Srisangworn Sukhothai Hospital

การใช้ประโยชน์จาก Unit Profile

บทความ / HA
วัน: 25 พ.ย. 2005 - 17:48
การใช้ประโยชน์จาก Unit Profile เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และเพิ่มคุณค่าจากการจัดทำ unit profile ในด้านของการใช้เป็นแผนคุณภาพ การติดตามความก้าวหน้า การประเมินความสำเร็จ การหาโอกาสพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บันทึกเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้ 


กิจกรรม 1

ขอให้สมาชิกกลุ่มศึกษาแผนภูมิความสัมพันธ์ของ unit profile ข้างต้น ทบทวนข้อมูลใน unit profile ที่สมาชิกแต่ละคนนำมา นำประเด็นคุณภาพที่สำคัญของหน่วยงานมาพิจารณาความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในแผนภูมิ และวิเคราะห์ว่าทีมงานที่วิเคราะห์ unit profile มีความเข้าใจความสัมพันธ์ดังกล่าวเพียงใด


กิจกรรม 2

ขอให้สมาชิกกลุ่มศึกษากรอบความคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในหมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ และเทียบเคียงกับสิ่งที่อยู่ใน Unit Profile ว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไร

กิจกรรม 3

ขอให้สมาชิกกลุ่มพิจารณาข้อมูลใน unit profile พิจารณาความชัดเจนของข้อมูลรวมทั้งการใช้ประโยชน์

 

หน้าที่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์

เจตจำนง/ความมุ่งหมายของหน่วยงาน (Purpose Statement)

• ชัดเจนหรือไม่ว่าหน่วยงานมีอยู่เพื่ออะไร ?
• ระบุเอกลักษณ์เฉพาะหรือไม่ว่าให้บริการแก่ใคร ?
• ระบุคุณค่าที่ให้แก่ผู้รับบริการหรือไม่ ?
• มีความสัมพันธ์กับพันธกิจของ รพ.อย่างไร ?
• มีวิธีการทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าใจบทบาทของตัวเองอย่างไร ?

 

ขอบเขตบริการ

• ชัดเจนหรือไม่ว่าให้บริการแก่ใคร ไม่ให้บริการแก่ใคร ?
• ชัดเจนหรือไม่ว่าอะไรที่สามารถทำได้ อะไรที่ไม่สามารถทำได้ ?
• สามารถนำไปใช้ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร และความรู้ความสามารถที่ต้องการหรือไม่ ?

ผู้รับผลงานและความต้องการของผู้รับผลงาน

• วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการของผู้รับผลงาน ทำอย่างไร ?
• วิธีการดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ?
• มีการจำแนกผู้รับผลงานภายในตามลักษณะความต้องการเฉพาะหรือไม่ ?
• นำผลการวิเคราะห์ความต้องการไปใช้ประโยชน์อย่างไร ?
• ความต้องการใดที่สามารถตอบสนองได้ดี ?
• ความต้องการใดที่ยังไม่สามารถตอบสนองได้ดี มีแผนที่จะทำอย่างไรต่อไป ?
• ได้นำความต้องการเหล่านี้ไปกำหนดความมุ่งหมายของหน่วยงาน และเครื่องชี้วัดคุณภาพหรือไม่ ?

เป้าประสงค์ (goal)

• มีการนำประเด็นสำคัญคุณภาพจากความมุ่งหมายของหน่วยงาน, ความต้องการของผู้รับผลงาน, มาตรฐานวิชาชีพ มาสู่การกำหนดเป้าประสงค์ได้ครบถ้วนเพียงใด ?
• มีการทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้อย่างไร ?

เครื่องชี้วัด

• เครื่องชี้วัดเหล่านี้กำหนดมาจากอะไร: ความมุ่งหมายของหน่วยงาน, ความต้องการของลูกค้า, กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ, มาตรฐานวิชาชีพ, เป้าประสงค์ (goal), ปัญหา/ความเสี่ยงที่พบบ่อย? สามารถวัดผลลัพธ์สำคัญได้ครบถ้วนหรือไม่ ?
• การเก็บข้อมูลมีความน่าเชื่อถือเพียงใด ?
• ประสบปัญหาอะไรในการแปลผลข้อมูลเหล่านี้ ?
• เครื่องชี้วัดใดที่มีประโยชน์มาก ? มีการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์อย่างไร ?
• เครื่องชี้วัดใดที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ? มีแผนจะทำอะไรกับข้อมูลดังกล่าว ?
• เครื่องชี้วัดเหล่านี้สามารถระบุได้หรือไม่ว่าเราให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ ?

จุดเน้นในการพัฒนา

• จุดเน้นนี้ได้มาอย่างไร เป็นของ รพ. หรือของหน่วยงานคิดเอง ?
• จุดเน้นนี้มีความพอดีเพียงใด กว้างไป หรือ แคบไป?
• จุดเน้นนี้มีความเฉพาะเจาะจงเพียงใด ?
• มีการนำจุดเน้นไปใช้ประโยชน์อย่างไร เช่น การชี้นำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ การติดตามเครื่องชี้วัด ?

