Srisangworn Sukhothai Hospital

หัวหน้าทำไมจึงต้องพาทำคุณภาพ

บทความ / HA
วัน: 12 ม.ค. 2006 - 09:39
หัวหน้าทำไมจึงต้องพาทำคุณภาพ ?
โดย...รวีวรรณ เล็กวิลัย พยาบาลวิชาชีพ 7

หน่วยงาน หรือองค์กร เป็นที่ที่บุคคลากรหลายๆ คน หลายๆ ฝ่ายมารวมตัวกันทำงานให้บรรลุเป้าหมาย หัวหน้า คือ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการคนหลายๆ คน/ฝ่าย ให้สามารถทำงานร่วมกันโดยการกระจายงาน การกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หัวหน้างานในปัจจุบันจึงต้องทำหน้าที่เป็นครู เป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ภาวะผู้นำผนวกกับการใช้กระบวนการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารดึงเอาศักยภาพจากหลายๆ คน/ฝ่ายมานำพาให้งานบรรลุผลสำเร็จ โดยมีคุณภาพงาน หรือคุณภาพบริการเป็นเป้าหมายสำคัญ จึงตอบคำถามได้ว่า “ทำไมหัวหน้างานจึงถึงต้องเป็นผู้นำพาทำคุณภาพ”


สำหรับกระบวนการบริหารจัดการนั้นจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 • การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ (SWOT Analysis = การศึกษาจุดอ่อน และจุดแข) (ถือเป็นปัจจัยภายในที่จะผลักดันองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ คน ของ เงิน ระบบงาน ฯลฯ) โอกาส และภาวะคุกคาม (ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่จะส่งกระทบต่อองค์กร ได้แก่ นโยบาย ลักษณะประชากร สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ) : เป็นการศึกษาสภาวการณ์หรือสภาพปัญหา เพื่อนำมากำหนดแนวทางการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และตรงประเด็น
 • การกำหนดเป้าหมาย (Planning = การวางแผนงาน): เป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธวิธีการดำเนินการ ซึ่งพิจารณาได้จากการปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จ (Key Factors for Success [K.F.S.])
 • การกระจายงาน (Organizing = การจัดองค์กร และการมอบหมายงาน): เป็นการมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ ความสามารถ การกระจายให้กับทีมอย่างเหมาะสมจะทำให้ได้เห็นถึงพลังของการทำงานร่วมกันที่ต่างคน ต่างร่วมกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย
 • การชี้นำ และให้การสนับสนุน (Leading = การนำองค์กร) เป็นขั้นตอนที่หัวหน้าจะต้องคอยเป็นที่ปรึกษา กระตุ้น ชี้นำ และจูงใจเพื่อให้บุคลากรรู้สึกสนุก และเต็มใจกับงานที่ได้รับผิดชอบ
 • การติดตามประเมินผล (Controlling = การควบคุมกำกับงาน) เป็นการติดตามเพื่อค้นหาปัญหา และอุปสรรค หากงานไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข หรือแสดงความชื่นชมเมื่องานบรรลุถึงผลสำเร็จ

  กระบวนการบริหารของหัวหน้างานจึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถส่งมอบการบริการได้อย่างมีคุณภาพ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ
 • บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
  http://192.168.0.37/

  URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
  http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=393