Srisangworn Sukhothai Hospital

การติดตามและการประสานนโยบาย/โครงการสำคัญ

บทความ / E-inspection
วัน: 16 ก.ย. 2003 - 22:06
บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการติดตามและการประสานการดำเนินงานตามนโยบาย/โครงการสำคัญในปี 2547 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข" โดย นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง) ชี้แจงนโยบายและโครงการสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ที่ต้องติดตามและประสานการดำเนินงานในปี 2547 ทั้งหมด 7 เรื่อง ดังนี้

1. โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี 2547
ปรัชญาของโครงการ
- เน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ
- ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง และมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
- กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกสถานพยาบาลที่ใกล้บ้าน หรือที่ทำงานได้ เน้นการพัฒนาศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- กระจายงบประมาณให้ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
การดำเนินโครงการ
ระยะที่ 1 (ปี 2546) โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค (เน้นการรักษา)
ระยะที่ 2 (ปี 2547) โครงการ 30 บาทสร้างสุขภาพ (เน้นการสร้างสุขภาพ/การป้องกันโรค)
ซึ่งจะทำให้มีการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย อาจทำให้มีงบ
ประมาณเหลือเพียงพอที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพบริการและสร้างขวัญและ
กำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ

2. ชมรมสร้างสุขภาพ เน้นการออกกำลังกายให้สอดคล้องกับวิถีไทย โดยในปี 2547 ขอความร่วมมือจาก
ทุกจังหวัด
- สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพให้มีจำนวนมากขึ้น
- จัดให้มีกิจกรรมนอกเหนือจากการออกกำลังกาย เช่น การให้ความรู้ในเรื่องการออกกำลังกาย
การรักษาสุขภาพ การบริโภคอาหาร ฯลฯ ผ่านสื่อต่างๆในชุมชน (ศูนย์วิทยุชุมชน ระบบเสียงตามสาย
ในชุมชน สื่อแผ่นพับ ฯลฯ)
ทั้งนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน การสร้างความเข้าใจในเรื่องโครงการต่างๆ ของกระทรวง ตลอดจนยกย่องชมเชยบุคลากร/ศูนย์สุขภาพชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ถ่ายทอดให้ประชาชนรับทราบ โดยผ่านทางคลื่นวิทยุ FM ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ (ออกอากาศเวลา 17.00-18.00 น.ของทุกวัน) ถ่ายทอดเสียงไปทั่วประเทศ
ครอบคลุมพื้นที่ 65 จังหวัด โดยได้รับงบประมาณจาก สปสช. /สสส. และขณะนี้ได้ดำเนินการติดต่อรายการ T.V. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมข้างต้นอีกช่องทางหนึ่ง
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 กระทรวงสาธารณสุขจะจัดโครงการ ”มหกรรมสร้างสุขภาพ รวมพล
คนเสื้อเหลือง” ขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลางจะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

3. อาหารปลอดภัย (Food Safety) มีการดำเนินการต่อจาก ปี 2546 จาก “ตลาดสด น่าซื้อ” เป็น “ตลาดสด อาหารปลอดภัย” ในปี 2547 และจะจัดให้มีโครงการ “รวมพลังอาหารปลอดภัย ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน” ในวันที่ 8 ธันวาคม 2546 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

4. การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเป็น 1 ใน 3 นโยบายหลักของรัฐบาล (การประกาศสงครามกับความ
ยากจน/ยาเสพติด /คอรับชั่น) ผลักดันให้ผู้ที่เข้ามาบำบัดรักษา/ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ให้สามารถกลับเข้าสู่สังคม ไม่กลับมาติดยาเสพติดอีก มีอาชีพ ไม่เป็นภาระของสังคม

5. ธุรกิจบริการสุขภาพ (Product Champion) เน้นการบำบัดรักษาที่ประยุกต์การรักษาแบบแบบธรรมชาติ แบบตะวันออกผสมผสานกับการรักษาแบบตะวันตก เพิ่มแนวทางในการให้บริการของ
ภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นการสร้างงาน สร้างโอกาสให้กับประชาชนในประเทศ

6. การรักษาพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบรอบ 72 พรรษา แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คือ โครงการ ”แก้วตาดวงใจ เทิดไท้ 72 พรรษามหาราชินี” เป็นการให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกให้ได้ครบ 100,000 ราย และผ่าตัดหัวใจ จำนวน 7,200 ราย

7. การลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เช่น การเฝ้าระวังโรค SARS การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก/โรคเอดส์ และเน้นการรณรงค์เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มสุราและ สูบบุหรี่ เช่น โครงการรณรงค์งดเหล้าเพื่อแม่ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเชิญผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพบปะ พูดคุย เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการสำคัญต่างๆ ทุกเช้าวันจันทร์ ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป


สรุปโดย กลุ่มประสานราชการ สำนักตรวจและประเมินผล
จากการสัมมนาเพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี 2546
สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ในวันที่ 11 กันยายน 2546 ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ผู้รับผิดชอบข่าวโดย .... กลุ่มประสานราชการ
[12/ก.ย/2546]
บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2