แผนปฏิบัติการ

• แผนนี้มีที่มาจากที่ไหน: แผนยุทธศาสตร์ รพ., เข็มมุ่ง, ความมุ่งหมายของหน่วยงาน, การวิเคราะห์ปัญหาของหน่วยงาน ?
• มีการจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์อย่างไร ?
• สามารถวัดการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนหรือไม่ ? เครื่องชี้วัดมีความเหมาะสมเพียงใด ? เป้าหมายอยู่ในวิสัยที่จะบรรลุได้หรือไม่ ? มีการวัดระดับที่ปฏิบัติได้หรือไม่ ?
• มีการติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร ?

 

กระบวนการทำงานและโอกาสพัฒนา

กระบวนการหลักของหน่วยงาน (Top-Down Flow Chart)

• กระบวนการนี้เขียนโดยใช้ผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการเป็นศูนย์กลาง ?
• แผนภูมิที่แสดงทำให้เห็นขั้นตอนการทำงานสำคัญทั้งหมดของหน่วยงานหรือไม่ ?
• ขั้นตอนใดที่มีความสำคัญสูง มีความเสี่ยงสูง มีผลต่อคุณภาพของหน่วยงาน ?

วิเคราะห์โอกาสพัฒนา

• จุดมุ่งหมายของกระบวนการที่ระบุไว้ เป็นการตอบ why หรือ how ?
• มีการวิเคราะห์การบรรลุจุดมุ่งหมายของกระบวนการ เพื่อกำหนดโอกาสพัฒนาหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร ?

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง

• ค้นหาความเสี่ยงอย่างไร ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดแล้วหรือไม่ ?
• อะไรคือความเสี่ยงที่มีความรุนแรงสูง ?
• อะไรคือความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดบ่อย ?
• นำความเสี่ยงทั้งหมดมาวางแนวทางป้องกันแล้วหรือไม่ ?
• แนวทางที่กำหนดไว้มีความรัดกุมดีพอหรือไม่ ?
• มีการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างไร ?
• มีระบบในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติการณ์อย่างไร? ระบบรายงานเป็นอย่างไร ?
• สถิติการเกิดอุบัติการณ์ในหน่วยงานมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ?

การบรรลุเป้าหมายจและการพัฒนาต่อเนื่อง

ผลงานเด่น ความภาคภูมิใจ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

• กิจกรรมที่ทำไปมีส่วนทำให้บรรลุความมุ่งหมายของหน่วยงานอย่างไร ?
• มีวิธีการอย่างไรที่จะธำรงไว้ซึ่งคุณภาพที่พัฒนาได้ หรือทำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ในเรื่องนั้น ?
• ทีมงานใช้เวลาและสมาชิกเหมาะสมกับเนื้อหาของการพัฒนาหรือไม่ ?
• ผู้นำมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวอย่างไร ? ทีมงานต้องการการสนับสนุนอะไรเพิ่มขึ้น ?
• มีกิจกรรมที่มีลักษณะคร่อมสายงานเพียงใด ?
• กิจกรรมพัฒนาครอบคลุมปัญหา/โอกาสพัฒนาได้มากเพียงใด ?
• มีแผนที่จะจัดการกับปัญหา/โอกาสพัฒนาที่เหลืออย่างไร ?
• หน่วยงานทางคลินิกมีการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกครอบคลุมได้เพียงใด
• เห็นประเด็นสำคัญในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสำคัญหรือไม่
• ข้อมูลอะไรที่จะบ่งบอกว่าได้ให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างมีคุณภาพ ผลการติดตามข้อมูลดังกล่าวเป็นอย่างไร ?
• มีความพยายามในการนำความรู้ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างไร แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่จัดทำครอบคลุมปัญหาต่างๆ ที่หน่วยงานต้องเผชิญอยู่เพียงใด ?
• มีการทบทวนทางคลินิกอะไรบ้าง ทีมงานเข้าใจจุดมุ่งหมายของการทบทวนแต่ละอย่างดีหรือไม่ การทบทวนดังกล่าวนำมาสู่การปรับปรุงอะไรบ้าง มีการธำรงระบบที่ปรับปรุงไว้อย่างไร ?
• ครอบคลุมโอกาสพัฒนาที่เหลืออยู่ได้เพียงใด มีกำหนดเวลาที่จะบรรลุความสำเร็จอย่างไร?

 

 

 

กิจกรรม 4

ขอให้สมาชิกกลุ่มพิจารณาว่าจะใช้ unit profile เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้อย่างไร (ใช้ข้อมูลส่วนใด จะต้องมีสิ่งใดเข้ามาเสริม จะต้องทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องอย่างไร)

• การใช้เป็นแผนคุณภาพของหน่วยงาน
• การติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
• การประเมินความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
• การหาโอกาสพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• การใช้เป็นบันทึกเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้

บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=350