Srisangworn Sukhothai Hospital

สรุปการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗

บทความ / ไข้หวัดนก
วัน: 29 ก.ค. 2004 - 15:06
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน

ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. สํานักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก รวม ๒๕ ราย จาก ๑๒ จังหวัด

สรุปผลการเฝ้าระวังเบื้องต้นได้ดังนี้
 • . ไม่พบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก
 • . ผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก ๑ ราย ซึ่งยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ขณะนี้ ไม่มีไข้ ไม่เหนื่อยอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • . มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการสอบสวน ๑ ราย อาการดีขึ้นและกลับบ้านแล้ว แต่ยังรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง
 • . ผู้ป่วยจําหน่ายออกวันนี้ ๔ ราย (จังหวัดสุโขทัย) เนื่องจากมีผลการตรวจทางห้องชันสูตร พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ของคน (H3) ๑ ราย และอีก ๓ รายไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่
สรุปสถานการณ์ในช่วง มค-มิย 2547รายละเอียดแสดงในตาราง

จังหวัด จํานวนที่ได้รับรายงาน(ราย) จําแนกตามประเภท*(ราย)รวมตั้งแต่๑กค๔๗
๒๘ก.ค.รวมตั้งแต่๑กค๔๗อยู่ ระหว่างสอบสวนสงสัยน่าจะเป็นยืนยันจําหน่าย ออก
พระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0
ปทุมธานี 0 0 0 0 0
ลพบุรี 0 0 0 0 0
หนองบัวลําภู 0 0 0 0 0
เชียงราย 0 0 0 0 0
กรุงเทพ 0 0 0 0 0
นครนายก 0 0 0 0 0
สุโขทัย 0 0 0 0
อุบลราชธานี 0 0 0 0 0
หนองคาย 0 0 0 0 0
นครสวรรค์ 0 0 0 0 0
สระบุรี 0 0 0 0
รวม ๒๕ 0 0 ๒๓
หมายเหตุ - ไม่มีรายงานผู้ป่วยใหม่

-สถานการณ์โรคในสัตว์ที่ได้รับรายงานจากเวปไซด์ของกรมปศุสัตว์ <www.dld.go.th>
 • 1.พื้นที่สงสัยเกิดโรคทั้งหมด108จุดในพื้นที่31จังหวัด
 • 2.พื้นที่ยืนยันผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไข้หวัดนกแล้วรวม50จุดในพื้นที่18จังหวัดได้แก่ เชียงราย,สุโขทัย,อุตรดิตถ์,นครสวรรค์,กําแพงเพชร,อุทัยธานี,พิษณุโลก,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,อ่างทอง,สุพรรณบุรี, กรุงเทพฯ,นนทบุรี, ชลบุรี,หนองคายและขอนแก่น


* นิยามการจําแนกประเภทผู้ป่วย
 • ๑. ผู้ป่วยที่สงสัย (Suspect) ได้แก่ ผู้ที่มีอาการหรืออาการแสดงต่อไปนี้
  * ไข้ (อุณหภูมิกายมากกว่า ๓๘ องศา) ร่วมกับ
  * อาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันได้แก่ ปวดกล้ามเนื้อ , ไอ , หายใจผิดปกติ (หอบ, ลําบาก) ,หรือ แพทย์วินิจฉัยสงสัยว่าเป็นปอดบวม หรือไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับ มี
  * ประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วย/ ตาย โดยตรงในระยะ ๗ วันที่ผ่านมา หรือมีการตายของสัตว์ปีกอย่างผิดปกติในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในรอบ ๑๔ วันที่ผ่านมา
 • ๒. ผู้ป่วยที่น่าจะเป็น (Probable) ได้แก่ ผู้ป่วยที่สงสัยตามนิยามข้างต้นร่วมกับ
  * ผลการตรวจเบื้องต้นพบว่ามีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A แต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเชื้อสายพันธ์ของคนหรือของสัตว์ปีก หรือ
  * มีอาการระบบหายใจล้มเหลว หรือ
  * เสียชีวิต
 • ๓ ผู้ป่วยยืนยัน (Confirm) ได้แก่ผู้ป่วยที่สงสัยและผลการตรวจสุดท้ายพบเชื้อไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A (H5) ซึ่งเป็นสายพันธ์ของสัตว์ปีก ด้วยวิธี PCR หรือการเพาะเชื้อ
 • ๔ ผู้ป่วยจําหน่ายออก (Exclude) ได้แก่ผู้ป่วยที่ไม่เข้านิยามข้างต้นหรือมีผลการตรวจยืนยัน พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอื่น ๆ

บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=60