ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด ตำราวิชาการพยาบาล

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม: ชื่อเรียง (Z-A)


พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 974-664-966-3
คำอธิบาย : พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 10 บท ดังนี้ พยาธิสรีรพยาบาลของเนื้องอก พยาธิสรีรวิทยาของระบบภูมิคุ้มกัน ความไม่สมดุลของฮอร์โมน พยาธิสรีรภาพของระบบประสาท พยาธิสรีรภาพของการไหลเวียนเลือด พยาธิสรีรภาพของการหายใจ พยาธิสรีรภาพของทางเดินอาหาร พยาธิสรีรภาพของตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน พยาธิสรีรภาพของระบบขับถ่ายปัสสาวะ และความไม่สมดุลของน้ำ อีเลคโทรลัยท์และกรดด่าง
เพิ่มบน : 30-Mar-2006 โดย pranom
ครั้ง: 61096
รายงานลิงค์ที่ขาด

พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ และคณะ

ISBN : 978-974-660-796-4
คำอธิบาย : ตำราพยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เป็นตำราที่เน้นถึงกลไกการทำงานของร่างกายในภาวะที่เสียความสมดุล พยาธิสภาพที่เกิดขึ้น อาการและอาการแสดง ตลอดจนปัจจัยที่ช่วยปรับสมดุลของร่างกายให้กลับสู่ปกติ รวมทั้งหลักการพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจและสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ประกอบด้วย 10 บท ได้แก่ พยาธิสรีรภาพของเนื้องอก ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท การหายใจ การไหลเวียนเลือด ทางเดินอาหาร ตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ความไม่สมดุลของฮอร์โมน น้ำ อีเลคโทรลัยท์และกรดด่าง, 471 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 13-Oct-2010 โดย prh001
ครั้ง: 16858
รายงานลิงค์ที่ขาด

ตำราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล : บรรณาธิการ

ISBN : 978-974-466-313-9
คำอธิบาย : "ตำราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา" เล่มนี้ เป็นผลงานอันดับที่ 6 ของโครงการตำรา ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ มุ่งหวังให้เป็นแหล่งความรู้สำหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านตา เป็นตำราอ้างอิงทางตาสำหรับนักศึกษาพยาบาล และใช้สำหรับทบทวนความรู้ของพยาบาลทั่วไปรวมทั้งผู้สนใจ เนื้อหาในเล่มมี 14 บทดังนี้ บทที่ 1 กายวิภาคของดวงตา บทที่ 2 การใช้ยาทางตาสำหรับพยาบาลเวชปฏิทางตา บทที่ 3 การตรวจร่างกายทางจักษุวิทยา บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือทางจักษุวิทยา บทที่ 5 โรคที่พบบ่อยทางจักษุวิทยา บทที่ 6 เครื่องมือที่ใช้บ่อยในการผ่าตัดทางจักษุวิทยา บทที่ 7 หัตถการที่สำคัญสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา บทที่ 8 การผ่าตัดทางจักษุวิทยา บทที่ 9 การดูแลผู้ป่วยทางจักษุวิทยาก่อนและหลังผ่าตัด บทที่ 10 การประเมินและการักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุทางตา บทที่ 11 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพและความพิการทางตา บทที่ 12 การวัดแว่นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา บทที่ 13 วิธีการทำปราศจากเชื้อ บทที่ 14 คำศัพท์และคำย่อทางจักษุวิทยา, 197 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 13-Dec-2010 โดย prh001
ครั้ง: 19521
รายงานลิงค์ที่ขาด

จิตบำบัด และการให้คำปรึกษาครอบครัว (FAMILY THERAPY AND FAMILY COUNSELING)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ศาสตราจารย์ พ.ญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ

ISBN : 974-85339-1-
คำอธิบาย : จิตบำบัด และการให้คำปรึกษาครอบครัว เป็นตำราที่เขียนถึงครอบครัวอย่างครบวงจรตั้งแต่ความหมาย ประวัติ พัฒนาการ และได้เปรียบเทียบความปกติ ความผิดปกติ สภาพครอบครัวในรูปแบบต่างๆรวมทั้งพยาธิสภาพ ตลอดจนรายละเอียดในการประเมินและการรักษา พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบ
เพิ่มบน : 07-Jun-2004 โดย Pranom
ครั้ง: 61288
รายงานลิงค์ที่ขาด

กฎหมายประกอบวิชาชีพพยาบาล   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ดาราพร คงจา

ISBN : 974-291-574-
คำอธิบาย :

กฎหมายประกอบวิชาชีพพยาบาล ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป การประกอบวิชาชีพพยาบาลและปัญหาทางกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์


เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 207652
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.120907 Seconds