Srisangworn Sukhothai Hospital

แนวทางสําหรับสถานบริการการซักถามผู้ป่วยทุกราย

บทความ / ไข้หวัดนก
วัน: 05 ต.ค. 2004 - 15:39

         จากการประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์ และผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป ที่โรงแรมหลุยส์ แทรเวล เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 และปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดแนวทางดําเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้งสั่งการให้สถานบริการรักษาพยาบาลทุกแห่ง ซักถามประวัติผู้ป่วยทุกรายเพิ่มเติม ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้นกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การคัดกรองผู้ป่วยทุกรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรส่งแนวทางสําหรับสถานบริการรักษาพยาบาลทุกแห่ง ใช้ประกอบการซักถามผู้ป่วย ทุกรายว่ามีประวัติต่อไปนี้หรือไม่

             - อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีสัตว์ปีก (ไก่ – เป็ด – ฯลฯ) ป่วยหรือตาย ในรอบ 14 วัน หรือ 2 สัปดาห์ ก่อนเริ่มมีอาการป่วย
             - สัมผัสโดยตรงกับสิ่งคัดหลั่งหรือซากสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย ในรอบ 7 วัน ก่อนเริ่มมีอาการป่วย
             - สัมผัสหรือดูแลใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดบวมรายอื่นๆ ในช่วง 10 วัน ก่อนเริ่มมีอาการป่วยหากมีประวัติข้างต้น แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ประกอบกับมีอาการไข้ร่วมกับระบบทางเดินหายใจ

       ให้คํานึงถึงโรคไข้หวัดนก และดําเนินการตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดอย่างเคร่งครัดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย
              
                                                               ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัช สุนทราจารย์)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
โทร 0-2590-3081 โทรสาร 0-2590-3309ที่ สธ 0404.1/ว 597 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี11000 / 29 กันยายน 2547

บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=97