Srisangworn Sukhothai Hospital

กรมบัญชีกลางเดินหน้า e-Auction

บทความ / E-inspection
วัน: 23 ม.ค. 2005 - 08:25
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้สนับสนุนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยนำเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การซื้อและการจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป หลักเกณฑ์ดังกล่าว จะเป็นแนวทางที่สำคัญในการสนับสนุนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สามารถนำ e-Auction ไปปฏิบัติงานได้จริง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ที่กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งแจ้งผลการคัดเลือก ผลการประกวดราคาในเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังได้สร้างระบบการเลือกซื้อสินค้า/บริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shopping) สำหรับให้ส่วนราชการในส่วนกลางทุกแห่งดำเนินการซื้อพัสดุรายการใดรายการหนึ่งใน 5 รายการ ด้วยระบบ e-Government Procurement ของกรมบัญชีกลาง คือ เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ โทรทัศน์ และเครื่องฉายภาพระบบดิจิตอล (Digital Projector) พร้อมกันนี้ ได้ปรับหลักเกณฑ์การดำเนินการ e-Auction ใหม่ โดยใช้บังคับสำหรับจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป สำหรับการจัดหาในวงเงินต่ำกว่านั้นให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ.

18 ม.ค. 48 / 18:50:38 น.
โดย : MCOT News Editor


บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131