บทที่ 7 การเขียนบันทึกทางการพยาบาล บทที่ 8 ตัวอย่างข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบของ NANDA เกณฑ์ผลลัพธ์และกิจกรรมการพยาบาล บทที่ 9 กระบวนการพยาบาล : ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ บทที่ 10 กระบวนการพยาบาล : ผู้ป่วยทางสูติศาสตร์ บทที่ 11 กระบวนการพยาบาล : ในผู้ป่วยเด็ก บทที่ 12 ภาวะสุขภาพจำแนกตามแต่ละโรคกับข้อวินิจฉัยการพยาบาล, 440 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 22-Oct-2010 โดย prh001
ครั้ง: 18793
รายงานลิงค์ที่ขาด

การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 1   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : วรรณี ตปนียากร, งามนิตย์ รัตนานุกูล และคณะ : ผู้แปลและเรียบเรียง

ISBN : 978-974-652-040-9
คำอธิบาย : ตำราเล่มนี้ เน้นการวางแผนและบันทึกการพยาบาลสำหรับผู้รับบริการที่รับไว้ในโรงพยาบาลที่มีความผิดปกติในทุกระบบของร่างกาย โดยมีจุดเด่นของการนำรูปแบบการปฏิบัติทางคลินิกแบบไบโฟคอล (The Bifocal Clinical Practice Model) มาใช้ทำให้พยาบาลมีกรอบแนวคิดในการวินิจฉัยการพยาบาลที่เด่นชัดขึ้น ลดการใช้ข้อวินิจฉัยการพยาบาลผิดๆ หน่วยที่ 1 ในบทที่ 1 จะแยกให้เห็นชัดเจน ระหว่างข้อวินิจฉัยการพยาบาล (Nursing Diagnosis) และปัญหาที่อาจพบร่วม (Collaborative Problems) รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างการวินิจฉัยการพยาบาล เกณฑ์ผลลัพธ์ และการปฏิบัติการพยาบาล ในบทที่ 2 แสดงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกทางการพยาบาล ได้แก่ คุณลักษณะของบันทึกทางการพยาบาล ระบบการบันทึกจากวันที่แรกรับจนถึงวันจำหน่าย มาตรฐานการดูแล การจัดการรายกรณี และการวางแผนการจำหน่าย ในบทที่ 3 นำเสนอ 11 ขั้นตอนของการวางแผนการพยาบาล ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ สำหรับบทที่ 4 และ 5 เน้นการตอบสนองต่อการเจ็บป่วยและ การตอบสนองต่อการรักษาด้วยการผ่าตัด ตลอดจนกลวิธีการปรับตัวของผู้รับบริการ และญาติ ในขณะเกิดความเจ็บป่วยหรือการรักษา ในหน่วยที่ 2 เป็นแผนการพยาบาลที่แสดงถึงการปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ทั้งทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม โดยมีองค์ประกอบของแผนการพยาบาลดังนี้ คำอธิบายสถานการณ์ในคลินิก ข้อมูลนี้จะเน้นเฉพาะอาการ หรือสถานการณ์ ที่เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับผู้อ่าน กรอบเวลา กลุ่มข้อวินิจฉัย เกณฑ์การจำหน่าย ปัญหาที่อาจพบร่วม กิจกรรมการพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับแผนการรักษาของแพทย์ ข้อวินิจฉัยการพยาบาล เกณฑ์การประเมินเฉพาะ เป้าหมาย การให้เหตุผล การบันทึก และข้อวินิจฉัยเพิ่มเติม ทั้งนี้จุดเด่นของสาระสำคัญในหน่วยนี้ได้แก่ การใช้ผลงานมาสนับสนุน ซึ่งจะช่วยให้พยาบาลได้แสดงถึงการปฏิบัติการพยาบาลที่สามารถสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นได้ชัดเจน และการวินิจฉัยที่สนับสนุนจะช่วยให้เห็นแนวทางในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น, 635 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 25-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 18660
รายงานลิงค์ที่ขาด

การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : วรรณี ตปนียากร, งามนิตย์ รัตนานุกูล : ผู้แปลและเรียบเรียง

ISBN : 978-974-652-041-6
คำอธิบาย : ตำราการวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2 นี้ เนื้อหาสาระของหนังสือ เริ่มต้นจากส่วนท้ายของส่วนที่ 1 ในหน่วยที่ 1 (ในเล่มที่ 1) ได้แก่ ความผิดปกติของภูมิคุ้มกันบกพร่องและการติดเชื้อ รวมทั้งส่วนที่ 2 จนจบ ดังนั้น ผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มที่ 2 ควรได้อ่านหน่วยที่ 1 ในเล่มที่ 1 ก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อรูปแบบการนำเสนอของหนังสือเล่มนี้ โดยเนื้อหาใน เล่ม 2 ประกอบด้วย ความผิดปกติจากภูมิคุ้มกันบกพร่องและการติดเชื้อ, ความผิดปกติเกี่ยวกับการเกิดเนื้องอก, สภาวะทางคลินิก, ส่วนที่ 2 วิธีการทางด้านศัลยกรรม, ส่วนที่ 3 การวินิจฉัยและวิธีการรักษา, 644 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 25-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 19354
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.123963 Seconds