Srisangworn Sukhothai Hospital

แจ้งการเข้าสู่ WEB SITE ของสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

บทความ / E-inspection
วัน: 03 ก.ย. 2003 - 09:23
ด้วย WEB SITE ของสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (e-Inspection) ได้มีการเปลี่ยนแปลง URL จากเดิม http://203.157.4.4/bie เป็น http://203.157.240.4/bie
ในการนี้ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จึงใคร่ขอแจ้งการเข้าสู่ระบบ e-Inspection ดังนี้

1. เข้าผ่าน www.moph.go.th/
1.1 เลือกหน่วยงานส่วนกลาง
1.2 เลือกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.3 เลือกสำนักตรวจและประเมินผล
2. เข้าโดย URL ที่ http://203.157.240.4/bie

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันบทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1